KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2018 - 18:14
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri içinde Kar Payı Dağıtım butonunun seçilmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 24.05.2018
Genel Kurul Tarihi 22.06.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No:14/2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Bas¸kanlıgˆı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanagˆı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Bas¸kanlıgˆı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 12 Ocak 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
7 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2017 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - 2017 yılı kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 2017 yılında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
17 - Gündemin, 20. Maddesinde görüşülecek olan Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 1.832.332.-TL nominal değerli 183.233,200 adet A Grubu imtiyazları paylarının 4.485.548,74.-TL bedel ile Mehmed Nureddin Çevik'e nakit ödeme ile devredilmesi, devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve DanışmanlıkA.Ş.tarafından hazırlanan değerleme raporunda Altınyağ'ın (A) grubu payları için belirlenen 2,4480.TL beher hisse bedeli üzerinden yapılmasına hususuna ilişkin olarak a) SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ) Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde ........
18 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 20 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
19 - Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporunun sonuç ve özet kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 1.832.332.-TL nominal değerli 183.233,200 adet A Grubu imtiyazları paylarının 4.485.548,74.-TL bedel ile Mehmed Nureddin Çevik'e nakit ödeme ile devredilmesi, devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda Altınyağ'ın (A) grubu payları için belirlenen 2,4480.TL beher hisse bedeli üzerinden yapılmasına hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
21 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde gündemin 20. maddesi uyarınca Ayrılma Hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 20 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
22 - Gündemin 23. Maddesinde görüşülecek olan Şirketimiz'in sahibi olduğu, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait A ve B Grubu payların, 7.685.051.-TL nominal değerindeki hissesinin tamamını, 7.685.051.-TL bedel ile, peşin olarak Mehmed Nurettin Çevik'e pazarlık usulü ile 1.-TL beher hisse bedeli ile satışı hususu ile ilgili olarak a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ) Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemlilik Kriteri başlıklı 6/1. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde işlemin önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşıladığı ve pay devir işleminin önemli nitelikte işlem niteliği taşıdığı, II.23-1 sayılı Tebliğ uyarınca 5. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi çerçevesinde önemlilik kriterleri .............
23 - Şirketimiz'in sahibi olduğu, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait A ve B Grubu payların, 7.685.051.-TL nominal değerindeki hissesinin tamamını, 7.685.051.-TL bedel ile, peşin olarak Mehmed Nurettin Çevik'e pazarlık usulü ile 1.-TL beher hisse bedeli ile satışı hususunun onaya sunulması,
24 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde gündemin 23. maddesi uyarınca Ayrılma Hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 23 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
25 - Şirketimiz tarafından Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 19.01.2017 tarihli Değerleme Raporu sonuçları esas alınarak 65.329.263.-TL olarak belirlenen MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesinin 40.000.000.-TL üzerinden devir alınması işlemi ile ilgili olarak MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olan 19.01.2017 tarihli değerleme raporu sonuç ve özet kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
26 - Şirketimiz tarafından Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 19.01.2017 tarihli Değerleme Raporu sonuçları esas alınarak 65.329.263.-TL olarak belirlenen MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesinin 40.000.000.-TL üzerinden devir alınması işlemi ile ilgili olarak işlemin Genel Kurul onayına sunulmasına, onaylanmaması halinde işlemin İptaline,
27 - Şirketimiz adresinin " Cevizli Mahallesi,Yeşil Sok. No:4 K:17 D:88 Atakule Residence 34846 Maltepe/İSTANBUL " adresinden " Koru Sokak Zorlu Center Teras Evler Kat: T0 D:11 Levazım-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL " adresine taşınması hususunun onaya sunulmasına,
28 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 17 Nolu Gündem Maddesinin Tam Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 22 Nolu Gündem Maddesinin Tam Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ARTI YH - 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.05.2018 tarihinde toplanarak
2017 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.06.2018 Cuma günü saat 14.00'da "Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No:14/2 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde toplanmasına karar vermiştir.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul daveti ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.107 Değişim: -1,77% Hacim : 18.058 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3554 Değişim: 0,81%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3774
Açılış: 8,2883
9,7676 Değişim: 0,90%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
506,86 Değişim: 1,90%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.