KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.11.2018 - 07:29

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.169.215 4.522.420
Dönem Karı (Zararı)
5.509.217 6.373.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.805.512 1.511.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.540.756 1.164.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 123.437 21.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 126.802 229.005
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
19 -141.675 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.525.134 619.993
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -32.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.102.877 483.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-373.272 541.311
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-373.272 541.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.428.098 -1.986.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
405.991 427.881
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -57.106 42.809
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 8.191 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -27.525 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26 -3.696.292 -3.193.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.618.437 4.690.953
Alınan Temettüler
7 826.053 451.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-275.275 -619.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.618.330 -2.259.047
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
13.762 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
15.209 1.250
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.576.820 -61.962
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 ve 15 -720.225 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.055.855 722.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -4.406.111 -2.921.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.498.970 -1.144.668
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 40.863.293 39.250.962
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -38.497.954 -37.477.677
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
406.832 -88.289
Ödenen Temettüler
-3.392.767 -2.298.910
Ödenen Faiz
-1.952.911 -1.354.717
Alınan Faiz
934.484 826.551
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
140.053 -2.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.948.085 1.118.705
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.829.203 178.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.881.118 1.297.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.652.226 15.994.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 26.533.344 17.292.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.509.217 6.373.431 1.839.813 2.105.127
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82.955 -83.169 -5.601 -64.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.955 -14.449 -7.146 5.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-29.618 -71.379 93 -68.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.618 2.659 1.452 -1.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.618 2.659 1.452 -1.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.078.592 356.170 703.060 -37.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.693.306 280.068 1.947.160 87.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.883 8.043 -2.616 -3.219
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.960.707 154.291 -1.395.207 9.448
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-454.619 -72.372 -310.771 -28.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
322.745 2.208 121.971 -106.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
483.750 -16.068 342.523 3.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
295 -402 132 162
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
383.439 -30.141 274.021 -2.223
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100.016 14.475 68.370 5.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
995.637 273.001 697.459 -101.860
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.504.854 6.646.432 2.537.272 2.003.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.170.544 2.740.090 967.331 857.128
Ana Ortaklık Payları
4.334.310 3.906.342 1.569.941 1.146.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.869.940 20.850.437
Finansal Yatırımlar
6 51.913 0
Ticari Alacaklar
8 23.424.337 15.313.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.129.121 1.775.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.295.216 13.537.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.091.246 2.147.141
Diğer Alacaklar
15 2.496.291 1.326.109
Türev Araçlar
1.221.793 617.246
Stoklar
9 17.225.823 11.038.358
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.719.255 1.613.603
ARA TOPLAM
77.100.598 52.906.349
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
43.421 43.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.144.019 52.950.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 84.596 155.765
Ticari Alacaklar
8 430.912 40.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 430.912 40.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.536.865 1.699.892
Türev Araçlar
542.813 194.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 18.467.590 15.829.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
468.028 475.799
Maddi Duran Varlıklar
10 26.682.352 21.486.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.152.685 6.174.859
Şerefiye
3.347.872 3.174.575
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.804.813 3.000.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 4.286.803 3.596.400
Diğer Duran Varlıklar
16 1.994.666 1.461.030
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.647.310 51.114.225
TOPLAM VARLIKLAR
138.791.329 104.064.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 7.853.733 4.667.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 9.085.198 8.527.357
Ticari Borçlar
8 25.757.080 14.931.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.160.029 1.554.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 24.597.051 13.376.498
Diğer Borçlar
15 3.165.819 2.864.158
Türev Araçlar
1.014.340 193.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 259.104 73.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.121.188 1.062.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.354.163 3.331.095
ARA TOPLAM
52.610.625 35.651.782
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.556 2.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.613.181 35.654.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 37.118.362 23.185.745
Diğer Borçlar
15 622.050 0
Türev Araçlar
23.516 3.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.016.220 882.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
771.130 649.036
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 245.090 233.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 1.007.013 735.331
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 1.224.901 672.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.012.062 25.478.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.625.243 61.133.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.323.610 29.972.582
Ödenmiş Sermaye
17 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
17 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -213.113 -163.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 448.573 -98.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 524.746 2.602.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.224.294 19.211.387
Net Dönem Karı veya Zararı
3.826.638 4.908.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.842.476 12.958.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.166.086 42.931.018
TOPLAM KAYNAKLAR
138.791.329 104.064.368


Sunum Para Birimk 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
102.848.342 70.919.262 45.349.941 25.724.304
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
565.340 429.056 203.434 150.637
TOPLAM HASILAT
4 103.413.682 71.348.318 45.553.375 25.874.941
Satışların Maliyeti
-86.388.477 -58.927.009 -37.549.028 -21.497.892
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-421.417 -300.862 -155.668 -105.433
TOPLAM MALİYETLER
-86.809.894 -59.227.871 -37.704.696 -21.603.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.459.865 11.992.253 7.800.913 4.226.412
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.923 128.194 47.766 45.204
BRÜT KAR (ZARAR)
16.603.788 12.120.447 7.848.679 4.271.616
Genel Yönetim Giderleri
-2.860.506 -2.271.614 -1.078.935 -771.076
Pazarlama Giderleri
-4.872.523 -3.819.653 -1.934.683 -1.375.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-196.826 -170.628 -70.713 -55.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.532.366 1.488.640 2.733.757 413.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.201.442 -1.175.224 -4.771.926 -326.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 2.428.098 1.986.605 712.894 685.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 8.432.955 8.158.573 3.439.073 2.842.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 279.564 73.442 47.474 15.190
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -25.423 -60.718 -3.371 -6.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.687.096 8.171.297 3.483.176 2.851.199
Finansman Gelirleri
20 13.485.533 3.592.547 8.235.694 846.480
Finansman Giderleri
20 -16.257.421 -4.962.532 -9.557.089 -1.309.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 5.915.208 6.801.312 2.161.781 2.388.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-405.991 -427.881 -321.968 -282.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-543.090 -747.306 -333.606 -311.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 137.099 319.425 11.638 28.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.509.217 6.373.431 1.839.813 2.105.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.509.217 6.373.431 1.839.813 2.105.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.682.579 2.541.899 572.794 815.173
Ana Ortaklık Payları
4 3.826.638 3.831.532 1.267.019 1.289.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 25 1.509,00000000 1.511,00000000 0,50000000 0,50900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
65.465 3.394.528 -3.459.993 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.659 -73.633 192.565 -133.331 84.550 3.831.532 3.906.342 2.740.090 6.646.432
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-934.981 -934.981 -1.363.929 -2.298.910
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-608 -608 -1.980 -2.588
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 40.486 -162.477 896.591 -1.064.057 -50.067 2.595.355 19.196.781 3.831.532 28.796.616 12.414.216 41.210.832
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.077.643 6.986.383 -4.908.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.297 1.689.028 -584.752 -547.307 3.826.638 4.334.310 2.170.544 6.504.854
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
-10.688 -10.688 76.697 66.009
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.922 Değişim: -0,31% Hacim : 4.326 Mio.TL Son veri saati : 16:01
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7310 Değişim: -0,21%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2994 Değişim: -0,49%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,73 Değişim: -0,14%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.