KAP ***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

18.12.2018 - 18:16
KAP ***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Süreci ile İlgili Hakim Ortağın Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Satma Hakkının Doğma Tarihi 13.09.2018
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.
Toplam Oy Oranı (%) 98,28
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 13.12.2018
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 16:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Adil Bedel Fiyat tespit amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel (5,20 TL), Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz gün (7,11 TL), altı ay (5,43 TL), bir yıl ( 4,06 TL), beş yıl (2,04 TL) içinde BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması ile Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan bedel (8,8277 TL) arasındaki en yüksek bedel olan 8,8277 TL olarak belirlenmiştir.
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Şirketimiz /Aracı Kurum, yatırımcıların DGZTE paylarına ilişkin satma hakkı taleplerini 3 iş günlük süre içinde Hakim Ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne bildirecek, Hakim Ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş, en geç 3 iş günü içinde pay bedellerini Şirketimiz /Aracı Kurum hesabına yatıracak, ilgili süreci müteakiben en geç ikinci iş günü pay bedelleri Şirketimiz /Aracı Kurum tarafından yatırımcılara ödenecektir.

Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DGZTE, TRAMILYT91D3 8,8277

Para Birimi TRY

Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DGZTE, TRAMILYT91D3 23.10.2018 2 0,890268 8.251.966,24
DGZTE, TRAMILYT91D3 24.10.2018 1 0,009524 88.277
DGZTE, TRAMILYT91D3 25.10.2018 3 0,06061 561.801,89
DGZTE, TRAMILYT91D3 26.10.2018 3 0,071429 662.077,5
DGZTE, TRAMILYT91D3 30.10.2018 3 0,059996 556.109,79
DGZTE, TRAMILYT91D3 31.10.2018 4 0,050715 470.083,85
DGZTE, TRAMILYT91D3 02.11.2018 1 0,021429 198.623,25
DGZTE, TRAMILYT91D3 05.11.2018 1 0,001905 17.655,4
DGZTE, TRAMILYT91D3 06.11.2018 1 0,006418 59.489,87
DGZTE, TRAMILYT91D3 07.11.2018 1 0,008095 75.035,45
DGZTE, TRAMILYT91D3 08.11.2018 1 0,000443 4.105,42
DGZTE, TRAMILYT91D3 09.11.2018 1 0,011429 105.932,4
DGZTE, TRAMILYT91D3 13.11.2018 1 0,014286 132.415,5
DGZTE, TRAMILYT91D3 14.11.2018 1 0,004762 44.138,5
DGZTE, TRAMILYT91D3 15.11.2018 2 0,01505 139.504,14
DGZTE, TRAMILYT91D3 16.11.2018 1 0,029055 269.311,06
DGZTE, TRAMILYT91D3 19.11.2018 2 0,009048 83.863,15
DGZTE, TRAMILYT91D3 20.11.2018 2 0,012389 114.830,72
DGZTE, TRAMILYT91D3 21.11.2018 1 0,010004 92.726,16
DGZTE, TRAMILYT91D3 22.11.2018 1 0,011429 105.932,4
DGZTE, TRAMILYT91D3 26.11.2018 1 0,004684 43.414,63
DGZTE, TRAMILYT91D3 27.11.2018 3 0,012241 113.462,43
DGZTE, TRAMILYT91D3 28.11.2018 1 0,002721 25.220,74
DGZTE, TRAMILYT91D3 04.12.2018 2 0,008641 80.093,72
DGZTE, TRAMILYT91D3 05.12.2018 3 0,01253 116.137,22
DGZTE, TRAMILYT91D3 06.12.2018 2 0,011754 108.951,47
DGZTE, TRAMILYT91D3 07.12.2018 1 0,002965 27.480,63
DGZTE, TRAMILYT91D3 11.12.2018 5 0,000672 6.233,02
DGZTE, TRAMILYT91D3 12.12.2018 7 0,02543 235.717,26
DGZTE, TRAMILYT91D3 13.12.2018 3 0,017498 162.189,2

Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 61
Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 12.952.780,01
Sermayedeki Pay Oranları (%) 1,4
Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,67

Ortaklıktan Çıkarma
Pay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay Miktarı
DGZTE, TRAMILYT91D3 7,11 342.528,21

Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 18.12.2018

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz nezdinde Hakim Ortak konumuna ulaşmış olduğu 13.09.2018 tarihinden sonraki üç aylık süre içerisinde (13.09.2018-13.12.2018 döneminde) satma hakkı talebinde bulunmayan 342.528,21 TL nominal bedelli paylar nominal bedelli paylar açısından 13.12.2018 tarihi saat 16:00 itibarıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Hakim Ortak dışındaki Şirketimiz ortaklarını ortaklıktan çıkarma hakkı doğmuştur.
Tebliğ'in 6. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Hakim Ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından, hakim ortak konumunun kazanıldığı ve Şirketimiz tarafından konuya ilişkin ilk özel durum açıklamasının yapıldığı tarih olan 13.09.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1 TL nominal bedelli DGZTE payı için 7,11 TL fiyat üzerinden bu hakkını kullanmak üzere, 18.12.2018 tarihinde Şirketimize ortaklıktan çıkarma başvurusunda bulunulmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.12.2018 tarihinde (bugün) aldığı karar uyarınca
- Hakim Ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize yapılan 18.12.2018 tarihli ortaklıktan çıkarma başvurusu çerçevesinde, Tebliğ hükümleri uyarınca hakim ortak dışındaki pay sahiplerinin ortaklıktan çıkarılması sürecinin başlatılmasına,
- Hakim Ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne ait olan ve ortaklıktan çıkarma hakkına konu olan diğer pay sahiplerine ait bulunan toplam 342.528,21 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına,
- İptal edilen söz konusu paylar karşılığında, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan Hakim Ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından karşılanan toplam 342.528,21 Türk Lirası tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına ve pay iptaline eş zamanlı ve aynı tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde Şirketimiz sermayesinin tekrar toplam 105.000.000 TL (YüzBeşmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde tadiline ve bu amaçla hazırlanan şirketimizin esas sözleşmesinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na görüş ve onayları için gönderilmesine ve tadil tasarısına dair onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme'nin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
- Çıkarılmış Sermayenin artırılması suretiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme tadil metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Şirketimiz paylarının borsa kotundan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul A.Ş.'ne (BİST) ilgili mevzuat hükümleri uyarınca başvuruda bulunulmasına,
- Hakim Ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından diğer ortakları ortaklıktan çıkarmaya ilişkin toplam bedelin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesine ilişkin onayını takip eden üç iş günü içinde Şirketimizin banka hesabına yatırılmasını takip eden iş günü içinde pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların Hâkim Ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. hesabına aktarılması talebi ile Şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına,
- Ortaklıktan çıkarma süreci ile ilgili Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılması gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasına,
- Yukarıdaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmülüne ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirketimizi herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil etmek üzere Yönetimin yetkili kılınmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725354


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.477 Değişim: 0,33% Hacim : 12.423 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.018 13.12.2019 Yüksek 111.910
Açılış: 111.011
5,8128 Değişim: 0,41%
Düşük 5,7699 14.12.2019 Yüksek 5,8261
Açılış: 5,7892
6,4637 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 14.12.2019 Yüksek 6,5000
Açılış: 6,4496
275,96 Değişim: 0,86%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 276,72
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.