KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.03.2018 - 06:48
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.947 655.643
Dönem Karı (Zararı)
-524.892 -233.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-272.532 -149.234
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-252.360 -84.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.264.844 870.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 612.932 486.012
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
278.073 89.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.151 67.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 35.249 31.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 40 15.423
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 45.862 21.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
123.667 -28.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27,28 -72.725 -66.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 262.938 70.177
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 16.495 26.085
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -83.041 -58.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
130.676 102.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13,21 -1.670 -84.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 74.840 169.072
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -10.885 73.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.146 -4.542
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -18.994 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -800 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-833.054 -40.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-777.408 -324.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65 -5.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-777.343 -319.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.220 22.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.220 22.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.039 -63.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
328.675 203.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
740 -1.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
327.935 205.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-489 13.402
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.576 88.210
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.576 88.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.997 19.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-80.979 31.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.982 -12.079
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.102 596.098
Alınan Faiz
158.411 129.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -31.569 -22.704
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -8.013 -16.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.137 -37.430
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 26.357 7.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-659.613 -1.048.558
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.486 -2.080
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-686 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 2.407
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-14.482 -72.342
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
203.961 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.332 -2.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.831 48.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -963.556 -787.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.870 -56.244
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -179.425
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
721.761 -168.466
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.487.881 1.513.338
Kredilerden Nakit Girişleri
2.420.611 1.513.338
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
67.270 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.536.451 -1.491.540
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.536.451 -1.491.540
Ödenen Faiz
-229.669 -180.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.095 -561.381
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
122.854 183.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.949 -378.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.508.877 1.886.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.707.826 1.508.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-524.892 -233.886
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.551 40.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 49.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -5.498 -8.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-626 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-626 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.427 -768
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.527 -2.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.100 1.695
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
95.913 173.768
Yabancı Para Çevrim Farkları
80.175 158.680
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
25.036 23.561
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.098 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.200 -8.473
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.442 -8.473
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
242 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.362 213.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-436.530 -20.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-47.169 51.606
Ana Ortaklık Payları
-389.361 -71.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.708.467 1.512.163 1.894.260
Finansal Yatırımlar
7 71.743 288.752 293.295
Ticari Alacaklar
2.233.134 1.494.197 1.214.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 8.588 8.523 2.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.224.546 1.485.674 1.212.010
Diğer Alacaklar
38.520 27.772 19.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 9.750 10.726 2.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 28.770 17.046 17.093
Türev Araçlar
21 83 551 0
Stoklar
11 601.962 441.350 374.448
Canlı Varlıklar
12 0 215 76
Peşin Ödenmiş Giderler
20 117.180 81.583 95.310
Diğer Dönen Varlıklar
19 121.160 65.440 79.387
ARA TOPLAM
4.892.249 3.912.023 3.971.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.892.249 3.912.023 3.971.139
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 125.137 76.716 41.598
Ticari Alacaklar
21.783 25.258 21.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 21.783 25.258 21.374
Diğer Alacaklar
19.554 29.082 60.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0 29.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 19.554 29.082 31.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 358.415 323.471 309.131
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 564.947 569.870 376.075
Maddi Duran Varlıklar
14 1.319.438 1.167.901 1.041.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.351.309 1.520.585 1.357.685
Şerefiye
15 403.713 403.713 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 947.596 1.116.872 953.972
Peşin Ödenmiş Giderler
20 39.340 51.623 46.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 53.064 42.303 106.105
Diğer Duran Varlıklar
19 533.275 533.946 538.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.386.262 4.340.755 3.898.181
TOPLAM VARLIKLAR
9.278.511 8.252.778 7.869.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.558.223 1.088.428 738.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.059.380 305.409 717.110
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0 175.395
Ticari Borçlar
1.304.301 964.513 760.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 26.143 25.403 27.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.278.158 939.110 733.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 36.307 36.796 23.394
Diğer Borçlar
10 148.955 232.115 159.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 148.955 232.115 159.859
Türev Araçlar
21 1.098 0 0
Ertelenmiş Gelirler
20 92.326 56.243 40.014
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 14.110 13.426 1.888
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.469 91.761 83.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 56.745 51.263 44.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 36.724 40.498 39.262
ARA TOPLAM
4.308.169 2.788.691 2.700.917
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.308.169 2.788.691 2.700.917
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 747.215 895.383 665.525
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 666.291 519.829 517.700
Diğer Borçlar
10 13.710 119.449 103.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 310.342 227.293 155.315
Ertelenmiş Gelirler
20 5.626 7.457 1.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.556 119.120 109.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 122.556 119.120 109.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 104.536 137.510 152.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.276 2.026.041 1.705.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.278.445 4.814.732 4.406.227
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.608.363 2.999.228 3.073.004
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.080 -2.080 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.419 10.197 -19.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.793 10.197 -19.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 34.820 48.007 11.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -41.613 -37.810 -31.032
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -626 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.803 237.563 87.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 295.272 221.961 87.357
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -665 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 32.196 15.602 514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 312.427 314.979 1.267.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-345.446 -137.831 -898.233
Net Dönem Karı veya Zararı
-471.545 -219.223 -160.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
391.703 438.818 390.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.000.066 3.438.046 3.463.093
TOPLAM KAYNAKLAR
9.278.511 8.252.778 7.869.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 10.478.354 7.754.572
Satışların Maliyeti
24 -9.045.189 -6.476.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.433.165 1.278.168
BRÜT KAR (ZARAR)
24 1.433.165 1.278.168
Genel Yönetim Giderleri
25 -391.838 -361.518
Pazarlama Giderleri
25 -795.743 -719.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 455.488 527.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -273.680 -298.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -74.840 -169.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
352.552 257.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 92.435 159.049
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -177.018 -99.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
267.969 316.668
Finansman Gelirleri
29 565 1.543
Finansman Giderleri
29 -497.821 -381.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-229.287 -63.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -43.245 -85.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.821 -48.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.424 -36.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-272.532 -149.234
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -252.360 -84.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
-524.892 -233.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.347 -14.663
Ana Ortaklık Payları
-471.545 -219.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,18000000 -0,08400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 -0,18000000 -0,08400000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 35.159 11.662 -31.032 87.357 514 1.267.933 -1.319.115 -160.820 2.652.122 390.089 3.042.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
420.882 420.882 420.882
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.616.938 143.526 35.159 11.662 -31.032 87.357 514 1.267.933 -898.233 -160.820 3.073.004 390.089 3.463.093
Transferler
-952.954 792.134 160.820 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.345 -6.778 134.604 15.088 -31.732 -219.223 -71.696 51.606 -20.090
Dönem Karı (Zararı)
-219.223 -219.223 -14.663 -233.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.345 -6.778 134.604 15.088 -31.732 147.527 66.269 213.796
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.080 -2.080 -2.080
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
127 127
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-241 -241
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 221.961 15.602 314.979 -137.831 -219.223 2.999.228 438.818 3.438.046
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 221.961 0 15.602 314.979 -137.831 -219.223 2.999.228 438.818 3.438.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-10.660 -2.552 -206.011 219.223 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.527 -3.803 -626 73.311 -665 16.594 -100 -471.545 -389.361 -47.169 -436.530
Dönem Karı (Zararı)
0 -471.545 -471.545 -53.347 -524.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.527 -3.903 -626 73.311 -665 16.594 82.184 6.178 88.362
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -1.912 -1.912
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
100 -100 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.504 -1.504 1.504 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 200 200
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667241


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.333 Değişim: 0,60% Hacim : 5.314 Mio.TL Son veri saati : 10:47
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9362 Değişim: -0,20%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4805 Değişim: -0,01%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
463,31 Değişim: 0,29%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.