KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2018 - 20:27
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 23 Şubat 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli kişisel verilerin gizliliğ uyarınca yeniden yayınlanmaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE YENİDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 26.01.2018
Genel Kurul Tarihi 23.02.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere ve karar alınması,
2 - Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanması ve yeni Yönetim Kurulu Üyerlerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GALATASARAY SPORTİF AŞ. ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GALATASARAY SPORTİF AŞ. - 23 ŞUBAT 2018 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 GALATASARAY SPORTİF AŞ. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
23.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 23.02.2018 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarih ve 32275651 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde toplanılmıştır.
Yapılan incelemede
Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Ocak 2018 tarih, 9505 sayılı nüshasının 309. sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 29.01.2018 tarihinde Perpa Şube Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 30.01.2018 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği beyan edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır.
Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirketin fiziki ve elektronik hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 108.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 7.297.733.478,7 adet paya tekabül eden 72.977.334,787.-TL'lik kısmının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Yusuf GÜNAY'ın ve şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'yi temsilen --- T.C Kimlik no'lu Gülşen DENİZ'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.
Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf GÜNAY tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN görevlendirildi. Sayın Yusuf GÜNAY'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben, itiraz olmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem Maddeleri:
Karar No: 1
Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Sayın Sedat BOZANOĞLU'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın Sedat BOZANOĞLU'nun (T.C. ---) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU, Sayın Huriye TAM'ı (T.C ----) Tutanak Yazmanı, Sayın Süleyman Anıl ÖZGÜÇ'ü (T.C.---) Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiştir.
Karar No: 2
Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına ve EGKS sistemine giriş yapmak üzere Sayın Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN'a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No: 3
Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçilerek yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanan Sayın Mustafa CENGİZ, Sayın Abdurrahim ALBAYRAK, Sayın Burak ELMAS ve Sayın Serdar Seda GÜZELAYDIN'ın yönetim kurulu üyeliklerine atanmalarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimine geçildi. Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri olarak
Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen
- -------adresinde mukim Mustafa CENGİZ (T.C. ---)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
- --------------- adresinde mukim Abdurrahim ALBAYRAK (T.C.--),
- ------------------ adresinde mukim Burak ELMAS (T.C. ---),
- ------------------ adresinde mukim Fahri Okan BÖKE (T.C.-)
- ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) Grubu hisselerini temsilen Fahri Okan Böke ve (A) Grubu hisselerini temsilen Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN tarafından aday olarak önerilen ---------------- adresinde mukim Dinç ÜNER'in (T.C.---) ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak:
- ------------------adresinde mukim Emre ALKİN (T.C ---) ve
- ------------------- adresinde mukim Yusuf GÜNAY'ın (T.C. ---)
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No: 4
Gündemin 4. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da anılan yetkilerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No: 5
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Mehmet Hayrettin KOZAK ile Tayfun URUK söz alarak, yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak etmesi taahhüdünde bulundular.
Başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği saat 14.30'da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR
____________________
Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU
_________________

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM
____________________
Oy Toplama Memuru
Süleyman Anıl ÖZGÜÇ
__________________Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun-Olağanüstü Genel Kurul-23.2.2018-GSRAY.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 23.02.2018-Olağanüstü genel kurul tutanağı-GSRAY.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Şubat 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli yeniden düzenlenerek ekte bilginize arz edilmiştir. Yeniden düzenleme sebebi 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin veri gizliliğini temin etmek amaçlı değişikliktir.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.336 Değişim: 0,77% Hacim : 4.353 Mio.TL Son veri saati : 10:34
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9398 Değişim: -0,16%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4814 Değişim: 0,00%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
462,84 Değişim: 0,19%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.