KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2018 - 19:22

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 1.618.288 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -452.449 18.698 -395.130 0 -395.130
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
XXVII 0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -440.529 0 -395.130 0 -395.130
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.849 0 -3.849 0 -63.726 0 -63.726 405.089 -443.266 84.661 1.223.158 0 1.223.158
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -949 0 -949 0 7.787 0 7.787 0 0 185.963 192.801 0 192.801
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
II-ı 0 0 0 36.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.353 0 23.249 0 23.249
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 300.797 0 -4.798 0 -4.798 0 -55.939 0 -55.939 463.462 -430.331 185.963 1.626.208 0 1.626.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.986.633 25.647.070 34.633.703 8.512.804 16.469.653 24.982.457
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 2.162.463 3.702.877 5.865.340 1.645.425 2.297.698 3.943.123
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.154.416 2.643.858 4.798.274 1.643.740 1.476.023 3.119.763
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
22.859 27.203 50.062 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.131.557 2.616.655 4.748.212 1.619.382 1.449.965 3.069.347
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 65.359 65.359 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 40.695 40.695 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 24.664 24.664 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 8.047 993.660 1.001.707 1.685 809.282 810.967
Belgeli Akreditifler
8.047 993.660 1.001.707 1.685 809.282 810.967
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
668.161 472.955 1.141.116 529.519 24.843 554.362
Cayılamaz Taahhütler
668.161 472.955 1.141.116 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
320.175 472.955 793.130 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 122.672 0 122.672 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
116.837 0 116.837 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
56.779 0 56.779 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
47.960 0 47.960 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 6.156.009 21.471.238 27.627.247 6.337.860 14.147.112 20.484.972
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.046.009 21.471.238 27.517.247 6.227.860 14.147.112 20.374.972
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
558.478 680.123 1.238.601 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
242.453 384.131 626.584 138.363 103.618 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
316.025 295.992 612.017 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.409.148 19.431.189 23.840.337 5.108.243 10.839.529 15.947.772
Swap Para Alım İşlemleri
2.168.245 9.318.769 11.487.014 1.907.232 5.835.990 7.743.222
Swap Para Satım İşlemleri
2.240.903 9.248.794 11.489.697 3.201.011 4.617.301 7.818.312
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 431.813 431.813 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 431.813 431.813 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.078.383 1.264.083 2.342.466 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
575.779 598.381 1.174.160 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
502.604 665.702 1.168.306 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 95.843 95.843 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
46.600.657 28.560.910 75.161.567 43.220.826 18.469.677 61.690.503
EMANET KIYMETLER
978.807 261.391 1.240.198 676.675 217.485 894.160
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
87.885 0 87.885 78.943 0 78.943
Emanete Alınan Menkul Değerler
161.721 64.763 226.484 3.976 38.680 42.656
Tahsile Alınan Çekler
538.958 37.242 576.200 385.041 21.160 406.201
Tahsile Alınan Ticari Senetler
61.606 12.460 74.066 41.268 22.466 63.734
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
128.637 146.926 275.563 167.447 135.179 302.626
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
44.942.589 28.005.892 72.948.481 41.882.119 18.054.281 59.936.400
Menkul Kıymetler
126.596 0 126.596 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
30.574.949 17.425.979 48.000.928 28.888.631 10.885.550 39.774.181
Emtia
1.000.904 309.334 1.310.238 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
10.162.338 7.987.328 18.149.666 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
3.077.802 2.283.251 5.361.053 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
679.261 293.627 972.888 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
55.587.290 54.207.980 109.795.270 51.733.630 34.939.330 86.672.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
185.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-949
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
18.311
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.801


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.572.769 664.189
Kredilerden Alınan Faizler
1.317.660 524.084
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.943 14.096
Bankalardan Alınan Faizler
40.918 22.668
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
39.465 27.559
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
143.515 74.519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.846 1.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
79.346 29.973
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
62.323 43.170
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.268 1.263
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.142.470 -527.754
Mevduata Verilen Faizler
-845.597 -398.522
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-211.849 -92.261
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20.000 -10.299
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-60.349 -24.636
Diğer Faiz Giderleri
-4.675 -2.036
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
430.299 136.435
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
37.563 13.202
Alınan Ücret ve Komisyonlar
59.729 23.384
Gayri Nakdi Kredilerden
32.674 12.095
Diğer
IV-i 27.055 11.289
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-22.166 -10.182
Gayri Nakdi Kredilere
-436 -112
Diğer
IV-i -21.730 -10.070
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-134.200 -44.489
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 174.732 133.355
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.651 -5.003
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
396.721 73.664
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-216.338 64.694
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 193.329 74.291
FAALİYET BRÜT KÂRI
701.723 312.794
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -358.727 -176.316
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -115.135 -38.338
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
227.861 98.140
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 227.861 98.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -41.898 -35.414
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-944.217 -461.448
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
902.319 426.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
185.963 62.726
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 185.963 62.726
Grubun Karı (Zararı)
185.963 62.726
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.000.972 7.122.279 9.123.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 1.458.439 3.348.418 4.806.857
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
506.045 2.013.705 2.519.750
Bankalar
150.778 1.334.713 1.485.491
Para Piyasalarından Alacaklar
801.616 0 801.616
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 30.164 45.863 76.027
Devlet Borçlanma Senetleri
30.164 1.568 31.732
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 44.295 44.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 10.382 0 10.382
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.898 0 4.898
Diğer Finansal Varlıklar
5.484 0 5.484
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-f 308.211 3.534.988 3.843.199
Devlet Borçlanma Senetleri
308.211 3.032.768 3.340.979
Diğer Finansal Varlıklar
0 502.220 502.220
Türev Finansal Varlıklar
194.677 193.010 387.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
194.677 193.010 387.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-901 0 -901
KREDİLER (Net)
I-e 7.254.193 9.612.609 16.866.802
Krediler
7.666.463 9.612.609 17.279.072
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7.651.194 9.612.609 17.263.803
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.269 0 15.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
524.311 0 524.311
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-936.581 0 -936.581
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-101.991 0 -101.991
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-500.349 0 -500.349
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-334.241 0 -334.241
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 183.390 0 183.390
Satış Amaçlı
183.390 0 183.390
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
216.380 0 216.380
İştirakler (Net)
I-g 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-ğ 216.380 0 216.380
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
216.380 0 216.380
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 195.297 0 195.297
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 45.319 0 45.319
Şerefiye
0 0 0
Diğer
45.319 0 45.319
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.624 0 5.624
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 146.561 0 146.561
DİĞER AKTİFLER
I-p 174.276 351.858 526.134
VARLIKLAR TOPLAMI
10.222.012 17.086.746 27.308.758
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 6.433.718 8.584.636 15.018.354
ALINAN KREDİLER
II-c 15.971 4.566.583 4.582.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.050 862.316 867.366
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
303.661 1.505.822 1.809.483
Bonolar
303.661 1.505.822 1.809.483
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 239.909 103.013 342.922
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
239.909 103.013 342.922
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 116.414 1.263 117.677
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.248 0 12.248
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
104.166 1.263 105.429
CARİ VERGİ BORCU
II-g 47.636 0 47.636
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-g 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 4.000 0 4.000
Satış Amaçlı
4.000 0 4.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
I-h 0 2.159.754 2.159.754
Krediler
0 307.141 307.141
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.852.613 1.852.613
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
231.698 501.106 732.804
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 1.626.208 0 1.626.208
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
300.851 0 300.851
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
300.797 0 300.797
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.798 0 -4.798
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.939 0 -55.939
Kar Yedekleri
463.462 0 463.462
Yasal Yedekler
29.173 0 29.173
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-244.368 0 -244.368
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-430.331 0 -430.331
Dönem Net Kâr veya Zararı
185.963 0 185.963
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.024.265 18.284.493 27.308.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
147.253
Alınan Faizler
1.317.811
Ödenen Faizler
-1.097.528
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
59.729
Elde Edilen Diğer Kazançlar
487.343
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
141.571
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-124.194
Ödenen Vergiler
-33.617
Diğer
-603.862
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.644.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.373
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
948.945
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.817.563
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-88.442
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.593.534
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.285.221
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
762.448
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.791.997
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-226.298
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-180.467
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.169
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.000
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
490.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
303.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-ı 187.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.217.981
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.838.379
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.401.562
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.239.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720055


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.235 Değişim: 1,00% Hacim : 2.739 Mio.TL Son veri saati : 12:47
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.316
Açılış: 95.462
5,7203 Değişim: 1,09%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3426 Değişim: 1,08%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,48 Değişim: 1,52%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.