KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2019 - 18:01
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkez Adresi Barbaros Mh. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir/ISTANBUL
İnternet Adresi www.emlakbank.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@emlakbank.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mh. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir/ISTANBUL +90 (216) 266 26 26 +90 (216) 275 25 25

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Katılım fonu kabul etmek, kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak, özel cari hesaplar, katılma hesapları, özel fon havuzları ve sair münferit, müşterek ve/veya iştirak halinde hesaplar açmak ve bu hesaplara yatırılan para veya sair kıymetleri çalıştırmak, borç almak, avans kabul etmek
Gerçek veya tüzel kişilere her türden ve yöntemle finansman/fon/kredi kullandırmak zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini finanse ve teşvik etmek, üçüncü kişiler lehine mahkemeler, icra daireleri, İhale Kanunu'na tabi kuruluşlar başta olmak üzere resmi ve özel gerçek veya tüzel kişilere teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve benzeri garanti taahhütleri ile kabuller gibi gayrinakdî krediler vermek, nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri yapmak
Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili alım, satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemleri yapmak
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kira sertifikası, gayrimenkul sertifikası, imar hakkı transfer sertifikası, kâra iştirakli olanlar dâhil her türlü borçlanma araçları ve diğer menkul kıymetler ile sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, bunların alım ve satımını yapmak, ihracına aracılık etmek, bu madde kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması amacıyla şirketler kurmak
Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, poliçe, bono, çek, konişmento, makbuz senedi, varant, taşıma senedi, yük senedi ve diğer her türlü kıymetli evrak ve senet düzenlemek, kabul ve ciro etmek, çek defteri vermek gerek Bankanın gerekse müşterilerinin nam ve hesabına her türlü senet, çek, fatura ve kıymetli evrak, akreditif, teminat mektubu ve diğer belgelerin bedellerini tahsil etmek, havale, transfer ve diğer her türlü bankacılık işlem ve hizmetlerini yapmak özel ve kamuya ait başta fatura olmak üzere her türlü alacağın tahsili işlemlerini yapmak
Saklama hizmetleri vermek
Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetleri yürütmek, üye işyeri v.b. hizmetleri vermek
Efektif dâhil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım ve satımı, kıymetli maden ve taşların, emtiaların alım ve satımı ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunların emanete alınması işlemleri ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerini akdetmek, alım satımını yapmak, aracılık etmek, bunlarla işleyen hesaplar açmak, bunlar üzerinden kredi kullandırmak, türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapmak, döviz pozisyonu tutmak, akreditif açmak ve teyit etmek, ithalat, ihracat ve her türlü dış ticaret işlemlerini yapmak bu işlemlere aracılık etmek veya bunları tamamen ve kısmen finanse etmek, her türlü döviz işlemleri yapmak
Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemlerini yapmak
Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde istikrarlı bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların, yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve işadamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına aracılık etmek
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen ya da yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, söz konusu ortaklıklardan çıkmak, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek
Kiralık kasa hizmetleri sunmak, açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve kaydî değer haline getirme hizmetlerinde bulunmak veya bu hizmet ve faaliyetleri başkaları ile yapmak veya yaptırmak veya organizasyonlarını yapmak
Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri yapmak
Yatırım danışmanlığı işlemleri yapmak, gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, vekil, vekilharç, mümessil, acente, yediemin, tasfiye ve tenfiz memuru ve diğer sıfatlarla her türlü hizmetlerde bulunmak, yine fizibilite etütleri hazırlamak, yatırım, yönetim, teknik, mali ve diğer konularda müşavirlik yapmak
Yurt içinde veya yurt dışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü şirketleri (banka dâhil) kurmak, aynı amaçla kurulmuş banka ve her nevi şirketlere iştirak etmek, bunların pay senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirketleri veya bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak, şirketin iş, varlık, borç ve muamelatını kısmen veya tamamen devralmak
Bankalar, finansal kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar, konsorsiyumlar, kredi sendikasyonları, kâr zarar yatırım ortaklıkları, yatırım fonları kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek ve bütün bunları, gerektiğinde başkalarına devretmek veya rehin ve diğer her türlü haklarla sınırlamak, satmak, bu maksatla fonlar teşkil veya temin etmek
Portföy işletmeciliği ve yönetimi işlemlerini yapmak
Hazine Müsteşarlığı ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı işlemlerini yapmak
Bankalararası para işlemlerine aracılık yapmak
Finansal kiralama işlemleri ve faaliyet kiralaması ile sair her türlü kiralama işlemlerini yapmak
Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri, diğer finans kuruluşlarının acenteliği işleri, yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini yapmak, bu kuruluşlara Bankanın muhabirlik ve temsilciliğini vermek
Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalarda, finansal kuruluşlarda ve diğer kuruluşlar nezdinde her türlü hesap açmak ve diğer suretlerle para, kıymetli maden, kıymetli evrak başta olmak üzere her türlü varlıkları bulundurmak
Bankanın kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve/veya bankacılık faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, finansman sağlama faaliyetleri çerçevesinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü emtia ve malzemeyi satın almak, bu kapsamda ve diğer faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek
Her türlü sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve işlemlerini yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda işlem gören payları, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, ciro etmek, yatırım fonları kurmak, işletmek ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak
Bankanın varlıklarının teminat gösterilmesi veya diğer suretlerle ilgili mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçlarının ihracı dâhil her türlü yöntemlerle yurtiçinden ve yurtdışından borçlanmak, fon sağlamak
Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve alacakları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, temlik ve temellük etmek, üzerlerinde ipotek, irtifak, üst hakkı, vefa, iştira, intifa, arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi gibi her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde vb. kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin, temlik ve diğer bütün işlemleri yapmak
Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dâhil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları meydana getirmek, satın almak, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak
Kamunun düzen ve yararına, şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dâhilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak
Tarım Kredi Kooperatiflerine ve KOBİ'lere destek vermek, kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla faaliyet yürütmek
Banka ayrıca, yukarıda sayılan hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmak suretiyle amaç ve konusunu elde etmeyi mümkün kılacak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca izin verilecek her türlü bankacılık işlemlerini, iktisadi, ticari ve finansal işlemleri gerçekleştirebilir.

Şirketin Süresi Süresiz
Borsa Üyelik Tarihi 01.01.1988
Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yetki Belgesi 29.07.2019 BNK-045

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 750.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 750000000 TRY 100
TOPLAM 750000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0
DENIZ AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Albaraka Türk Bankası Genel Müdür Yardımcısı 0
MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0
MEHMET ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Üyesi 0
MEHMET ALI KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DENIZ AKSU Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
CENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SAVAŞ DIVANLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
YUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici Bankacı İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi
HASAN SELCUK ÇOBAN Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
SÜHA SELEŞ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ALPER ALTIOK Direktör Bankacı İdari-Sosyal Hizmetler ve Satınalma Direktörü
ASLIHAN ÇANDIR Direktör Bilgisayar Mühendisi BT Yönetişim ve Bilgi Güvenliği Direktörü
BEŞIR ÜNLÜ Direktör Bilgisayar Mühendisi Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme, BT Ops ADK ve Dijital Bankacılık Direktörü
ERDAL ÖZKAN Direktör Bankacı Dış Ticaret ve Kredi Operasyon Direktörü
ISMAIL RÜŞTÜOĞLU Direktör Bankacı Kurumsal/Ticari Bankacılık Direktörü
ISMET ERDEM Direktör Bankacı Gayrimenkul Portföy Yönetimi Direktörü
MUSTAFA ER Direktör Bankacı Perakende Bankacılık Direktörü
TUĞBA GEDIKLI Direktör Bankacı Bütçe ve Finansal Raporlama Direktörü
YUNUS AHLATÇI Direktör Yeminli Mali Müşavir Mali İşler Direktörü
YUSUF KÖROĞLU Direktör Bankacı Kurumsal ve Ticari Krediler Direktörü
UĞUR TANRIBILIR Koordinatör Bankacı Kamu Denetim Koordinatörü
RACI SEZIKLI Şube Müdürü Bankacı Merkez Şube Müdürü
MAHMUT KARSLI Şube Müdürü Bankacı İkitelli Şube Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
DENİZ AKSU Genel Müdür
CENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı
SAVAŞ DİVANLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
YUSUF ABDULLAH KARADAĞ Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788688


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.