KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2018 - 17:22
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.12.2018 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.11.2018
Genel Kurul Tarihi 21.12.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9 - Şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin 3,7 ve 11. Maddelerinin tadilinin onayının görüşülmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2018 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KPHOL ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 KPHOL 2017 FAALİYET RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3 KPHOL GENELKURUL İLAN VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.12.2018 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulda alınan kararlara istinaden oluşan hazır bulunanlar tablosu ve genel kurul toplantı tutatanağı açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KPHOL 2017 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 KPHOL 2017 GK Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 23.11.2018 tarihinde yapılan ve toplantı nisabı sağlanamadığı için ikinci kez tehir edilen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2018 tarihinde saat 14:00'de, Şirket Merkez adresi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2018 tarih ve 39998838 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.
2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29.11.2018 tarih ve 9713 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 27.11.2018 tarihinde ve saat 17:29:47'de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.kapitalyatirim.net internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 04.12.2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşılmış olup, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olduğu, günden maddelerinin oylamalarının TTK' nın 418. Maddesine göre ve SPK' nun 29/3 madde hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 834.588-TL'lik sermayeye karşılık 834.588 adet payın asaleten, 375.938,80-TL'lik sermayeye karşılık 375.938,80 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.210.526,80 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Engin YEŞİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan
İsmail SUNA
atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Kamil Engin YEŞİL oy birliği ile şeçildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Erhan DEMİRTAŞ 'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Aslı ÇAĞLAYAN PEKİYİ'yi atadı.
2. Şirket'in 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Kamil Engin YEŞİL raporların internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Kamil Engin YEŞİL Şirket'in 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.
4.
Şirket'in 2017 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Kamil Engin YEŞİL Bilanço ve Gelir Tablosu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle tasdik edildi.
5.
TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan Yönetim kurulu üyelerinin değişikliği konusu görüşüldü. Talip ÖZTÜRK'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 05.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan Fermani Özgür ALTUN (TC:
..................
)'un Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve Ahmet Kadir GÜR'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 25.05.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan Kamil Engin YEŞİL (TC:
..................
)
'in Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan ve görevi Kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden .................. T.C. Kimlik No lu Kamil Engin YEŞİL, ..................T.C. Kimlik No lu Murat TÜREL ile Görevi Kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan:
Hüseyin KIZANLIKLI T.C: No .................., Ersin BENGÜL T.C: No ..................,Fermani Özgür ALTUN T.C: No ..................,Onur AKÇAY T.C: No.................. , 3 (üç) yıl süreyle görev yapılmak üzere oy birliği ile seçildiler.
8. 2017 yılına ait Şirket yasal kayıtlarındaki 314.410,99 TL net dağıtılabilir kârdan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonar kalan kısmın dağıtılmayıp, özel yedekler hesabında takip edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.., bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,7 ve 11 numaralı maddelerinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.10192 sayılı yazısı ile TC. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,7 ve 11 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
12.
Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.
13. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim kurulunca bilgilendirilmiştir.
14. Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2017 yılı içersinde şirketin herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL'ye kadar olmasının belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya saat son verildi. 21.12.2018

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.477 Değişim: 0,33% Hacim : 12.423 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.018 13.12.2019 Yüksek 111.910
Açılış: 111.011
5,8128 Değişim: 0,41%
Düşük 5,7699 14.12.2019 Yüksek 5,8261
Açılış: 5,7892
6,4637 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 14.12.2019 Yüksek 6,5000
Açılış: 6,4496
275,96 Değişim: 0,86%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 276,72
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.