KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.01.2020 - 20:44
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 656.922.735 517.657.837
Kasa
14 219 1.002
Bankalar
14 477.786.945 320.570.433
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -16
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 179.135.571 197.086.418
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 3.064.282.042 2.334.496.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 886.943.685 573.585.026
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 191.398.602 55.437.380
Krediler
11 52.714.137 47.231.715
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.937.750.426 1.662.767.119
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -4.524.808 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 23.051.046.800 17.057.549.365
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 64.328.597 55.964.785
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 40.071.706 34.863.790
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 22.951.649.071 16.966.723.364
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 12.413 12.549
Personelden Alacaklar
12 12.413 12.549
DİĞER ALACAKLAR
38.467.083 50.363.825
Verilen Depozito Ve Teminatlar
160.731 100.441
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 38.430.163 50.364.178
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -100.794
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 49.478.060 36.252.496
Ertelenmiş Üretim Giderleri
32.810.452 23.411.109
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
187.774 94.148
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
16.479.834 12.747.239
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 17.048 22.128
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.303
İş Avansları
8.604 13.825
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
26.860.226.181 19.996.354.632
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0
DİĞER ALACAKLAR
0 231.161
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
242.224.002 183.963.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 153.068.758 145.729.755
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 54.127.336 45.818.086
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.943.075 5.807.620
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 502.597
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 14.111.319 12.371.453
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 59.463.348 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -49.782.308 -31.499.584
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 16.840.377 27.541.661
Haklar
8 90.121.930 83.364.583
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -73.281.553 -55.822.922
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.725.005 661.369
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.725.005 661.369
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
274.551.577 225.160.061
TOPLAM VARLIKLAR
27.134.777.758 20.221.514.693
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.999.036 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.952.011
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -9.952.975
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 23.233.734.534 17.277.943.412
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 44.297.453 20.123.620
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 4.479.832 4.054.710
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 23.180.814.298 17.250.229.880
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4.142.951 3.535.202
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 94.256 185.751
Ortaklara Borçlar
19,45 60.849 131.097
Personele Borçlar
19 33.290 54.560
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 117 94
DİĞER BORÇLAR
19 32.795.799 19.247.308
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 973.972 1.054.058
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 31.821.827 18.193.250
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.432.168.782 1.899.412.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 53.772.339 40.711.220
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
18.510
Matematik Karşılıklar - Net
17 2.231.797.169 1.740.281.090
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 106.773.754 90.266.489
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
391.457 410.153
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 39.434.063 27.724.590
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
49.012.353 34.212.244
Ödenecek Vergi ve Fonlar
13.874.687 11.559.320
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.289.009 2.626.675
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
399 117
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 119.305.000 68.607.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -87.456.742 -48.580.868
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 29.037.733 23.886.690
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 29.037.733 23.886.690
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 7.303.198 3.867.847
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 327.171 238.053
Gider Tahahkkukları
19 6.975.344 3.623.133
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 6.661
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.789.145.691 19.258.755.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 48.770.362 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 95.524.721
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -46.754.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 22.016.074 18.079.050
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 22.016.074 18.079.050
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 1.173.101 4.062.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.173.101 4.062.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
71.959.537 22.141.743
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
4.190.243 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4.190.243 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
387.995.454 158.875.141
Yasal Yedekler
15 170.931.830 153.833.566
Statü Yedekleri
15 52.676.523 32.870.889
Olağanüstü Yedekler
15 120.044.612 33.273.713
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 50.937.622 -56.522.836
Diğer Kar Yedekleri
15 -6.595.133 -4.580.191
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.952.008 93.952.011
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
357.534.825 253.600.251
Dönem Net Karı
335.438.903 253.600.251
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
22.095.922
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.273.672.530 940.617.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
27.134.777.758 20.221.514.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 548.127 603.996
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
548.127 603.996
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 542.357 576.224
Brüt Yazılan Primler (+)
1.052.251 982.911
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -509.894 -406.687
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-12.740 46.282
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-36.012 -13.527
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 23.272 59.809
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
18.510 -18.510
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
28.897 -28.897
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-10.387 10.387
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.573.382 -1.680.397
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-346.843 -644.295
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-232.322 -463.109
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-262.148 -492.360
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 29.826 29.251
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-114.521 -181.186
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-132.037 -196.574
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 17.516 15.388
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-96 96
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
4.039 -2.811
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-4.135 2.907
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-10.240 -12.801
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.216.203 -1.023.397
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.025.255 -1.076.401
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.493.819.611 1.004.266.003
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.193.744.545 625.547.838
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.206.792.924 620.538.760
Brüt Yazılan Primler (+)
1.229.029.128 639.213.082
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -22.236.204 -18.674.322
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.048.379 5.009.078
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-13.885.169 4.508.733
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 836.790 500.345
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 291.740.654 368.913.826
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
8.334.412 9.804.339
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
8.334.412 9.804.339
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.229.741.045 -853.169.546
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-597.008.631 -491.124.632
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-572.323.682 -477.667.863
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-583.093.822 -483.292.332
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 10.770.140 5.624.469
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-24.684.949 -13.456.769
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-27.001.309 -14.485.852
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 2.316.360 1.029.083
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
18.792 -115.875
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
581.948 -253.171
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-563.156 137.296
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-335.824.825 -155.208.679
Matematik Karşılıklar (-)
-336.534.290 -155.872.482
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-284.505.220 -104.111.695
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-52.029.070 -51.760.787
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 709.465 663.803
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
709.465 663.803
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-11.699.233 -5.668.511
Faaliyet Giderleri (-)
32 -285.227.148 -201.051.849
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
264.078.566 151.096.457
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 427.720.032 369.185.665
Fon İşletim Gelirleri
25 304.264.809 256.416.861
Yönetim Gideri Kesintisi
25 58.862.051 46.359.487
Giriş Aidatı Gelirleri
25 49.513.171 53.889.365
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 14.661.983 12.032.419
Diğer Teknik Gelirler
25 418.018 487.533
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -337.039.910 -281.630.014
Toplam Fon Giderleri (-)
-27.174.746 -23.567.612
Faaliyet Giderleri (-)
32 -286.889.993 -237.971.704
Diğer Teknik Giderler (-)
-20.672.907 -16.912.050
Ceza Ödemeleri (-)
-2.302.264 -3.178.648
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
90.680.122 87.555.651
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.025.255 -1.076.401
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
264.078.566 151.096.457
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
90.680.122 87.555.651
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
353.733.433 237.575.707
YATIRIM GELİRLERİ
26 167.325.031 133.741.765
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
98.075.472 95.694.121
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
25.045.421 7.231.552
Finansal Yatırımların Değerlemesi
16.533.659 80.226
Kambiyo Karları
36 10.053.255 16.990.379
İştiraklerden Gelirler
26 4.272.000 4.187.774
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 8.483.587 5.836.444
Diğer Yatırımlar
4.861.637 3.721.269
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-57.853.096 -35.465.758
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-14.681.714 -3.872.203
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -225.114 -339.051
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-305.979 -22.189
Kambiyo Zararları (-)
36 -5.563.894 -8.907.743
Amortisman Giderleri (-)
5 -37.076.395 -22.324.572
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
13.634.457 -13.644.463
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -6.451.638 -3.655.127
Reeskont Hesabı (+/-)
47 100.794 75.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 20.236.379 -9.653.804
Diğer Gelir ve Karlar
886.689 239.080
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.137.767 -649.942
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 357.534.825 253.600.251
Dönem Karı veya Zararı
476.839.825 322.207.251
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -119.305.000 -68.607.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
37 357.534.825 253.600.251
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.011.053.647 596.471.635
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
425.122 2.406.641
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
402.513.328 406.667.171
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-210.698.038 -318.319.406
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-366.174.495 -258.870.145
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
837.119.564 428.355.896
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-107.482.874 -59.912.040
Diğer Nakit Girişleri
164.288.940 51.139.352
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-180.540.806 -74.173.201
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
713.384.824 345.410.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
3.798.622 2.899.970
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -18.373.707 -41.868.135
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.006.922.828 -96.070.535
Mali Varlıkların Satışı
626.136.367 56.327.111
Alınan Faiz
218.181.004 215.317.385
Alınan Temettüler
4.828.118 10.744.802
Diğer Nakit Girişleri
40.857.112 41.254.359
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-497.273.490 -235.185.740
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-628.768.802 -46.580.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -136.125.454 -175.293.934
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-136.125.454 -175.293.934
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-51.509.432 123.535.290
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 338.091.030 214.555.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 286.581.598 338.091.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-2.843.053 -2.843.053 -2.843.053
Varlıklarda Değer Artışı
15 -66.069.304 -66.069.304 -66.069.304
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 -78.706 5.500.000 -758.037 4.663.257 4.663.257
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
253.600.251 253.600.251 253.600.251
Dağıtılan Temettü
38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934
Yedeklere Transfer
15 26.889.528 17.117.054 15.092.420 -54.908.759 -4.190.243 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-2.059.022 -2.059.022 -2.059.022
Varlıklarda Değer Artışı
15 107.460.458 107.460.458 107.460.458
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 44.080 6.200.000 -3 6.244.077 6.244.077
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
357.534.825 357.534.825 357.534.825
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.098.264 19.805.634 86.770.899 -123.674.797 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815791


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8094 Değişim: -0,79%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3380 Değişim: -0,53%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
448,45 Değişim: -2,10%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.