***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 - 20:54

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 1.618.288 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.529 0 -440.529 0 -440.529
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.529 0 -440.529 0 -440.529
Yeni Bakiye
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 -431.346 65.963 1.177.759 0 1.177.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -414 0 -414 0 -30.286 0 -30.286 0 0 32.407 1.707 0 1.707
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-k 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.829 0 5.829
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.963 65.963 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.963 65.963 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 276.802 0 -4.263 0 -4.263 0 -139.411 0 -139.411 405.089 -365.383 32.407 1.372.295 0 1.372.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.270.010 20.449.097 29.719.107 8.512.804 16.469.653 24.982.457
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 1.815.141 2.257.868 4.073.009 1.645.425 2.297.698 3.943.123
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 1.811.351 1.596.974 3.408.325 1.643.740 1.476.023 3.119.763
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
31.455 27.312 58.767 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.779.896 1.569.662 3.349.558 1.619.382 1.449.965 3.069.347
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 10.168 10.168 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 3.886 3.886 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 6.282 6.282 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 3.790 650.726 654.516 1.685 809.282 810.967
Belgeli Akreditifler
3.790 650.726 654.516 1.685 809.282 810.967
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
621.846 331.798 953.644 529.519 24.843 554.362
Cayılamaz Taahhütler
621.846 331.798 953.644 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
109.646 296.258 405.904 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 35.540 35.540 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 146.361 0 146.361 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
259.866 0 259.866 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
60.852 0 60.852 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
41.383 0 41.383 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 6.833.023 17.859.431 24.692.454 6.337.860 14.147.112 20.484.972
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.723.023 17.859.431 24.582.454 6.227.860 14.147.112 20.374.972
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
414.674 651.434 1.066.108 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
135.644 382.523 518.167 138.363 103.618 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
279.030 268.911 547.941 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.114.675 13.551.749 18.666.424 5.108.243 10.839.529 15.947.772
Swap Para Alım İşlemleri
1.925.067 7.221.692 9.146.759 1.907.232 5.835.990 7.743.222
Swap Para Satım İşlemleri
3.189.608 5.920.825 9.110.433 3.201.011 4.617.301 7.818.312
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 204.616 204.616 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 204.616 204.616 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.193.674 3.593.066 4.786.740 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
572.074 1.315.454 1.887.528 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
621.600 1.269.362 1.890.962 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 504.125 504.125 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 504.125 504.125 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 63.182 63.182 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
45.787.267 19.378.701 65.165.968 43.220.826 18.469.677 61.690.503
EMANET KIYMETLER
759.184 165.369 924.553 676.675 217.485 894.160
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
101.496 0 101.496 78.943 0 78.943
Emanete Alınan Menkul Değerler
73.841 39.182 113.023 3.976 38.680 42.656
Tahsile Alınan Çekler
369.683 15.702 385.385 385.041 21.160 406.201
Tahsile Alınan Ticari Senetler
47.315 25.804 73.119 41.268 22.466 63.734
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
166.849 84.681 251.530 167.447 135.179 302.626
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
44.235.409 19.001.559 63.236.968 41.882.119 18.054.281 59.936.400
Menkul Kıymetler
104.998 0 104.998 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
29.964.191 11.702.964 41.667.155 28.888.631 10.885.550 39.774.181
Emtia
876.474 64.565 941.039 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
10.498.195 5.558.197 16.056.392 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
2.791.551 1.675.833 4.467.384 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
792.674 211.773 1.004.447 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
55.057.277 39.827.798 94.885.075 51.733.630 34.939.330 86.672.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-30.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-414
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-518
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.286
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-37.822
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 419.009
Kredilerden Alınan Faizler
367.995
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.457
Bankalardan Alınan Faizler
5.117
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
34.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
658
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
22.520
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.719
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
543
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -276.032
Mevduata Verilen Faizler
-202.981
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-52.673
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.208
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.326
Diğer Faiz Giderleri
-844
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
142.977
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.499
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.121
Gayri Nakdi Kredilerden
9.414
Diğer
IV-k 7.707
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.622
Gayri Nakdi Kredilere
-211
Diğer
IV-k -5.411
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-40.284
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d -3.074
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-727
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
15.542
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.889
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 196.266
FAALİYET BRÜT KÂRI
307.384
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-f -231.062
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -34.288
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
42.034
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 42.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -9.627
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-188.218
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
178.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
32.407
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 32.407
Grubun Karı (Zararı)
32.407
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
525.207 4.791.713 5.316.920
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 122.267 2.439.171 2.561.438
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
122.078 2.292.662 2.414.740
Bankalar
189 146.509 146.698
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 5 36.315 36.320
Devlet Borçlanma Senetleri
5 1.260 1.265
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 35.055 35.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 295.803 1.331.256 1.627.059
Devlet Borçlanma Senetleri
288.329 1.010.011 1.298.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.898 0 4.898
Diğer Finansal Varlıklar
2.576 321.245 323.821
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-f 0 919.495 919.495
Devlet Borçlanma Senetleri
0 919.495 919.495
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
108.794 65.476 174.270
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
108.794 65.476 174.270
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.662 0 -1.662
KREDİLER (Net)
I-e 7.868.111 6.332.109 14.200.220
Krediler
8.257.943 6.332.109 14.590.052
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
8.240.817 6.332.109 14.572.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.126 0 17.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-j 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
506.238 0 506.238
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-896.070 0 -896.070
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-70.180 0 -70.180
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-522.975 0 -522.975
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-302.915 0 -302.915
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 180.007 0 180.007
Satış Amaçlı
180.007 0 180.007
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
216.380 0 216.380
İştirakler (Net)
I-g 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 216.380 0 216.380
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
216.380 0 216.380
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
35.155 0 35.155
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
39.652 0 39.652
Şerefiye
0 0 0
Diğer
39.652 0 39.652
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-l 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
II-i 679 0 679
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
160.157 0 160.157
DİĞER AKTİFLER
I-n 154.909 65.435 220.344
VARLIKLAR TOPLAMI
9.180.257 11.189.257 20.369.514
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 4.170.658 7.164.740 11.335.398
ALINAN KREDİLER
II-c 8.272 3.290.656 3.298.928
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
191.246 650.739 841.985
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
349.419 991.798 1.341.217
Bonolar
349.419 991.798 1.341.217
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 109.452 24.011 133.463
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
109.452 24.011 133.463
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 72.010 782 72.792
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.295 0 11.295
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
60.715 782 61.497
CARİ VERGİ BORCU
II-h 31.746 0 31.746
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.300 4.067 6.367
Satış Amaçlı
2.300 4.067 6.367
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-j 0 1.423.685 1.423.685
Krediler
0 202.586 202.586
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.221.099 1.221.099
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
265.041 246.597 511.638
ÖZKAYNAKLAR
II-k 1.158.235 214.060 1.372.295
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
54 276.802 276.856
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 276.802 276.802
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.263 0 -4.263
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.669 -62.742 -139.411
Kar Yedekleri
405.089 0 405.089
Yasal Yedekler
26.254 0 26.254
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
378.835 0 378.835
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-332.976 0 -332.976
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-365.383 0 -365.383
Dönem Net Kâr veya Zararı
32.407 0 32.407
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.358.379 14.011.135 20.369.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-252.775
Alınan Faizler
383.110
Ödenen Faizler
-279.674
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.121
Elde Edilen Diğer Kazançlar
288.812
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
38.301
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-36.631
Ödenen Vergiler
-16.109
Diğer
VI-c -647.705
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-693.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-60.118
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-198.568
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.152.717
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.454
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
23.970
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
250.977
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-c 436.481
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-946.067
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-44.245
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.244
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.445
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-74.400
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.954
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
536.419
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
349.419
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-k 187.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-c -100.659
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-554.552
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 1.401.562
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 847.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680961


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.