KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.01.2020 - 18:11
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -592 -592 106.475 27.603 212.986
Yeni Bakiye
79.500 -592 -592 106.475 27.603 212.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65 -65 -57.376 -57.441
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
27.603 -27.603 27.603
Diğer
27.603 -27.603 -27.603
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-16.030 -16.030 -16.030
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2.5 -16.030 -16.030 -16.030
Yeni Bakiye
79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -73.406 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 31 24.438 24.469
Kar Dağıtımı
-57.376 57.376
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-57.376 57.376 57.376
Diğer
-57.376 57.376 -57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 -626 76.702 -16.030 8.408 163.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 375.828 477.508
FAKTORİNG GELİRLERİ
375.828 477.508
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
368.204 466.627
İskontolu
216.882 216.685
Diğer
151.322 249.942
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.624 10.881
İskontolu
165 3.095
Diğer
7.459 7.786
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -263.863 -363.463
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-176.025 -247.253
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-556 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-80.449 -99.052
Diğer Faiz Giderleri
-8 -20
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.825 -17.138
BRÜT KAR (ZARAR)
111.965 114.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -50.828 -52.056
Personel Giderleri
-29.185 -31.454
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-854 -781
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-20.671 -18.661
Diğer
-118 -1.160
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
61.137 61.989
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 59.528 352.365
Bankalardan Alınan Faizler
1.945 160
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
3.185 30.507
Kambiyo İşlemleri Karı
44.876 320.352
Diğer
9.522 1.346
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -65.701 -176.568
Özel Karşılıklar
0 -176.568
Beklenen Zarar Karşılıkları
-64.951 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-750 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -23.933 -306.854
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-480 -6.066
Kambiyo İşlemleri Zararı
-23.453 -300.788
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.031 -69.068
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.031 -69.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -6.593 11.692
Cari Vergi Karşılığı
849 -34.390
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.442 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
46.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
24.438 -57.376
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
24.438 -57.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.438 -10.419
Ana Ortaklık Payları
20.000 -46.957
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,30739600 -0,72171000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
107.473 362.673
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
376.397 498.801
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-273.755 -331.325
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.063 9.359
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 3.959 1.178
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-47.662 -49.232
Ödenen Vergiler
-8.014 -33.391
Diğer
46.485 267.283
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
392.543 -27.842
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
135.979 659.362
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.937 -88.500
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-4.742 4.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.630 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
262.086 -673.993
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.527 70.650
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
500.016 334.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -22 -670
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
Diğer
8 -6.938 -6.177
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.960 -6.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
966.316 992.170
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.471.596 -1.321.802
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
2.923
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-502.357 -329.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.453 2.226
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.848 581
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.778 19.197
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 11.930 19.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.438 -57.376
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31 -65
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -65
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -81
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8 16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.469 -57.441


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.511 10.331 11.842 3.704 16.074 19.778
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 7 7 6 6
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 0 0 0 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.669.668 435.088 2.104.756 1.866.604 468.432 2.335.036
Faktoring Alacakları
6.1 1.658.307 432.099 2.090.406 1.825.957 453.153 2.279.110
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
917.390 143.866 1.061.256 761.225 118.681 879.906
Diğer Faktoring Alacakları
740.917 288.233 1.029.150 1.064.732 334.472 1.399.204
Takipteki Alacaklar
6.2 150.872 188.885 339.757 148.612 158.257 306.869
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -139.511 -185.896 -325.407 -107.965 -142.978 -250.943
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 5.254 5.254 1.735 1.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 9.424 9.424 7.638 7.638
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 8.014 0 8.014
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 58.424 58.424 61.683 61.683
DİĞER AKTİFLER
10 3.582 313 3.895 7.811 361 8.172
ARA TOPLAM
1.755.877 445.739 2.201.616 1.949.175 484.874 2.434.049
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
1.755.888 445.739 2.201.627 1.949.186 484.874 2.434.060
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.590.602 414.529 2.005.131 1.277.797 481.965 1.759.762
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 507 10.093 10.600 2.238 13.104 15.342
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.174 2.379 4.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 0 0 0 485.126 0 485.126
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 0 0 0 61 61
KARŞILIKLAR
14 9.712 535 10.247 6.888 493 7.381
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 8.134 0 8.134 5.392 5.392
Diğer Karşılıklar
14.2 1.578 535 2.113 1.496 493 1.989
CARİ VERGİ BORCU
9 0 0 0 3.959 3.959
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 3.234 3.878 7.112 4.243 2.641 6.884
ARA TOPLAM
1.606.229 431.414 2.037.643 1.780.251 498.264 2.278.515
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 163.984 163.984 155.545 155.545
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-626 -626 -657 -657
Kar Yedekleri
76.702 76.702 134.078 134.078
Yasal Yedekler
9.205 9.205 9.205 9.205
Olağanüstü Yedekler
67.497 67.497 124.873 124.873
Kar veya Zarar
8.408 8.408 -57.376 -57.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.030 -16.030
Dönem Net Kâr veya Zararı
24.438 24.438 -57.376 -57.376
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.770.213 431.414 2.201.627 1.935.796 498.264 2.434.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
510.529 475.216 985.745 854.530 514.879 1.369.409
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
796.979 187.087 984.066 775.409 77.708 853.117
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 291.821 23.150.443 23.442.264 179.853 25.570.326 25.750.179
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 654.196 128 654.324 1.262.391 765 1.263.156
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.3 0 0 0 185.729 185.729
Alım Satım Amaçlı İşlemler
185.729 185.729
Swap Alım Satım İşlemleri
185.729 185.729
EMANET KIYMETLER
25.4 784.598 173.167 957.765 608.226 107.754 715.980
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.038.123 23.986.041 27.024.164 3.680.409 26.457.161 30.137.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815612


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9192 Değişim: -1,08%
Düşük 7,9040 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4413 Değişim: -0,87%
Düşük 9,4173 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
460,30 Değişim: -1,06%
Düşük 458,85 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.