***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:15

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 130.749.565 84.240.639
Satışların Maliyeti
29 -104.884.886 -66.668.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.864.679 17.572.495
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.864.679 17.572.495
Genel Yönetim Giderleri
30 -985.362 -921.186
Pazarlama Giderleri
30 -4.737.741 -2.962.984
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 921.557 138.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -2.916 -48.351
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.060.217 13.778.618
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.060.217 13.778.618
Finansman Gelirleri
33 10.980.428 18.986.357
Finansman Giderleri
33 -7.386.119 -15.920.644
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.654.526 16.844.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.105.264 -2.792.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.177.871 -2.897.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 72.607 105.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.549.262 14.051.880
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.549.262 14.051.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.549.262 14.051.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 8.464.311 66.380.399 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Transferler
36.360.835 -36.360.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.550 14.051.880 13.951.330 13.951.330
Dönem Karı (Zararı)
14.051.880 14.051.880 14.051.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.550 -100.550 -100.550
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -738.753 8.464.311 102.741.234 14.051.880 202.841.178 202.841.178
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647
Transferler
1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.473 20.549.262 20.435.789 20.435.789
Dönem Karı (Zararı)
20.549.262 20.549.262 20.549.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.473 -113.473 -113.473
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -883.510 11.012.065 141.855.631 20.549.262 249.926.436 249.926.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.814.429 -2.240.445
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
124.209.778 80.897.219
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 124.037.047 80.809.070
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 172.731 88.149
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-100.033.636 -87.037.824
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -100.030.720 -86.989.473
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -2.916 -48.351
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
24.176.142 -6.140.605
Ödenen Faiz
33 -7.032.792 -15.812.041
Alınan Faiz
33 11.161.660 19.067.836
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -3.182.612 -2.852.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
692.031 3.496.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.268 -68.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 230.808 113.561
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.808 113.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -283.076 -182.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-283.076 -182.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.701 -1.384.529
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 444.701 307.030
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
444.701 307.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -1.691.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.691.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.206.862 -3.693.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.206.862 -3.693.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.092.235 71.662.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.299.097 67.968.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.549.262 14.051.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-113.473 -100.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -145.478 -125.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.005 25.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 32.005 25.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.473 -100.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.435.789 13.951.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.435.789 13.951.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.299.097 76.092.235
Ticari Alacaklar
8 109.133.230 102.626.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.091 23.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
109.125.139 102.603.137
Diğer Alacaklar
9 650.780 961.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
650.780 961.154
Türev Araçlar
17 24.844 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24.844 0
Stoklar
11 95.802.581 99.377.911
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.859.362 3.618.081
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.859.362 3.618.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 236.785 8.630.473
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.270.704 1.659.871
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.270.704 1.659.871
ARA TOPLAM
313.277.383 292.966.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
313.277.383 292.966.513
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 68.226.531 68.801.786
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
24.639.115 24.798.077
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.819.635 24.257.969
Taşıtlar
905.319 959.741
Mobilya ve Demirbaşlar
419.968 331.524
Diğer Maddi Duran Varlıklar
156.419 168.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.670.558 75.245.813
TOPLAM VARLIKLAR
387.947.941 368.212.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.934.000 5.668.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.934.000 5.668.050
Banka Kredileri
5.934.000 5.668.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 889.642 444.941
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
889.642 444.941
Ticari Borçlar
8 108.465.062 103.023.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
54.960 45.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
108.410.102 102.977.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 533.195 682.841
Diğer Borçlar
9 38.576 55.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.747 31.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.829 23.552
Türev Araçlar
17 0 11.021
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 11.021
Ertelenmiş Gelirler
18 6.894.412 6.404.038
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.894.412 6.404.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.177.871 11.576.300
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 340.156 340.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
340.156 340.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 402.543 406.267
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
402.543 406.267
ARA TOPLAM
127.675.457 128.612.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.675.457 128.612.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0
Ertelenmiş Gelirler
49.199 62.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
49.199 62.618
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.243.359 2.888.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.243.359 2.888.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 7.053.490 7.158.102
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.346.048 10.109.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.021.505 138.721.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.926.436 229.490.647
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.923.870 43.037.343
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 42.923.870 43.037.343
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-883.510 -770.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.462.075 10.462.075
Yasal Yedekler
10.462.075 10.462.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 142.405.621 87.803.813
Net Dönem Karı veya Zararı
20.549.262 54.601.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.926.436 229.490.647
TOPLAM KAYNAKLAR
387.947.941 368.212.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682447


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.