KAP ***ESEMS*** ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2018 - 16:20

***ESEMS*** ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.02.2018 Tarihinde yapılan, 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.01.2018
Genel Kurul Tarihi 27.02.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli/Bağcılar/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
2 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nin (II-17.1) kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
5 - 2016 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirketimiz Esas Sözleşme'nin 11. Maddesinin ekte yer alan şekilde tadili konusunda karar alınması, Esas Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10 - 2014 yılına ilişkin 26.08.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2018 yılı içinde biteceği dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 11/2 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri. A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2016 Yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16 - 16. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi ve izlenecek yöntemin belirlenmesine ilişkin karar alınması,
17 - EK GÜNDEM MADDESİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Kurul Haftalık Bülteninde yayımlanan ve SPK'nın 13.02.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.1658 Sayılı yazısı ile ortakların bilgisine sunulmasını istediği hususlar, şirketimizin yönetim kurulunun 16.02.2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı ile gündeme ek madde olarak eklenmiştir.
18 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurula Çağrı Metni - Gündem -Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016 Yılı OLAĞAN GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme 11. Madde Tadil Metni SPK Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGÜN YAPILMIŞTIR.
Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27 Şubat 2018 günü saat 11.00 Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Cad.No:5 Avrasya Plaza B.Blok Kat:6 Güneşli Bağcılar / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/02/2018 Tarihli 32344796 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI gözetiminde toplanmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin sermayesinin toplam tutarının 13.315.500,-TL, 1.331.550.000 adet paydan oluştuğunun Toplantıya katılan 3.420.979,10 TL sermayeye karşılık, 342.097.910 adet payın temsilen, 1.632.756 TL sermayeye karşılık, 163.275.600 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre, toplantı davet ilanlarının gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Ocak 2018 tarihli 9501 sayılı ve, 22.02.2018 tarihli 9522 Sayılı nüshalarında, Şirketin www.esemspor.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda 21 gün önce ilan edilerek, süresi içinde yapıldığının Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cenk CANKURTARAN ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Emre ARSLAN ile Sayın Haluk ÇİFTÇİOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk CANKURTARAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündem gündem görüşülmüştür. Ayrıca elektronik ortamda oylamaya katılan olmamıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 27.02.2018 OLAGAN GENELKURUL TOP.TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 27.02.2018 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 24.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.854 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 11. Madde tadiline
ilişkin onay alınmış olup, taslağın nihai hali ektedir.
Esas Sözleme tadili ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru süreci başlatılmıştır.
Tadil Taslağının SPK onayı alınmadan önce yayınlanmış metni ekten çıkarılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667722


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.