KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 4.073.578.282 3.504.676.959
Kasa
14 50.393 62.857
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 3.622.011.617 3.105.334.647
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -79.251 -87.620
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 451.595.523 399.367.075
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 1.027.605.968 1.103.520.340
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 848.053.222 755.985.190
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 179.552.746 347.535.150
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 1.537.481.807 1.178.955.084
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.312.946.060 1.074.438.568
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -16.172.744 -8.337.019
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 178.909.631 83.203.501
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 61.798.860 29.650.034
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 296.775.530 226.225.736
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -296.775.530 -226.225.736
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 27.284.163 19.018.462
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.838 15.198
Diğer Çeşitli Alacaklar
27.278.325 19.003.264
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
446.034.042 339.189.524
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 366.819.267 319.260.853
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 79.214.775 19.928.671
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
40.471.523 1.170.397
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.144.629 676.756
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 38.869.531 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 457.363 493.641
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
7.152.455.785 6.146.530.766
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 1.627.433 2.205.704
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
332.552 320.795
Diğer Çeşitli Alacaklar
1.419.890 2.129.835
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-125.009 -244.926
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 189.816.218 186.824.586
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 189.816.218 186.824.586
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 119.925.667 103.881.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 63.680.000 64.215.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.956.000 13.395.000
Makine ve Teçhizatlar
6 80.830.314 56.957.217
Demirbaş ve Tesisatlar
6 14.507.592 13.993.498
Motorlu Taşıtlar
6 1.777.765 290.580
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 26.004.573 23.486.838
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 3.858.074 3.858.074
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -85.688.651 -72.314.548
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 72.803.483 61.493.001
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 141.722.051 120.578.666
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -113.739.685 -100.337.251
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 28.571.117 25.001.586
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 9.445.638 6.639.202
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 9.445.638 6.639.202
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 30.913.525 21.844.260
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 30.913.525 21.844.260
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
424.531.964 382.888.412
TOPLAM VARLIKLAR
7.576.987.749 6.529.419.178
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 53.578.314 110.802.339
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 53.578.314 110.802.339
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 652.398.576 492.116.005
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 434.090.965 311.777.242
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 5.179.090 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 8.527.925 8.573.616
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 210.877.517 171.765.147
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-6.276.921 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 261.029 256.510
Ortaklara Borçlar
8.081 0
İştiraklere Borçlar
38.024 36.133
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
214.924 220.377
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 95.240.548 113.563.202
Alınan Depozito ve Teminatlar
9.454.992 6.282.082
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
32.118.883 31.604.313
Diğer Çeşitli Borçlar
54.917.816 76.358.577
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.251.143 -681.770
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 5.000.323.117 4.307.802.432
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.882.729.609 1.680.134.904
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 60.191.140 22.981.170
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 3.057.402.368 2.604.686.358
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 51.729.635 50.750.268
Ödenecek Vergi ve Fonlar
47.639.759 39.563.475
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.089.876 3.464.617
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 79.313.444 52.636.513
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -79.313.444 -44.914.337
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
191.781.489 146.541.875
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 117.840.030 95.718.017
Gider Tahahkkukları
23 73.916.295 50.813.598
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
25.164 10.260
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 2.399.183 1.878.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.399.183 1.878.908
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.047.711.891 5.223.711.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 184.257.505 148.641.970
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 808.205 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 183.449.300 148.641.970
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 25.856.081 20.939.663
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 25.856.081 20.939.663
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
210.113.586 169.581.633
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 31.686.857 29.388.073
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
838.049 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 30.848.808 29.388.073
KAR YEDEKLERİ
382.648.917 330.171.850
Yasal Yedekler
15 87.080.174 68.264.694
Statü Yedekleri
15 40.734.515 25.840.740
Olağanüstü Yedekler
15 264.671.937 163.166.541
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 -48.003.535 32.328.394
Diğer Kar Yedekleri
15 38.165.826 40.571.481
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
80.319.522 75.051.095
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
324.506.976 201.514.988
Dönem Net Karı
321.802.879 201.514.988
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 2.704.097 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.319.162.272 1.136.126.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
7.576.987.749 6.529.419.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
4.623.522.012 3.912.846.125
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.579.170.365 3.323.384.126
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 3.819.783.245 3.272.986.725
Brüt Yazılan Primler (+)
17 5.701.355.416 4.671.409.652
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -1.761.121.334 -1.289.191.554
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -120.450.837 -109.231.373
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -203.402.910 72.814.040
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -391.909.812 -121.582.813
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 183.712.411 210.638.839
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
4.794.491 -16.241.986
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -37.209.970 -22.416.639
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -54.695.553 -43.066.356
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 17.485.583 20.649.717
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
965.879.045 542.114.497
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.769.848 6.605.545
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
7.769.848 6.605.545
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
70.702.754 40.741.957
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-4.121.454.564 -3.620.216.963
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -3.104.438.571 -2.714.265.320
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -2.651.722.561 -2.152.823.823
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -3.373.958.907 -2.755.951.134
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 722.236.346 603.127.311
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -452.716.010 -561.441.497
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -1.093.890.088 -715.185.940
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 641.174.078 153.744.443
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -36.488.922 -31.511.404
Faaliyet Giderleri (-)
32 -835.229.688 -755.828.741
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -145.297.383 -118.611.498
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-149.998.088 -121.529.377
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
4.700.705 2.917.879
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
502.067.448 292.629.162
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
502.067.448 292.629.162
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
502.067.448 292.629.162
YATIRIM GELİRLERİ
1.525.837.147 877.126.299
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 278.146.888 228.602.158
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 83.432.848 26.473.764
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 52.449.578 52.102.926
Kambiyo Karları
4.2 761.764.376 430.645.835
İştiraklerden Gelirler
4.2, 9 50.932.636 45.318.362
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
1.653.795 3.867.125
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 297.457.026 90.116.129
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-1.537.912.077 -879.645.731
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -1.501.015 -385.326
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -8.864.845 -1.118.002
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -35.681.424 -16.137.959
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-965.879.045 -542.114.497
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -66.177.031 -179.274.294
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -430.648.372 -112.534.636
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -29.160.345 -28.081.017
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-86.172.098 -35.958.229
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -71.029.270 -32.318.934
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -9.677.434 -11.903.019
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 0 5.702.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 -6.651.982 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.634.898 2.771.738
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-448.310 -210.313
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
324.506.976 201.514.988
Dönem Karı veya Zararı
403.820.420 254.151.501
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -79.313.444 -52.636.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
324.506.976 201.514.988
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
6.213.680.727 5.165.018.373
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-6.221.867.613 -4.966.891.348
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-127.854.956 -40.078.614
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
-136.041.842 158.048.411
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -125.905.151 -32.473.242
Diğer Nakit Girişleri
13.915.821 7.838.695
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-49.633.999 -39.799.131
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-297.665.171 93.614.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
530.968 400.469
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -55.588.008 -35.515.713
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -2.033.280.351 -909.864.560
Mali Varlıkların Satışı
2.016.042.953 601.168.745
Alınan Faiz
355.541.482 247.825.764
Alınan Temettüler
34.000.000 28.000.000
Diğer Nakit Girişleri
1.059.316.239 508.056.272
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.285.211.332 -269.463.796
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
91.351.951 170.607.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -64.083.155 -32.031.330
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-64.083.155 -32.031.330
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
1.558.957 16.572.817
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-268.837.418 248.763.401
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.121.236.256 1.872.472.855
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.852.398.838 2.121.236.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 32.954.142 0 0 58.683.773 17.811.508 186.594.834 102.118.697 70.926.240 969.089.194 0 969.089.194
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 32.954.142 0 0 58.683.773 17.811.508 186.594.834 102.118.697 70.926.240 969.089.194 0 969.089.194
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -2.014.548 0 0 -2.014.548 0 -2.014.548
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -625.748 0 0 0 0 172.018 0 0 -453.730 0 -453.730
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 21.432 0 21.432 0 21.432
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 201.514.988 0 201.514.988 0 201.514.988
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.031.330 0 -32.031.330 0 -32.031.330
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 9.580.921 8.029.232 48.373.791 -70.108.799 4.124.855 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -359.246 4.000.000 0 3.640.754 0 3.640.754
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -80.331.929 0 0 0 0 0 0 0 -80.331.929 0 -80.331.929
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 -696.380 0 -696.380 0 -696.380
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 324.506.976 0 324.506.976 0 324.506.976
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -64.083.155 0 -64.083.155 0 -64.083.155
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 18.815.480 14.893.775 101.757.771 -140.735.453 5.268.427 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: 0,56% Hacim : 18.925 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 1.311 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9336 Değişim: 0,59%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4284 Değişim: 0,97%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
464,95 Değişim: -0,15%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.