***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 - 20:55

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.708 0 -451.708 0 -451.708
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.708 0 -451.708 0 -451.708
Yeni Bakiye
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -465.498 88.917 1.229.292 15 1.229.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -426 0 -426 0 -30.230 0 -30.230 0 0 39.069 8.413 1 8.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-k 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 6.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -442 0 5.829 0 5.829
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.588 65.329 -88.917 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.588 65.329 -88.917 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 277.244 0 -4.397 0 -4.397 0 -138.881 0 -138.881 491.056 -400.611 39.069 1.430.534 16 1.430.550


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.330.954 20.740.822 30.071.776 8.594.466 16.651.902 25.246.368
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 1.815.004 2.257.511 4.072.515 1.645.288 2.296.797 3.942.085
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 1.811.214 1.596.974 3.408.188 1.643.603 1.476.023 3.119.626
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
31.455 27.312 58.767 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.779.759 1.569.662 3.349.421 1.619.245 1.449.965 3.069.210
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 10.168 10.168 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 3.886 3.886 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 6.282 6.282 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 3.790 650.369 654.159 1.685 808.381 810.066
Belgeli Akreditifler
3.790 650.369 654.159 1.685 808.381 810.066
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
682.927 455.091 1.138.018 560.783 131.678 692.461
Cayılamaz Taahhütler
621.846 331.798 953.644 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
109.646 296.258 405.904 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 35.540 35.540 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 146.361 0 146.361 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
259.866 0 259.866 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
60.852 0 60.852 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
41.383 0 41.383 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
61.081 123.293 184.374 31.264 106.835 138.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
61.081 123.293 184.374 31.264 106.835 138.099
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 6.833.023 18.028.220 24.861.243 6.388.395 14.223.427 20.611.822
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.723.023 18.028.220 24.751.243 6.278.395 14.223.427 20.501.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
414.674 651.434 1.066.108 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
135.644 382.523 518.167 138.363 103.618 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
279.030 268.911 547.941 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.114.675 13.720.538 18.835.213 5.158.778 10.915.844 16.074.622
Swap Para Alım İşlemleri
1.925.067 7.306.764 9.231.831 1.957.767 5.845.180 7.802.947
Swap Para Satım İşlemleri
3.189.608 6.004.542 9.194.150 3.201.011 4.684.426 7.885.437
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 204.616 204.616 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 204.616 204.616 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.193.674 3.593.066 4.786.740 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
572.074 1.315.454 1.887.528 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
621.600 1.269.362 1.890.962 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 504.125 504.125 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 504.125 504.125 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 63.182 63.182 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
50.166.604 29.108.700 79.275.304 47.113.500 27.253.909 74.367.409
EMANET KIYMETLER
3.840.027 6.569.444 10.409.471 3.412.685 6.063.132 9.475.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
103.928 103.928 99.875 0 99.875
Emanete Alınan Menkul Değerler
664.569 39.182 703.751 510.327 38.680 549.007
Tahsile Alınan Çekler
370.779 16.943 387.722 385.282 22.311 407.593
Tahsile Alınan Ticari Senetler
47.618 25.938 73.556 41.571 22.592 64.163
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.653.133 6.487.381 9.140.514 2.375.630 5.979.549 8.355.179
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
45.533.903 22.327.483 67.861.386 43.038.783 20.992.866 64.031.649
Menkul Kıymetler
104.998 0 104.998 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
31.262.685 15.028.888 46.291.573 30.045.295 13.824.135 43.869.430
Emtia
876.474 64.565 941.039 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
10.498.195 5.558.197 16.056.392 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
2.791.551 1.675.833 4.467.384 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
792.674 211.773 1.004.447 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
59.497.558 49.849.522 109.347.080 55.707.966 43.905.811 99.613.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.070
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-30.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-426
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-533
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.230
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-37.752
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.414


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 454.308
Kredilerden Alınan Faizler
365.437
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.457
Bankalardan Alınan Faizler
7.727
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
34.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
658
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
22.520
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.719
Finansal Kiralama Gelirleri
35.237
Diğer Faiz Gelirleri
553
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -298.992
Mevduata Verilen Faizler
-202.866
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-65.002
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.802
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-24.478
Diğer Faiz Giderleri
-844
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
155.316
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.120
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.603
Gayri Nakdi Kredilerden
9.398
Diğer
IV-k 8.205
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.483
Gayri Nakdi Kredilere
-278
Diğer
IV-k -5.205
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-43.614
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 287
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-727
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
18.147
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.133
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 196.537
FAALİYET BRÜT KÂRI
320.646
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-f -234.782
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -35.765
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.099
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 50.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -11.029
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-189.620
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
178.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
39.070
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 39.070
Grubun Karı (Zararı)
39.069
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
646.612 4.796.381 5.442.993
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 242.912 2.443.839 2.686.751
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
122.078 2.292.662 2.414.740
Bankalar
120.834 151.177 272.011
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 5 36.315 36.320
Devlet Borçlanma Senetleri
5 1.260 1.265
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 35.055 35.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 296.563 1.331.256 1.627.819
Devlet Borçlanma Senetleri
288.329 1.010.011 1.298.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.658 0 5.658
Diğer Finansal Varlıklar
2.576 321.245 323.821
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-f 0 919.495 919.495
Devlet Borçlanma Senetleri
0 919.495 919.495
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
108.794 65.476 174.270
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
108.794 65.476 174.270
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.662 0 -1.662
KREDİLER (Net)
I-e 8.293.406 7.479.014 15.772.420
Krediler
8.257.942 6.136.863 14.394.805
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
8.240.816 6.136.863 14.377.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.126 0 17.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-j 436.106 1.322.307 1.758.413
Finansal Kiralama Alacakları
538.591 1.462.228 2.000.819
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-102.485 -139.921 -242.406
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
531.623 37.495 569.118
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-932.265 -17.651 -949.916
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-75.260 0 -75.260
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-535.478 0 -535.478
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-321.527 -17.651 -339.178
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 180.007 0 180.007
Satış Amaçlı
180.007 0 180.007
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-g 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
36.285 0 36.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
92.325 0 92.325
Şerefiye
49.647 0 49.647
Diğer
42.678 0 42.678
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-l 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
II-i 679 0 679
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
178.015 0 178.015
DİĞER AKTİFLER
I-n 165.248 72.491 237.739
VARLIKLAR TOPLAMI
9.592.577 12.347.886 21.940.463
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 4.169.787 7.128.710 11.298.497
ALINAN KREDİLER
II-c 50.183 4.439.568 4.489.751
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
219.367 650.739 870.106
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
619.253 991.798 1.611.051
Bonolar
619.253 991.798 1.611.051
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 109.452 24.601 134.053
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
109.452 24.601 134.053
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 74.909 782 75.691
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.838 0 12.838
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
62.071 782 62.853
CARİ VERGİ BORCU
II-h 32.704 0 32.704
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.300 4.067 6.367
Satış Amaçlı
2.300 4.067 6.367
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-j 0 1.423.685 1.423.685
Krediler
0 202.586 202.586
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.221.099 1.221.099
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
279.295 288.713 568.008
ÖZKAYNAKLAR
II-k 1.216.490 214.060 1.430.550
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
496 276.802 277.298
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
442 276.802 277.244
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.397 0 -4.397
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.139 -62.742 -138.881
Kar Yedekleri
491.056 0 491.056
Yasal Yedekler
31.224 0 31.224
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
459.832 0 459.832
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-361.542 0 -361.542
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-400.611 0 -400.611
Dönem Net Kâr veya Zararı
39.069 0 39.069
Azınlık Payları
II-l 16 0 16
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.773.740 15.166.723 21.940.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-262.208
Alınan Faizler
418.440
Ödenen Faizler
-324.389
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.603
Elde Edilen Diğer Kazançlar
289.708
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
42.268
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-40.656
Ödenen Vergiler
-18.601
Diğer
VI-c -646.581
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-642.395
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-62.714
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-200.019
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.285.408
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.697
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.230
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
35.554
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
383.025
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-c 485.634
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-904.603
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
17.881
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
12.637
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.722
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.412
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-74.400
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.954
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
557.493
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
477.863
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-107.370
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-k 187.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-c -100.953
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-430.182
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 1.402.505
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 972.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.