KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

26.11.2018 - 20:15

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 4.282.822 1.680.215
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.634.919 1.397.336
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
64.436 24.124
Bankalardan Alınan Gelirler
121.895 74.956
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
260.425 101.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.274 10.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
245.151 91.496
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
178.030 74.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
23.117 7.692
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(5.4.2.) -1.953.945 -802.404
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.325.995 -537.554
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-211.514 -99.479
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-28.388 -4.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-388.034 -164.300
Diğer Kar Payı Giderleri
-14 3.713
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.328.877 877.811
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
272.801 96.407
Alınan Ücret ve Komisyonlar
406.512 145.805
Gayri Nakdi Kredilerden
105.950 37.116
Diğer
300.562 108.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-133.711 -49.398
Gayri Nakdi Kredilere
-20 -6
Diğer
-133.691 -49.392
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-661.080 -241.369
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 1.227 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4.) 492.090 353.050
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.074 -1.908
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
115.773 -179.291
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
375.243 534.249
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5.) 379.909 160.721
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.813.824 1.246.620
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.4.6.) -1.326.303 -750.260
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7.) -518.542 -176.314
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
968.979 320.046
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
7.278 3.881
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8.) 976.257 323.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9.) -231.227 -105.988
Cari Vergi Karşılığı
-278.520 -133.802
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-58.309 -32.756
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
105.602 60.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10.) 745.030 217.939
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11.) 745.030 217.939
Grubun Karı (Zararı)
744.145 217.874
Azınlık Payları Karı (Zararı)
885 65
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.427.588
Alınan Kar Payları
3.990.919
Ödenen Kar Payları
-1.605.985
Alınan Temettüler
1.050
Alınan Ücret ve Komisyonlar
411.043
Elde Edilen Diğer Kazançlar
545.044
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
101.496
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-602.012
Ödenen Vergiler
-258.750
Diğer
-155.217
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.830.772
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
73.415
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.974.233
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.603.037
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.617.419
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
382.589
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
15.899.486
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-375.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
384.296
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
596.816
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-341.105
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-187.422
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
170.374
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.870.311
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.594.606
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-65.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-49.255
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.015.639
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.060.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.894
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 52.456
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
258.912
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 5.595.655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 5.854.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
745.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-64.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-64.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
143.632
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-205.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
77.125
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-136.872
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
680.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 143.632 -156.896 -51.425 0 0 0 744.145 679.456 885 680.341
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -584 0 0 -584 895 311
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 227.287 -167.479 -112.191 0 1.112.094 -1.160 744.145 5.297.279 24.834 5.322.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.929.637 18.969.234 21.898.871
Nakit ve Nakit Benzerleri
743.211 16.086.727 16.829.938
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 738.173 9.782.248 10.520.421
Bankalar
(5.1.3.) 5.038 6.304.479 6.309.517
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 10.350 102.312 112.662
Devlet Borçlanma Senetleri
10.350 28.861 39.211
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 73.451 73.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 1.924.952 2.775.552 4.700.504
Devlet Borçlanma Senetleri
1.803.841 2.532.007 4.335.848
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.502 22.001 32.503
Diğer Finansal Varlıklar
110.609 221.544 332.153
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
297.790 49.809 347.599
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
297.790 49.809 347.599
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.666 -45.166 -91.832
KREDİLER (Net)
(5.1.5.) 35.119.741 17.424.096 52.543.837
Krediler
33.856.513 16.373.313 50.229.826
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
33.856.005 16.320.378 50.176.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
508 52.935 53.443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.683.731 1.197.940 2.881.671
Finansal Kiralama Alacakları
1.942.552 1.404.643 3.347.195
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-258.821 -206.703 -465.524
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.040.037 3.381 1.043.418
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.460.540 -150.538 -1.611.078
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-138.794 -90.163 -228.957
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-537.557 -59.372 -596.929
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-784.189 -1.003 -785.192
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
219.667 0 219.667
Satış Amaçlı
219.667 0 219.667
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
51.763 0 51.763
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 28.083 0 28.083
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
28.083 0 28.083
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
403.025 9.191 412.216
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
136.627 71.541 208.168
Şerefiye
0 0 0
Diğer
136.627 71.541 208.168
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.300 0 25.300
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 222.222 22.950 245.172
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 313.867 1.923.636 2.237.503
VARLIKLAR TOPLAMI
39.421.849 38.420.648 77.842.497
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 22.688.068 33.986.783 56.674.851
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 114.420 2.971.880 3.086.300
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
525.703 0 525.703
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4.) 1.158.584 7.163.147 8.321.731
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2.) 104.452 121.434 225.886
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
104.452 121.434 225.886
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6.) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 558.726 224.551 783.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
236.962 1.287 238.249
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
321.764 223.264 545.028
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.) 134.094 1.315 135.409
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 2.116.242 2.116.242
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.116.242 2.116.242
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 549.897 101.088 650.985
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 5.528.213 -206.100 5.322.113
Ödenmiş Sermaye
3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
24.208 0 24.208
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.208 0 24.208
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.947 0 -26.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
42.507 -94.890 -52.383
Kar Yedekleri
1.112.094 0 1.112.094
Yasal Yedekler
187.591 0 187.591
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
923.692 0 923.692
Diğer Kar Yedekleri
811 0 811
Kar veya Zarar
854.195 -111.210 742.985
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
106.742 -107.902 -1.160
Dönem Net Kâr veya Zararı
747.453 -3.308 744.145
Azınlık Payları
(5.2.13.) 24.834 0 24.834
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
31.362.157 46.480.340 77.842.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
53.350.083 28.673.650 82.023.733
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.322.785 6.703.879 13.026.664
Teminat Mektupları
6.074.196 5.154.666 11.228.862
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
222.764 0 222.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
396.567 208.722 605.289
Diğer Teminat Mektupları
5.454.865 4.945.944 10.400.809
Banka Kredileri
9.781 76.081 85.862
İthalat Kabul Kredileri
9.781 76.081 85.862
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
16.201 1.260.335 1.276.536
Belgeli Akreditifler
6.783 284.093 290.876
Diğer Akreditifler
9.418 976.242 985.660
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 46.133 46.133
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
222.607 161.378 383.985
Diğer Kefaletlerimizden
0 5.286 5.286
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 45.212.835 1.137.070 46.349.905
Cayılamaz Taahhütler
3.446.636 1.137.070 4.583.706
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
297.831 1.118.283 1.416.114
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
170.078 0 170.078
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.241.576 0 1.241.576
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.719.394 0 1.719.394
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 18.787 36.544
Cayılabilir Taahhütler
41.766.199 0 41.766.199
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
41.766.199 0 41.766.199
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.814.463 20.832.701 22.647.164
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.495.850 2.495.850
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 39.170 39.170
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.456.680 2.456.680
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.814.463 18.336.851 20.151.314
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.060.469 2.437.770 3.498.239
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
567.039 1.188.320 1.755.359
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
493.430 1.249.450 1.742.880
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
753.994 15.899.081 16.653.075
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
307.666.430 165.639.251 473.305.681
EMANET KIYMETLER
11.411.832 4.572.823 15.984.655
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.461.322 157.830 1.619.152
Tahsile Alınan Çekler
8.369.547 1.155.416 9.524.963
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.580.963 312.206 1.893.169
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.947.371 2.947.371
REHİNLİ KIYMETLER
296.242.959 160.996.059 457.239.018
Menkul Kıymetler
184.629 114.002 298.631
Teminat Senetleri
101.681 2.421.205 2.522.886
Emtia
5.853.913 742.598 6.596.511
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
110.349.674 3.091.169 113.440.843
Diğer Rehinli Kıymetler
179.753.062 154.627.085 334.380.147
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 70.369 82.008
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
361.016.513
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: -1,56% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7196 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7216
Açılış: 5,7186
6,3225 Değişim: 0,04%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3267
Açılış: 6,3197
276,13 Değişim: 0,19%
Düşük 275,37 20.09.2019 Yüksek 276,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.