***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2018 - 10:54

***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.01.2018
Genel Kurul Tarihi 27.02.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
4 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması, unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde , şirket esas sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 32., 33.,34., 35.,36. 'üncü maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi,
5 - Gündemin 4. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel Kurul'da onaylanması halinde Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olacağından 6.(altıncı) yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi, huzur hakkının ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülmesi, huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamında izin verilmesi.
7 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGLYO Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EGLYO Olaganustu GK Davet Gündem Vekalaetname.pdf - İlan Metni
EK: 3 EGLYO_esas sözleşme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Şubat 2018 Salı günü saat 10:00'da, Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Şubat 2018 tarih ve 0032345419 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'ın katılımı ile toplandı.
Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Şubat 2018 tarih ve 9510 sayılı nüshasında 99., 100., 101.,102. ve 103. Sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini veren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 02.02.2018 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ersoy ÇOBAN'ın huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000,00-TL tutarındaki A Grubu payın vekaleten, 16.440.055,038-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 16.690.055,038-TL tutarındaki pay toplantıda fiziken temsil edilmiş, elektronik katılım olmamıştır.Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Ticaret Kanunu'nun gerekse esasa sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1. Toplantı başkanlığına Ersoy ÇOBAN'ın seçilmesi teklif edildi, öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ersoy ÇOBAN tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edidiğini tespit etti.
3. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Uğur Özkan)'in yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.
4. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.12.2017 tarih ve 00030701266 sayılı izinleri uyarınca, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması, unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde , şirket esas sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 32., 33.,34., 35.,36. 'ıncı maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi, oybirliğiyle kabul edilmiştir.
5. Gündemin 4. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel Kurul'da onaylanmış olduğundan Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olması gerektiğinden, 6.(altıncı) yönetim kurulu üyesi olarak EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. ( İstanbul, Ticaret Sicil No: 740613)'nin seçilmesine, görev süresinin ise, 12 Nisan 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiş olan yönetim kurulunun görev süresi bitene kadar görev almasına, huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. EGC Ticari Yatırımlar A.Ş adına hareket etmek üzere ………… adresinde mukim …………. T.C. Kimlik numaralı Ebru EGELİ belirlenmiştir
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.02.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGLYO 2702018 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 EGLYO 2702018 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EGLYO 2702018 GK Tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması, unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususlarını da içeren Olağanüstü Genel Kurulu 28 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmiştir
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664500


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.