KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

13.02.2019 - 14:21

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/02/2019
Açıklamalar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1-      GENEL BİLGİLER
 
Rapor Dönemi                  : 01.01.2018 – 31.12.2018
 
Ortaklığın Ünvanı            : IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
Ticaret Sicil Numarası    : 13469/8
 
Merkez Adresi                  : Maslak Mahallesi, Dereboyu Cad.N5 Sun Plaza Kat:12
  34396 - Sarıyer/İSTANBUL
 
Şube Adresi                        : Yoktur.
 
İletişim Bilgileri:
 
Telefon                                : +90 (212) 345 00 62
 
Faks                                       : +90 (212) 345 07 66
 
E-posta Adresi                  :  info@isikmenkul.com
 
İnternet Sitesi Adresi     : www.isikmenkul.com
 
 
ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
 
Ödenmiş Sermaye           : 30.000.000,- TL
 
Ortaklık Yapısı:
 
    Ortağın Adı Soyadı
    Pay Tutarı (TL)
    Pay Oranı  (%)
    Devir Edilen Pay TL
    Devredilen Oran %
     

    Barış  AKSÜS
    30.000.000
    100
     
     
     

    TOPLAM
    30.000.000
                   100
    30.000.000
    100
     

 
 
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler  : Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
 
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:
 
Şirketin Yönetim Organı               : 3 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu üyeleri 16.04.2018 tarihinde 3 yıl için seçilmişlerdir.
 
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.
 
 
 
Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:
               
    ADI SOYADI
    YÖNETİM KURULU
    GÖREVE BAŞLAMA
    GÖREVDEN AYRILMA

    Barış AKSÜS
    Yön.Krl.Başkanı
    30.03.2017
    Devam Ediyor

    Veli KOCATÜRK
    Yön.Krl.Bşk.Yrd.
    30.03.2017
    Devam Ediyor

    Melih YÜKSEL
    Yön.Krl.Üyesi
    30.03.2017
    Devam Ediyor

 
 
Denetçi                : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 16.04.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. seçilmiştir.
 
Üst yönetiminde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:
 
Halen görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:
 
    Adı  Soyadı
    Görevi
    Tecrübe

    Veli KOCATÜRK
    Genel Müdür
    11 Yıl

    Melih YÜKSEL
    Finans Müdürü
    20 Yıl

 
 
Personel Sayısı                         : 31.12.2018 itibariyle şirkette çalışan sayısı 24 kişidir.
 
 
2-      Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:
 
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Üst düzey yöneticilere ödenen ücret gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 2018 yılı için 201.956,00- TL'dir.
 
3-      Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları       :
 
Yoktur.
 
4-      Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:
 
               
                2018 Yılı İşlem Hacimleri Hakkında Bilgiler:
 
Şirketimiz 2018 yılında Pay Piyasası, VIOP ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri yapmıştır.
 
Pay Piyasası İşlem Hacmi             :     788.448.762,09 TL 
 
VIOP İşlem Hacmi                            : 3.593.971.813,17 TL
Yıllara göre Kaldıraçlı Alım Satım İşlem Hacmi:  
 
2013 Yılı               :      35.701.857.265,-
2014 Yılı               :    290.228.798.030,-
2015 Yılı               :    754.313.738.922,-
2016 Yılı                : 1.039.081.675.818,-
2017 Yılı                :    364.539.629.063,-
                2018 Yılı                : 1.827.304.600.562,-  
 
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
 
Şirket dönem içinde 11.351,60 TL'lik Maddi Duran Varlık, 0,- TL' lik Maddi Olmayan Varlık yatırımı yapmıştır.
 
                Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişikler:
 
                Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.
 
               
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
 
Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V N 68 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.
 
Şirketimizin iş akış prosedürlerinin kontrol ve gözetiminden Yönetim Kurulu Üyemiz Barış AKSÜS, Serap ALPTEKİN, Mustafa Evren BÜYÜK sorumludur. İş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrol ve denetimleri yapmak üzere 11.05.2015 tarih, 2015-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Serap ALPTEKİN müfettiş olarak atanmıştır ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V N68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3.Maddesinde belirtilen "Aracı Kurum faaliyetlerine yönelik olarak sürekli izleme, inceleme ve kontrol yapmak üzere Aracı Kurum yönetimi tarafından münhasıran görevlendirilmiş müfettiş dışındaki aracı kurum personelini iç kontrol elemanı olarak atar" Hükmüne istinaden 01.10.2018 tarih ve 2018/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile Mustafa Evren BÜYÜK iç kontrol elemanı olarak atanmıştır, 31.12.2018 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.
 
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 20.03.2017 tarih, 2017-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Serap ALPTEKİN Masak Uyum Görevlisi ve Mustafa Evren BÜYÜK'de Uyum Görevlisi Vekili olarak görevlerine 31.12.2018 tarihi itibarıyla görevlerine devam etmektedir.
 
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
 
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 04.07.2013 tarih ve 2013/17 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Borsa İstanbul A.Ş. (C) grubu ortaklık paylarından 15.971.094 adet payı Şirketimize bedelsiz olarak devretmiştir.
 
Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin Bilgiler:
 
Bulunmamaktadır.
 
Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:
 
Vergisel yükümlülükler ile ilgili tam tasdik sözleşmesi kapsamında Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. şirketi tarafından dönemsel olarak kontroller yapılmaktadır.
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Düzenlenen 3 aylık dönemlerdeki mali tablo ve dipnotlar (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.
 
 
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
 
Şirket mali durum ve faaliyetlerimizi etkileyebilecek nitelikte sonuçlanmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca şirketimiz aleyhine açılmış davaların aleythe sonuçlanma olasılığının oldukça düşük olması ve mali durumumuzu etkileyebilecek nitelikte olmaması sebebiyle herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
 
 
                Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
 
                Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım yoktur.
 
               
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
 
                Belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, Genel Kurul Kararları yerine getirilmiştir.
 
                Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışssa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilşikin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
 
                Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
 
                Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:
 
Yoktur.
               
İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:
 
                Şirket olarak değişen piyasa ve sektör koşullarında en iyi hizmeti vermek gayreti ile faaliyetlerimiz sürmektedir. Gerek denetleyici mekanizmaların ortaya koyduğu düzenlemeleri, gerekse global ve konjonktürel yenilikleri yakından takip ederek operasyonel altyapımızın uyumluluğu konusunda azami özen gösterilmektedir. Yoğun rekabet koşullarında haksız rekabetin önüne geçilmesi adına faaliyet izni olmayan yurtdışı kurumların yurtiçinde izinsiz pazarlama ve reklam çalışmalarının önüne geçilmesi öncelikli konuların başında gelmektedir.
 
 
                İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
 
                Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz özellikle faaliyetlerini kaldıraçlı alım satım işlemleri konusunda yürütmektedir. Firmamız kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri işlemlerini hedge ederek olası risklerden etkilenmemeyi amaçlamaktadır.
 
                Şirketimizde 04.04.2018 tarihi itibariyle 2018/5 no'lu yönetim kurulu kararıyla kredili işlemlere başlanmasına ve bununla ilgili kredi komitesinin kurulmasına karar verilmiştir. 29.05.2018 tarihi itibariyle ilk müşterimize kredi verilmiştir. Müşterilere kredi kullandırma aşamasında kredi komitesi gerekli incelemeleri yapmakta ve kredi karşılığında Sermaye Piyasası Kanununun verdiği yetkiyle kredili olarak alınan menkul kıymetler teminat alınmaktadır. 31.12.2018 tarihi itibariyle 5 adet kredili müşterimiz bulunmakta olup bu müşterilerimizin kullandığı kredi tutarı 67.564,54 TL ve kredili işlemlere konu edilen özkaynak ve krediler karşılığı menkul kıymetlerin toplam değeri 143.884,58 TL'dir. Kredi kullanan müşterilerimiz hergün titizlikle takip edilmekte ve sorun yaşanabilecek durumlar önceden tespit edilerek maddi zarar oluşması riski engellenmeye çalışılmaktadır.
 
 
                Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
 
Yoktur.
 
 
                Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: 
 
Yoktur.
 
 
                İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:
 
                Şirketimizde yasal düzenlemelerin elverdiği ölçüde en yüksek işlem hacmine ve Pazar payına ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 
 
                Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:
 
                Şirketimiz halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.
 
 
                Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
 
                Çıkarılmış menkul kıymet yoktur.
 
 
                İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
 
                Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2015 tarih ve 2015/33 sayılı toplantısında, Şirket'in "III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek, "GenişYetkili Aracı Kurum" olarak izin verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, yetkili olunan yatırım hizmetleri ve Faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.
 
                - İşlem Aracılığı Faaliyeti
                - Portföy Aracılığı Faaliyeti
                - Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
                - Sınırlı saklama hizmeti
               
Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:
 
Yoktur.
 
                İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:
 
Yoktur.
 
                Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodiktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişiklerin nedenleri:
 
Yoktur.
 
5-      Finansal Durum
 
                Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
 
                Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Şirket, her hafta düzenli olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na göndermiş olduğu Sermaye yeterliliği Tablolarına göre SPK mevzuatlarındaki gerekli Sermaye Yeterliliğini karşılamaktadır.
               
                Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
 
                Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
 
 
                Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Özet bilanço kalemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 
 
 
                Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı Bilanço
 
 
    Özet Bilanço (TL)
    31.12.2018
    31.12.2017

    Dönen Varlıklar
    49.097.520
    65.256.122

    Duran Varlıklar
    1.689349
    2.003.287

    Toplam Varlıklar
    50.786.869
    67.259.409

     
     
     

    Kısa Vadeli Yükümlülükler
    19.627.607
           36.159.834

    Uzun Vadeli Yükümlülükler
    85.083
    85.592

    Özkaynaklar
    31.074.179
    31.013.983

    Toplam Kaynaklar
    50.786.869
    67.259.409

 
 
                Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı Gelir Tablosu
 
    31.12.2018
    31.12.2017

    Brüt Kar/Zarar
    1.504.162
    11.326.364

    Faaliyet Karı/(Zararı)
    6.800.105
    2.892.807

    Dönem Karı/(Zararı)
    63.622
    -371.398

 
                Likiditede Oranları
 
                Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
    31.12.2018
    31.12.2017

    Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa  Vadeli Borçlar:
    2,50
    1,80

    Toplam Borçlar/ Özsermaye:
    0,63
    1,17

    Mali Yapı Oranları Toplam Borçlar/  Toplam Aktifler:
    0,39
    0,54

    Net İşletme Sermayesi (Dönen  Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar):
    29.469.913
    29.096.288

    Karlılık Oranları Net Kar / Varlıklar
    0,001
    -0,006

    Karlılık Oranları Net Kar/Özkaynaklar
    0,002
    -0,012

 
 
 
                İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
 
                İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. 50.786.869.-TL.lik şirket toplam kaynaklarının % 61,19 (31.074.179.-TL) kısmını özkaynaklar oluşturmakla birlikte güçlü bir finansal yapıya sahiptir.
 
 
                Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
 
                Şirket  VUK' a göre hazırlamış olduğu finansal tablolarında 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemini 107.934,47 TL Kar ile kapatmış olup şirket öz sermayesini güçlendirmek için kar dağıtımı yapılmayacaktır.
 
 
Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:
 
                Şirketin 31.12.2018 tarihi itibariyle UFRS'ye göre ayrılmış  35.023,- TL kıdem tazminatı karşılığı vardır. Dönem sonu itibariyle çalışan sayısı 24 kişidir.
 
                Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ücretlendirme esaslarına ilişkin ilke kararı gereği oluşturulması tavsiye edilen ücretlendirmeye ait politika ve prosedürleri faaliyet büyüklüğümüz ve yapılanma türümüze bağlı olarak oluşturmamıştır. Maaş harici tüm personele yemek kartı verilmektedir.
 
6-      Diğer Hususlar
 
                Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
 
                Bu hususta belirtilebilecek önemli bir olay bulunmamaktadır.
 
               
 
               
 
               
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739507


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7978 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4711 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,74 Değişim: 0,05%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.