KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:44

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 2.585.851 1.388.805
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.223.157 1.191.360
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
40.312 21.881
Bankalardan Alınan Gelirler
46.258 29.485
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
157.611 78.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.016 3.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
152.595 74.773
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
103.677 57.802
Diğer Kar Payı Gelirleri
14.836 10.051
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.149.279 -625.736
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -786.469 -426.451
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -335.479 -186.311
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-23.604 -9.247
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-3.727 -3.727
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.436.572 763.069
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
168.885 91.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
252.085 132.735
Gayri Nakdi Kredilerden
60.212 31.143
Diğer
191.873 101.592
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-83.200 -40.945
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -9
Diğer
(5.4.13.) -83.186 -40.936
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-399.303 -186.020
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 1.227 1.227
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 89.449 60.767
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.982 -2.512
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
292.931 327.363
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-206.464 -264.084
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 210.055 48.484
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.506.885 779.317
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.4.7.) -575.449 -249.689
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -320.153 -176.508
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
611.283 353.120
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 611.283 353.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10.) -131.979 -76.904
Cari Vergi Karşılığı
-144.664 -93.242
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-16.012 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.697 16.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 479.304 276.216
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 479.304 276.216
Grubun Karı (Zararı)
479.304 276.216
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-116.149
Alınan Kar Payları
979.942
Ödenen Kar Payları
-984.580
Alınan Temettüler
1.050
Alınan Ücret ve Komisyonlar
255.764
Elde Edilen Diğer Kazançlar
633.064
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
135.113
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-389.256
Ödenen Vergiler
-138.339
Diğer
-608.907
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.010.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.053
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.674.358
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.110.918
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-332.998
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
8.354.689
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.240.971
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-473.036
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.127.103
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
676.696
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.859
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.274
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.424.303
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.135.304
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-31.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
231.606
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.894
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
236.500
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) -63.479
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-282.280
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6) 5.595.655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6) 5.313.375


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
479.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-60.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.328
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-137.231
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
59.887
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
418.976


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107.040 46.712 0 0 0 479.304 418.976 0 418.976
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11) 3.497.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -117.623 42.130 0 1.108.114 35.540 479.304 5.040.773 0 5.040.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.952.422 16.007.891 18.960.313
Nakit ve Nakit Benzerleri
826.446 14.074.508 14.900.954
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 819.889 8.378.710 9.198.599
Bankalar
(5.1.3.) 6.557 5.695.798 5.702.355
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 188.858 89.231 278.089
Devlet Borçlanma Senetleri
7.637 22.599 30.236
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
181.221 66.632 247.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 1.851.788 1.836.913 3.688.701
Devlet Borçlanma Senetleri
1.701.518 1.675.388 3.376.906
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.502 14.797 25.299
Diğer Finansal Varlıklar
139.768 146.728 286.496
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
87.791 11.380 99.171
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
87.791 11.380 99.171
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.461 -4.141 -6.602
KREDİLER (Net)
(5.1.5.) 34.828.582 11.280.992 46.109.574
Krediler
33.464.748 10.437.264 43.902.012
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
33.461.768 10.376.318 43.838.086
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.980 60.946 63.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.527.420 927.792 2.455.212
Finansal Kiralama Alacakları
1.763.581 1.103.815 2.867.396
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-236.161 -176.023 -412.184
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
869.814 0 869.814
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.033.400 -84.064 -1.117.464
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-90.674 -57.132 -147.806
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-283.411 -26.932 -310.343
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-659.315 0 -659.315
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
144.483 0 144.483
Satış Amaçlı
144.483 0 144.483
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
400.889 0 400.889
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 380.889 0 380.889
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
357.209 0 357.209
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
465.994 200 466.194
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
136.858 53 136.911
Şerefiye
0 0 0
Diğer
136.858 53 136.911
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.340 0 25.340
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 162.646 0 162.646
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 236.456 659.674 896.130
VARLIKLAR TOPLAMI
39.353.670 27.948.810 67.302.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 22.494.037 25.802.888 48.296.925
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 1.558.587 8.752.979 10.311.566
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
194.593 0 194.593
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2.) 34.673 78.635 113.308
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34.673 78.635 113.308
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 213.924 0 213.924
Finansal Kiralama
239.383 0 239.383
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-25.459 0 -25.459
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 517.491 157.526 675.017
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
172.046 209 172.255
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
345.445 157.317 502.762
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.) 93.243 0 93.243
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 1.643.969 1.643.969
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.643.969 1.643.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 608.811 110.351 719.162
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 5.097.554 -56.781 5.040.773
Ödenmiş Sermaye
3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
22.933 0 22.933
Hisse Senedi İhraç Primleri
22.933 0 22.933
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.947 0 -26.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-18.712 -56.781 -75.493
Kar Yedekleri
1.108.114 0 1.108.114
Yasal Yedekler
184.578 0 184.578
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
514.844 0 514.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
479.304 0 479.304
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.812.913 36.489.567 67.302.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
56.704.813 19.822.746 76.527.559
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.508.637 5.536.871 12.045.508
Teminat Mektupları
6.318.786 4.168.082 10.486.868
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
233.296 0 233.296
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
393.905 171.902 565.807
Diğer Teminat Mektupları
5.691.585 3.996.180 9.687.765
Banka Kredileri
7.164 61.689 68.853
İthalat Kabul Kredileri
7.164 61.689 68.853
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
6.043 1.141.281 1.147.324
Belgeli Akreditifler
1.885 360.574 362.459
Diğer Akreditifler
4.158 780.707 784.865
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 33.623 33.623
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
176.644 132.196 308.840
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 48.607.422 1.211.273 49.818.695
Cayılamaz Taahhütler
4.006.787 1.211.273 5.218.060
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
215.701 1.211.273 1.426.974
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
571.349 0 571.349
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.568.103 0 1.568.103
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.633.877 0 1.633.877
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
44.600.635 0 44.600.635
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
44.600.635 0 44.600.635
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.588.754 13.074.602 14.663.356
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.894.183 1.894.183
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.894.183 1.894.183
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.588.754 11.180.419 12.769.173
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.166.564 1.866.131 3.032.695
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
569.455 947.062 1.516.517
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
597.109 919.069 1.516.178
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
422.190 9.314.288 9.736.478
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
297.201.308 125.085.627 422.286.935
EMANET KIYMETLER
10.920.382 3.179.939 14.100.321
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.511.879 121.634 1.633.513
Tahsile Alınan Çekler
7.862.264 846.796 8.709.060
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.546.239 257.058 1.803.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 1.954.451 1.954.451
REHİNLİ KIYMETLER
286.269.287 121.852.047 408.121.334
Menkul Kıymetler
205.017 87.026 292.043
Teminat Senetleri
101.681 1.845.300 1.946.981
Emtia
5.819.904 593.367 6.413.271
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
109.161.892 2.369.209 111.531.101
Diğer Rehinli Kıymetler
170.980.793 116.957.145 287.937.938
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 53.641 65.280
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
353.906.121 144.908.373 498.814.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702209


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 0,00% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9231 Değişim: 0,11%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9301
Açılış: 5,9168
6,5357 Değişim: 0,08%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5447
Açılış: 6,5303
282,68 Değişim: 0,37%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 283,00
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.