KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.11.2018 - 17:35

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 2.732.223 1.097.537
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.321.526 950.688
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
48.632 19.066
Bankalardan Alınan Gelirler
415 168
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
271.301 96.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
236.232 85.505
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
35.069 10.707
Finansal Kiralama Gelirleri
67.414 23.436
Diğer Kar Payı Gelirleri
22.935 7.967
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.407.487 -577.207
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-781.477 -295.440
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-483.085 -204.973
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-66.197 -44.244
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-76.728 -32.550
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.324.736 520.330
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
92.580 31.076
Alınan Ücret ve Komisyonlar
223.891 79.394
Gayri Nakdi Kredilerden
74.989 24.179
Diğer
9 148.902 55.215
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-131.311 -48.318
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
9 -131.311 -48.318
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -337.046 -111.047
TEMETTÜ GELİRLERİ
177 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 90.737 59.676
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.138 1.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
696.501 569.569
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-610.902 -511.602
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 526.754 125.743
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.697.938 625.778
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5 -921.891 -358.324
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -371.189 -124.935
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
404.858 142.519
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
404.858 142.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -89.254 -30.786
Cari Vergi Karşılığı
-117.252 -56.880
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-49.698 -21.792
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
77.696 47.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
315.604 111.733
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 315.604 111.733
Grubun Karı (Zararı)
315.604 111.733
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.485.806
Alınan Kar Payları
2.548.988
Ödenen Kar Payları
-1.275.622
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
223.891
Elde Edilen Diğer Kazançlar
48.659
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
287.746
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-521.043
Ödenen Vergiler
-119.436
Diğer
-2.678.989
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.128.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-261.992
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.980.668
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-330.423
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
120.306
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.028.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
570.109
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
982.419
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-357.756
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
441.209
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-110.129
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.310
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.788.626
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.087.654
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
250.000
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
53
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.408.137
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.491.643
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 6.098.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
315.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-163.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-163.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-223.704
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
19.734
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 95.961 375.360 4.060.598 0 4.060.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 -3.075 375.360 3.961.562 0 3.961.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -178.963 15.392 0 0 315.604 152.033 0 152.033
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.968 0 0 0 0 0 0 54 0 0 3.022 0 3.022
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.968 14.504 -13.619 0 0 -181.417 5.788 1.375.864 -3.075 315.604 4.116.617 0 4.116.617


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.594.205 11.846.680 15.440.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
626.614 9.586.023 10.212.637
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 625.438 7.285.118 7.910.556
Bankalar
2 1.176 2.300.905 2.302.081
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 1.232 1.925 3.157
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.232 1.925 3.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2.152.295 2.249.333 4.401.628
Devlet Borçlanma Senetleri
1.420.237 2.217.700 3.637.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 663 5.575
Diğer Finansal Varlıklar
727.146 30.970 758.116
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 410.056 0 410.056
Devlet Borçlanma Senetleri
410.056 0 410.056
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
9 409.728 9.399 419.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
409.728 9.399 419.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.720 0 -5.720
KREDİLER (Net)
12 25.466.570 7.450.224 32.916.794
Krediler
24.265.345 7.419.760 31.685.105
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
24.261.929 7.419.760 31.681.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.416 0 3.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.079.981 30.464 1.110.445
Finansal Kiralama Alacakları
1.184.068 35.460 1.219.528
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-104.087 -4.996 -109.083
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.675.631 0 1.675.631
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.554.387 0 -1.554.387
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-138.332 0 -138.332
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-245.915 0 -245.915
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.170.140 0 -1.170.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18 390.886 0 390.886
Satış Amaçlı
390.886 0 390.886
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100
İştirakler (Net)
13 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
14 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
15 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
860.640 0 860.640
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
67.437 0 67.437
Şerefiye
0 0 0
Diğer
67.437 0 67.437
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
16 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 185.915 0 185.915
DİĞER AKTİFLER
19 505.515 161.439 666.954
VARLIKLAR TOPLAMI
31.071.268 19.458.343 50.529.611
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 11.719.913 17.478.166 29.198.079
ALINAN KREDİLER
2 2.318.353 9.780.187 12.098.540
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.254.638 0 1.254.638
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 112.177 414.749 526.926
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
112.177 1.199 113.376
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 413.550 413.550
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
7 195.306 78.675 273.981
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
97.056 0 97.056
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
98.250 78.675 176.925
CARİ VERGİ BORCU
8 120.493 0 120.493
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 1.538.288 1.538.288
Krediler
0 1.538.288 1.538.288
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 824.066 577.983 1.402.049
ÖZKAYNAKLAR
13 4.216.814 -100.197 4.116.617
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.968 0 2.968
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.968 0 2.968
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
885 0 885
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-75.432 -100.197 -175.629
Kar Yedekleri
1.375.864 0 1.375.864
Yasal Yedekler
150.809 0 150.809
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.222.894 0 1.222.894
Diğer Kar Yedekleri
2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
312.529 0 312.529
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-3.075 0 -3.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
315.604 0 315.604
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.761.760 29.767.851 50.529.611


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.244.960 18.395.462 28.640.422
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.362.299 4.425.308 8.787.607
Teminat Mektupları
4.339.529 3.709.148 8.048.677
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
142.850 0 142.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.196.679 3.709.148 7.905.827
Banka Kredileri
21.250 132.219 153.469
İthalat Kabul Kredileri
3.100 132.219 135.319
Diğer Banka Kabulleri
18.150 0 18.150
Akreditifler
1.520 583.941 585.461
Belgeli Akreditifler
1.520 583.941 585.461
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.105.440 1.753.363 3.858.803
Cayılamaz Taahhütler
2.105.440 1.753.363 3.858.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
575.340 1.753.363 2.328.703
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
401 0 401
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
737.108 0 737.108
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.017 0 17.017
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
763.390 0 763.390
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.726 0 1.726
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.458 0 10.458
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.777.221 12.216.791 15.994.012
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
214.000 4.343.615 4.557.615
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
214.000 513.948 727.948
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 3.829.667 3.829.667
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.563.221 7.873.176 11.436.397
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.563.221 7.873.176 11.436.397
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
244.016 5.426.061 5.670.077
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.319.205 2.447.115 5.766.320
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
454.660.234 89.052.777 543.713.011
EMANET KIYMETLER
5.270.705 3.301.543 8.572.248
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.845.139 387.103 3.232.242
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.051.934 151.286 1.203.220
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 167.642 167.642
Emanet Kıymet Alanlar
1.373.632 2.595.512 3.969.144
REHİNLİ KIYMETLER
449.389.529 85.664.135 535.053.664
Menkul Kıymetler
20.804 0 20.804
Teminat Senetleri
159.233.007 16.569.214 175.802.221
Emtia
5.195.784 1.213.387 6.409.171
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
72.998.983 1.417.517 74.416.500
Diğer Rehinli Kıymetler
211.832.784 66.464.017 278.296.801
Rehinli Kıymet Alanlar
108.167 0 108.167
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 87.099 87.099
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
464.905.194 107.448.239 572.353.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: 0,00% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7256 Değişim: -0,30%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3119 Değişim: -0,29%
Düşük 6,3048 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
278,85 Değişim: -0,46%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.