KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:04
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 4.213.589.971 4.073.578.282
Kasa
14 48.692 50.393
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 3.737.738.152 3.622.011.617
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -26.724 -79.251
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 475.829.851 451.595.523
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 1.257.662.821 1.027.605.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 1.060.768.667 848.053.222
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 196.894.154 179.552.746
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 1.674.893.496 1.537.481.807
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.431.057.686 1.312.946.060
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -18.892.232 -16.172.744
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 212.567.057 178.909.631
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 50.160.985 61.798.860
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 303.793.890 296.775.530
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -303.793.890 -296.775.530
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 44.430.390 27.284.163
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.838 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
44.532.652 27.278.325
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-108.100 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
496.311.354 446.034.042
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 449.132.502 366.819.267
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 47.178.852 79.214.775
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
44.575.622 40.471.523
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
969.821 1.144.629
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 38.869.531 38.869.531
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 4.622.963 457.363
Personele Verilen Avanslar
113.307 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
7.731.463.654 7.152.455.785
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 329.002 1.627.433
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
329.002 332.552
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 1.419.890
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -125.009
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 467.840.000 516.860.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 467.840.000 516.860.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 173.161.166 119.925.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 63.595.000 63.680.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.956.000 14.956.000
Makine ve Teçhizatlar
6 82.418.237 80.830.314
Demirbaş ve Tesisatlar
6 14.761.602 14.507.592
Motorlu Taşıtlar
6 4.721.615 1.777.765
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 27.182.302 26.004.573
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 55.833.287 3.858.074
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -90.306.877 -85.688.651
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 77.716.113 72.803.483
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 151.553.365 141.722.051
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -118.598.122 -113.739.685
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 28.510.870 28.571.117
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 855.812 9.445.638
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 855.812 9.445.638
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 52.645.625 30.913.525
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 52.645.625 30.913.525
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
772.547.718 751.575.746
TOPLAM VARLIKLAR
8.504.011.372 7.904.031.531
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 204.041.702 53.578.314
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
20 146.304.792 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 57.736.910 53.578.314
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 797.627.721 652.398.576
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 568.637.073 434.090.965
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 5.530.597 5.179.090
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 7.300.861 8.527.925
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 223.440.388 210.877.517
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-7.281.198 -6.276.921
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.498.664 261.029
Ortaklara Borçlar
15.362 8.081
İştiraklere Borçlar
0 38.024
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
1.483.302 214.924
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 112.495.253 95.240.548
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.457.507 9.454.992
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
30.436.930 32.118.883
Diğer Çeşitli Borçlar
70.687.390 54.917.816
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.086.574 -1.251.143
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 5.226.912.630 5.000.323.117
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.013.964.027 1.882.729.609
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 73.350.928 60.191.140
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 3.139.597.675 3.057.402.368
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 88.740.563 51.729.635
Ödenecek Vergi ve Fonlar
37.622.768 47.639.759
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.865.117 4.089.876
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 51.255.201 79.313.444
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -7.002.523 -79.313.444
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
188.560.584 191.781.489
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 130.568.726 117.840.030
Gider Tahahkkukları
23 57.983.341 73.916.295
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
8.517 25.164
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 3.396.524 2.399.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 3.396.524 2.399.183
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.623.273.641 6.047.711.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 40.474.127 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 40.474.127 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 194.142.100 184.257.505
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 892.723 808.205
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 193.249.377 183.449.300
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 25.679.926 25.856.081
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 25.679.926 25.856.081
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
260.296.153 210.113.586
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 33.552.905 30.848.808
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 33.552.905 30.848.808
KAR YEDEKLERİ
930.657.919 776.180.979
Yasal Yedekler
15 79.495.589 55.788.874
Statü Yedekleri
15 54.795.571 34.160.337
Olağanüstü Yedekler
15 418.663.457 258.017.194
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 338.602.905 389.114.177
Diğer Kar Yedekleri
15 39.100.397 39.100.397
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
31.601.927 31.601.927
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
124.628.827 307.574.340
Dönem Net Karı
124.628.827 304.870.243
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 2.704.097
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.620.441.578 1.646.206.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
8.504.011.372 7.904.031.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.266.910.797 1.048.120.065
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
962.811.599 843.561.325
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 1.107.290.324 894.167.763
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.608.664.625 1.377.948.801
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -470.937.370 -454.307.850
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -30.436.931 -29.473.188
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -131.318.937 -59.838.491
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -184.750.643 -184.836.436
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 53.448.553 122.885.764
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
-16.847 2.112.181
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -13.159.788 9.232.053
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -23.818.762 22.082.474
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 10.658.974 -12.850.421
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
293.772.385 204.037.413
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.326.033 2.132.434
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.326.033 2.132.434
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
8.000.780 -1.611.107
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.095.270.165 -906.017.287
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -814.847.382 -655.123.112
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -732.652.075 -602.245.722
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -935.714.186 -725.444.579
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 203.062.111 123.198.857
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -82.195.307 -52.877.390
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -50.351.115 -107.883.123
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -31.844.192 55.005.733
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -9.800.077 -8.045.689
Faaliyet Giderleri (-)
32 -230.370.631 -207.889.861
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -40.252.075 -34.958.625
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-41.586.457 -36.146.475
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
1.334.382 1.187.850
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
171.640.632 142.102.778
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
171.640.632 142.102.778
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
171.640.632 142.102.778
YATIRIM GELİRLERİ
368.615.103 344.414.959
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 59.534.705 50.965.361
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 12.265.062 19.923.060
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 34.474.032 22.492.729
Kambiyo Karları
4.2 173.439.321 206.244.091
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 26.000.000 34.000.000
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
756.280 436.092
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 62.145.703 10.353.626
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-380.943.149 -348.255.572
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.598.063 -110.616
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -7.849.371 -8.604.522
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -1.295.989 -2.867.441
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-293.772.385 -204.037.413
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -12.799.183 -87.050.135
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -52.141.894 -39.181.758
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -9.486.264 -6.403.687
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
16.571.442 15.354.327
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -6.856.199 2.775.726
Reeskont Hesabı (+/-)
47 255.125 -2.710.873
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 19.925.895 15.172.236
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
3.306.287 172.282
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-59.666 -55.044
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
124.628.827 109.106.767
Dönem Karı veya Zararı
175.884.028 153.616.492
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -51.255.201 -44.509.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
124.628.827 109.106.767
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.732.031.209 1.602.700.005
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.766.414.812 -1.490.985.048
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-22.019.551 -23.884.590
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
-56.403.154 87.830.367
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -7.002.523 -20.683.351
Diğer Nakit Girişleri
2.817.515 -2.499.610
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-38.088.214 2.571.825
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-98.676.376 67.219.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
165.740 16.491
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -67.720.921 -25.764.262
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -1.010.292.626 -601.472.011
Mali Varlıkların Satışı
996.604.179 702.012.983
Alınan Faiz
71.799.767 70.888.421
Alınan Temettüler
26.000.000 34.000.000
Diğer Nakit Girişleri
115.440.502 101.815.224
Diğer Nakit Çıkışları (-)
97.773.160 -836.348.165
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
229.769.801 -554.851.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -106.382.031 -64.083.155
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-106.382.031 -64.083.155
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
120.900.802 115.218.585
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
145.612.196 -436.496.658
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
1.852.398.838 2.121.236.256
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.998.011.034 1.684.739.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 629.061.481 0 0 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 0 1.639.021.420
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 629.061.481 0 0 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 0 1.639.021.420
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -60.503.862 0 0 0 0 0 0 0 -60.503.862 0 -60.503.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 109.106.767 0 109.106.767 0 109.106.767
Dağıtılan Temettü
2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.083.155 0 -64.083.155 0 -64.083.155
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 13.318.147 11.470.364 99.324.960 -124.113.471 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 568.557.619 0 0 55.788.874 34.160.337 328.325.646 109.106.767 31.601.927 1.627.541.170 0 1.627.541.170
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.500.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -50.511.272 0 0 0 0 0 0 0 -50.511.272 0 -50.511.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 124.628.827 0 124.628.827 0 124.628.827
Dağıtılan Temettü
2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 23.706.715 20.635.234 163.350.360 -207.692.309 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 338.602.905 0 0 79.495.589 54.795.571 491.316.759 124.628.827 31.601.927 1.620.441.578 0 1.620.441.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.