***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:19

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.851 0 670.851 4 670.855
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.851 0 670.851 4 670.855
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.809.921 0 25.989.416 210.128 26.199.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.486 0 0 0 23.790 -363.266 0 0 0 0 941.903 597.941 2.905 600.846
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -112.578 0 0 0 0 0 0 0 0 20.024 270 0 -92.284 9 -92.275
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.060.636 2.249.160 -10.744 0 0 76.421 -1.023.658 0 0 17.101.427 4.810.191 941.903 26.495.073 213.042 26.708.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
62.851.801 66.329.458 129.181.259
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 31.730.752 32.948.739 64.679.491
Teminat Mektupları
30.378.919 24.389.200 54.768.119
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.735.876 11.238.898 12.974.774
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 49.447 49.447
Diğer Teminat Mektupları
28.643.043 13.100.855 41.743.898
Banka Kredileri
4.204 4.232.806 4.237.010
İthalat Kabul Kredileri
0 182.833 182.833
Diğer Banka Kabulleri
4.204 4.049.973 4.054.177
Akreditifler
49.352 4.201.576 4.250.928
Belgeli Akreditifler
49.352 4.201.576 4.250.928
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.298.277 125.157 1.423.434
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 23.595.275 1.808.923 25.404.198
Cayılamaz Taahhütler
23.582.084 833.168 24.415.252
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
84.632 92.127 176.759
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.250.232 532.079 4.782.311
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.606.269 0 3.606.269
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
38.679 0 38.679
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.997.053 39.584 12.036.637
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
34.074 0 34.074
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.571.145 169.378 3.740.523
Cayılabilir Taahhütler
13.191 975.755 988.946
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 831.594 831.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
13.191 144.161 157.352
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.525.774 31.571.796 39.097.570
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.525.774 31.571.796 39.097.570
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.477.697 7.873.980 10.351.677
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.249.249 5.415.398 6.664.647
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.228.448 2.458.582 3.687.030
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.292.091 18.693.617 21.985.708
Swap Para Alım İşlemleri
1.213.248 4.158.832 5.372.080
Swap Para Satım İşlemleri
2.078.843 3.135.221 5.214.064
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.699.782 5.699.782
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.699.782 5.699.782
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.755.986 1.978.649 3.734.635
Para Alım Opsiyonları
878.163 989.146 1.867.309
Para Satım Opsiyonları
877.823 989.503 1.867.326
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 3.025.550 3.025.550
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
866.700.268 231.725.913 1.098.426.181
EMANET KIYMETLER
413.778.237 31.424.632 445.202.869
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
184.552.766 608.878 185.161.644
Tahsile Alınan Çekler
15.883.012 24.331.970 40.214.982
Tahsile Alınan Ticari Senetler
205.092.776 496.234 205.589.010
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.356.839 168.396 4.525.235
Emanet Kıymet Alanlar
3.892.844 5.819.154 9.711.998
REHİNLİ KIYMETLER
452.922.031 200.301.281 653.223.312
Menkul Kıymetler
5.236.905 605.330 5.842.235
Teminat Senetleri
7.641.823 986.227 8.628.050
Emtia
25.813 150.815 176.628
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
335.942.571 169.348.636 505.291.207
Diğer Rehinli Kıymetler
65.784.668 25.766.931 91.551.599
Rehinli Kıymet Alanlar
38.290.251 3.443.342 41.733.593
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
929.552.069 298.055.371 1.227.607.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
944.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-343.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-339.465
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-330.789
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
600.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 7.110.766
Kredilerden Alınan Faizler
5.764.492
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.493
Bankalardan Alınan Faizler
100.207
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.388
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.075.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
434.792
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
637.731
Finansal Kiralama Gelirleri
57.339
Diğer Faiz Gelirleri
65.701
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -4.966.637
Mevduata Verilen Faizler
-3.704.123
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-161.105
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-787.569
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-250.617
Diğer Faiz Giderleri
-63.223
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.144.129
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
395.941
Alınan Ücret ve Komisyonlar
553.290
Gayri Nakdi Kredilerden
118.669
Diğer
434.621
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-157.349
Gayri Nakdi Kredilere
-840
Diğer
-156.509
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-599.376
TEMETTÜ GELİRLERİ
85
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 37.061
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.025
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
61.152
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-35.116
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 583.284
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.561.124
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -473.768
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -915.495
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.171.861
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6.522
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 1.178.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -233.586
Cari Vergi Karşılığı
-101.988
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-198.177
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
66.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 944.797
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 944.797
Grubun Karı (Zararı)
941.903
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.894
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,75352000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
56.229.484 40.199.647 96.429.131
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.167.755 30.867.342 45.035.097
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.699.459 26.044.973 35.744.432
Bankalar
(3) 600.293 4.822.369 5.422.662
Para Piyasalarından Alacaklar
3.868.003 0 3.868.003
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 10.229.225 1.148 10.230.373
Devlet Borçlanma Senetleri
10.109.203 0 10.109.203
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
70 921 991
Diğer Finansal Varlıklar
119.952 227 120.179
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 12.517.065 6.112.717 18.629.782
Devlet Borçlanma Senetleri
12.490.453 6.054.608 18.545.061
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
26.612 58.109 84.721
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 19.330.928 2.755.154 22.086.082
Devlet Borçlanma Senetleri
19.286.030 2.755.154 22.041.184
Diğer Finansal Varlıklar
44.898 0 44.898
Türev Finansal Varlıklar
(11) 20 463.417 463.437
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20 463.417 463.437
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.509 -131 -15.640
KREDİLER (Net)
149.932.933 71.786.085 221.719.018
Krediler
(5) 148.609.466 69.474.668 218.084.134
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
148.609.466 69.474.668 218.084.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 628.387 2.013.795 2.642.182
Finansal Kiralama Alacakları
801.447 2.351.489 3.152.936
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-173.060 -337.694 -510.754
Faktoring Alacakları
1.174.480 209.753 1.384.233
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.174.480 209.753 1.384.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5) 6.374.604 431.770 6.806.374
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -6.854.004 -343.901 -7.197.905
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.024.227 -49.611 -1.073.838
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-784.616 -699 -785.315
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-5.045.161 -293.591 -5.338.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 721 0 721
Satış Amaçlı
721 0 721
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.054 358.182 433.236
İştirakler (Net)
(7) 22.876 358.182 381.058
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
16.556 358.182 374.738
Konsolide Edilmeyenler
6.320 0 6.320
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 52.178 0 52.178
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
52.178 0 52.178
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.114.152 97.968 4.212.120
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
110.776 24.867 135.643
Şerefiye
0 0 0
Diğer
110.776 24.867 135.643
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 937.954 4.952 942.906
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 1.179 784 1.963
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
102.206 2.437 104.643
DİĞER AKTİFLER
(15) 3.080.183 491.255 3.571.438
VARLIKLAR TOPLAMI
214.584.642 112.966.177 327.550.819
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 119.805.764 80.644.433 200.450.197
ALINAN KREDİLER
(3) 1.515.344 17.127.384 18.642.728
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
36.098.238 7.886.173 43.984.411
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.871.871 8.942.564 12.814.435
Bonolar
3.746.247 0 3.746.247
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
125.624 0 125.624
Tahviller
0 8.942.564 8.942.564
FONLAR
(5) 2.673.019 0 2.673.019
Müstakrizlerin Fonları
510 0 510
Diğer
2.672.509 0 2.672.509
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 139 120.553 120.692
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
139 120.553 120.692
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.509 713 3.222
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 3.359.626 14.128 3.373.754
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
881.630 7.786 889.416
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.906.841 0 1.906.841
Diğer Karşılıklar
571.155 6.342 577.497
CARİ VERGİ BORCU
(10) 777.346 2.804 780.150
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 267.888 2.152 270.040
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 1.002.593 0 1.002.593
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.002.593 0 1.002.593
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 15.886.635 840.828 16.727.463
ÖZKAYNAKLAR
(13) 26.751.537 -43.422 26.708.115
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.100.334 39 1.100.373
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.737 0 39.737
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.060.597 39 1.060.636
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.238.141 275 2.238.416
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-482.149 -465.088 -947.237
Kar Yedekleri
16.900.755 200.672 17.101.427
Yasal Yedekler
1.750.384 8.559 1.758.943
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.103.229 27.317 15.130.546
Diğer Kar Yedekleri
47.142 164.796 211.938
Kar veya Zarar
5.535.106 216.988 5.752.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.607.175 203.016 4.810.191
Dönem Net Kâr veya Zararı
927.931 13.972 941.903
Azınlık Payları
209.350 3.692 213.042
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
212.012.509 115.538.310 327.550.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.327.976
Alınan Faizler
6.303.014
Ödenen Faizler
-4.726.733
Alınan Temettüler
85
Alınan Ücret ve Komisyonlar
558.624
Elde Edilen Diğer Kazançlar
405.770
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
387.646
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-606.242
Ödenen Vergiler
-367.272
Diğer
-5.282.868
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.916.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-108.779
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.631
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.066.516
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.059.060
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
322.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
6.605.429
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.422.552
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.646.551
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.411.784
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-992.323
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-88.788
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-570.785
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
69.309
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.005.756
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.333.185
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-595.057
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
858.117
Diğer
7.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
820.484
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.166.169
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.345.685
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
497.996
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.085.627
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.122.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.036.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682785


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.