KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2020 - 12:57
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİL İŞLEMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 19.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir HATAY
İlçe BELEN
Adres ÖTENÇAY MAH. E-5 KARAYOLU CADDESİ DIŞ KAPI NO:59

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi
3 - 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, görev sürelerinin ve Ücretlerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2020 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi
9 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yeminli Mali Müşaviri NEVZAT BARAK'ı görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2019 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2019 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.603.320,66-TL‘dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 28.319.334,91-TL tutarında dönem net Karı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2019 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karı olan 8.603.320,66-TL den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 4.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde 16.06.2020 tarihinde nakden dağıtılması 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2019 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirketimiz yönetim kurulu için adaylıklarını sunmuş olan ve şirketimiz aday gösterme komitesinin 25.02.2020 tarih ve 2020/02 nolu raporu doğrultusunda adaylıkları uygun görülen ABUD ABDO, TONİ ABDO, MAGED HURİ, CORC HURİ, ÖMER ABDO, LARA MADLEN AKGÖL ve EŞREF KURU'nun Yönetim kurulu üyesi olarak ve yine şirketimiz aday gösterme komitesinin 25.02.2020 tarih ve 2020/01 nolu raporu doğrultusunda Bağımsızlık beyanları alınarak adaylıkları uygun görülen ONUR BARAK ve CEM ÜSTÜNER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmelerine ve Şirketimiz ücret komitesinin 09.03.2020 tarih ve 2020/01 raporu doğrultusunda 2020 mali yılına ilişkin olarak 2021 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 46.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 23.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 4.000-TL ücret ödenmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca gündem maddesinin görüşülmesi sırasında elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan ortaklarımızdan Sayın SEVDA BALKAN, "SPK, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız." Önerisine karşılık toplantı divan başkanı Sayın ABUD ABDO'nun " ortaklarımızdan Sayın SEVDA BALKAN'nın önerisine bu sene yapılan yönetim kurulu seçiminde 1 kadın yönetim kurulu üyemizin seçildiği, sonraki süreçte seçilecek kişi sayısının artırılmaya çalışılacağı" cevabı verilmiştir.
7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
9. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 35.000-TL ve Kırıkhan Belediye Başkanlığına 100.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 175.000.-TL olarak belirlenmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.199 Değişim: 0,02% Hacim : 4.770 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 1.196 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9742 Değişim: 0,46%
Düşük 7,9310 23.10.2020 Yüksek 7,9747
Açılış: 7,9378
9,4392 Değişim: 0,51%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,4392
Açılış: 9,3915
489,14 Değişim: 0,65%
Düşük 485,53 23.10.2020 Yüksek 489,38
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.