KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.02.2019 - 00:57

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
339.862
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
957.258
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-352.254
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
42.049
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 20.828
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-41.933
Ödenen Vergiler
-86.014
Diğer
-200.072
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-389.958
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-682.006
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-76.476
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
463.424
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-94.900
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-50.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
7 -428.378
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 445.658
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
8 -11.108
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
6.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
324.188
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-317.070
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
57.000
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
20.194
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
165.463
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 185.657


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
997.182
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
997.182
Finansal Kiralama Gelirleri
476.567
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
477.828
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
42.787
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-488.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-391.384
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-79.258
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-18.279
BRÜT KAR (ZARAR)
508.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-359.039
Personel Giderleri
19,1 -48.829
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
19,2 -308.819
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
149.222
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.068.931
Bankalardan Alınan Faizler
3.644
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
47.892
Kambiyo İşlemleri Karı
864.921
Diğer
20 152.474
KARŞILIKLAR
5,9 -140.404
Özel Karşılıklar
-137.121
Beklenen Zarar Karşılıkları
-795
Genel Karşılıklar
0
Diğer
-2.488
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-951.435
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-154.236
Kambiyo İşlemleri Zararı
-781.888
Diğer
-15.311
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
126.314
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -36.032
Cari Vergi Karşılığı
-62.670
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11.657
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
38.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
90.282
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
90.282
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.282
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-31.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.014
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-39.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
166.958 179.807 346.765
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,1 8.974 176.739 185.713
Türev Finansal Varlıklar
4,2 157.984 3.068 161.052
KREDİLER (Net)
1.594.497 4.114.039 5.708.536
Kiralama İşlemleri
1.419.985 3.779.216 5.199.201
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
5 1.311.879 3.547.197 4.859.076
Finansal Kiralama Alacakları
1.568.228 3.922.851 5.491.079
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6 40.260 0 40.260
Kazanılmamış Gelirler (-)
-296.609 -375.654 -672.263
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
67.041 64.397 131.438
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
11.389 112.321 123.710
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
29.676 55.301 84.977
Takipteki Alacaklar (Net)
5 174.512 334.823 509.335
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
340.721 509.814 850.535
Özel Karşılıklar (-)
-166.209 -174.991 -341.200
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.435.540 1.435.540
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 17.889 17.889
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 30.378 30.378
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 89.851 0 89.851
DİĞER AKTİFLER
10 48.178 25.863 74.041
ARA TOPLAM
3.383.291 4.319.709 7.703.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
41.922 0 41.922
Satış Amaçlı
41.922 41.922
AKTİF TOPLAMI
3.425.213 4.319.709 7.744.922
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
11 1.227.587 4.531.304 5.758.891
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 504.393 0 504.393
Bonolar
312.032 312.032
Tahviller
192.361 192.361
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,2,2 133.147 12.187 145.334
KARŞILIKLAR
17 11.218 0 11.218
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10.788 10.788
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
430 430
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 29.056 29.056
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
150.756 118.532 269.288
ARA TOPLAM
2.056.157 4.662.023 6.718.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
18 1.027.814 -1.072 1.026.742
Ödenmiş Sermaye
350.000 350.000
Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506
Diğer Sermaye Yedekleri
38.506 38.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.502 -1.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-130.429 -1.072 -131.501
Kar Yedekleri
558.900 0 558.900
Yasal Yedekler
36.757 36.757
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
522.143 522.143
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
212.339
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
122.057 122.057
Dönem Net Kâr veya Zararı
90.282 90.282
PASİF TOPLAMI
3.083.971 4.660.951 7.744.922


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 38.506 -1.420 -100.487 538.149 93.175 49.569 967.492
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
64 64
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
64 64
Yeni Bakiye
350.000 38.506 -1.420 -100.487 538.149 93.239 49.569 967.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82 -31.014 -31.096
Dönem Net Karı (Zararı)
90.282 90.282
Kar Dağıtımı
20.751 28.818 -49.569
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.751 -20.751
Diğer
49.569 -49.569
Dönem Sonu Bakiyeler
18 350.000 38.506 -1.502 -131.501 558.900 122.057 90.282 1.026.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
22,1 14.984.743 49.446.514 64.431.257
VERİLEN TEMİNATLAR
22,2 542.828 1.085 543.913
TAAHHÜTLER
22,3 79.643 329.928 409.571
Cayılamaz Taahhütler
0 60.329 60.329
Cayılabilir Taahhütler
79.643 269.599 349.242
Kiralama Taahhütleri
79.643 269.599 349.242
Finansal Kiralama Taahhütleri
79.643 269.599 349.242
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23,4 767.471 2.265.880 3.033.351
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
348.185 731.380 1.079.565
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
348.185 731.380 1.079.565
Alım Satım Amaçlı İşlemler
419.286 1.534.500 1.953.786
Vadeli Alım Satım İşlemleri
36.820 36.374 73.194
Swap Alım Satım İşlemleri
382.466 842.900 1.225.366
Diğer
0 655.226 655.226
EMANET KIYMETLER
9.400 8.251 17.651
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.384.085 52.051.658 68.435.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/736996


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.