***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

06.03.2018 - 18:12

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-11.883 -24.199
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
31.993 34.580
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
6.936 7.606
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-8.928 -2.833
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-1.999 -1.510
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
16.119 13.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
265.497 219.607
Diğer
265.497 219.607
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
281.616 233.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028
Yeni Bakiye
900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
-19.359 -19.359 -19.359
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
30.542 30.542 30.542
Kur Farkları
7.606 7.606 7.606
Diğer
1.128 -7.575 57 3.529 -7.992 -10.853 -10.853
Dönem Net Karı (Zararı)
219.607 219.607 219.607
Kar Dağıtımı
15.863 240.210 -300.843 -5.630 -50.400 -50.400
Dağıtılan Temettü
-50.400 -50.400 -50.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.863 240.210 -256.073
Diğer
-300.843 300.843
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-9.269 -9.269 -9.269
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
25.594 25.594 25.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
6.936 6.936 6.936
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
9.582 -9.582 -16.322 1.455 885 -13.982 140.789 126.807
Dönem Net Karı (Zararı)
250.239 250.239 15.258 265.497
Kar Dağıtımı
10.880 156.417 6.791 -219.607 1.998 -43.521 -43.521
Dağıtılan Temettü
-43.521 -43.521 -43.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 156.417 6.791 -174.088 0
Diğer
-219.607 219.607 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 122.227 991.227 6.195 250.239 -1.228 -17.613 238.121 2.489.168 156.047 2.645.215


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
Beşinci Bölüm-I (1) 422.105 5.334.890 5.756.995 940.247 4.058.805 4.999.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (2) 1.377 3.363 4.740 1.022 65.074 66.096
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.377 3.363 4.740 1.022 65.074 66.096
Devlet Borçlanma Senetleri
916 916 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 954 954
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
225 225 55 65.013 65.068
Diğer Menkul Değerler
236 3.363 3.599 13 61 74
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Krediler
0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0
BANKALAR
Beşinci Bölüm-I (3) 706.186 805.221 1.511.407 656.410 1.501.767 2.158.177
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (4) 986.021 371.384 1.357.405 994.108 348.753 1.342.861
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 8.713 8.728 15 6.335 6.350
Devlet Borçlanma Senetleri
935.188 341.887 1.277.075 986.482 298.856 1.285.338
Diğer Menkul Değerler
50.818 20.784 71.602 7.611 43.562 51.173
KREDİLER VE ALACAKLAR
Beşinci Bölüm-I (5) 18.334.954 6.121.428 24.456.382 17.448.650 4.394.425 21.843.075
Krediler ve Alacaklar
17.821.846 6.121.363 23.943.209 16.921.201 4.394.425 21.315.626
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
11.897 106.867 118.764 6.937 29.327 36.264
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer
17.809.949 6.014.496 23.824.445 16.914.264 4.365.098 21.279.362
Takipteki Krediler
1.211.785 825 1.212.610 1.104.785 1.169 1.105.954
Özel Karşılıklar (-)
-698.677 -760 -699.437 -577.336 -1.169 -578.505
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 532.803 0 532.803 668.582 0 668.582
İŞTİRAKLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Mali İştirakler
4.719 4.719 4.719 4.719
Mali Olmayan İştirakler
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Beşinci Bölüm-I (9) 18.470 0 18.470 14.319 0 14.319
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
18.470 18.470 14.319 14.319
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 737.081 0 737.081 878.979 0 878.979
Finansal Kiralama Alacakları
807.540 807.540 996.206 996.206
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Diğer
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-70.459 -70.459 -117.227 -117.227
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 589.432 236 589.668 516.343 791 517.134
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (13) 28.401 78 28.479 35.165 305 35.470
Şerefiye
0 0
Diğer
28.401 78 28.479 35.165 305 35.470
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (14) 1.072.540 0 1.072.540 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (15) 55.506 0 55.506 25.067 0 25.067
Cari Vergi Varlığı
2.917 2.917 5.023 5.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı
52.589 52.589 20.044 20.044
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (16) 83.737 493 84.230 91.884 433 92.317
Satış Amaçlı
83.737 493 84.230 91.884 433 92.317
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (17) 98.851 22.431 121.282 141.947 12.058 154.005
AKTİF TOPLAMI
23.672.183 12.659.524 36.331.707 22.417.442 10.382.411 32.799.853
PASİF KALEMLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 13.181.719 12.062.125 25.243.844 12.552.857 10.597.991 23.150.848
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
29.126 585.641 614.767 14.622 467.738 482.360
Diğer
13.152.593 11.476.484 24.629.077 12.538.235 10.130.253 22.668.488
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (2) 76 6.342 6.418 88 0 88
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (3) 341.073 3.289.535 3.630.608 3.937 3.013.682 3.017.619
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
340.000 0 340.000 492.784 0 492.784
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (4) 450.962 1.281.425 1.732.387 175.695 1.190.788 1.366.483
MUHTELİF BORÇLAR
657.105 90.087 747.192 634.067 68.144 702.211
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (8) 233.767 31.098 264.865 191.510 42.364 233.874
Genel Karşılıklar
119.052 23.368 142.420 110.416 25.847 136.263
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
89.152 89.152 43.285 43.285
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
25.563 7.730 33.293 37.809 16.517 54.326
VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (9) 91.105 2.910 94.015 48.523 3.315 51.838
Cari Vergi Borcu
91.105 2.910 94.015 48.523 3.315 51.838
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (11) 0 1.627.163 1.627.163 0 1.510.937 1.510.937
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (12) 2.644.101 1.114 2.645.215 2.281.727 -8.556 2.273.171
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
225.589 1.114 226.703 220.644 -8.556 212.088
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-18.727 1.114 -17.613 212 -8.556 -8.344
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
238.121 238.121 211.642 211.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
6.195 6.195 8.790 8.790
Kar Yedekleri
1.113.454 0 1.113.454 946.157 0 946.157
Yasal Yedekler
122.227 122.227 101.765 101.765
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
991.227 991.227 844.392 844.392
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
249.011 0 249.011 214.926 0 214.926
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-1.228 -1.228 -4.681 -4.681
Dönem Net Karı / Zararı
250.239 250.239 219.607 219.607
Azınlık Payları
156.047 156.047 0
PASİF TOPLAMI
17.939.908 18.391.799 36.331.707 16.381.188 16.418.665 32.799.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 2.654.045 2.216.811
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.360.098 1.965.135
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
32.547 18.811
Bankalardan Alınan Gelirler
1.362 810
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
192.561 157.670
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.464 5
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
128.485 92.489
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
62.612 65.176
Finansal Kiralama Gelirleri
65.749 73.181
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.728 1.204
KAR PAYI GİDERLERİ
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.379.863 -1.192.767
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.000.156 -869.706
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-244.241 -183.672
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-14.170 -55.734
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-109.533 -80.335
Diğer Kar Payı Giderleri
-11.763 -3.320
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
1.274.182 1.024.044
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
148.457 145.935
Alınan Ücret ve Komisyonlar
216.704 208.127
Gayri Nakdi Kredilerden
102.563 104.868
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) 114.141 103.259
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-68.247 -62.192
Gayri Nakdi Kredilere
-180 -334
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) -68.067 -61.858
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (4) 334 45.139
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.002 200
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.019 102.994
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.351 -58.055
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (5) 224.600 141.628
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
1.647.573 1.356.746
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
Beşinci Bölüm-IV (6) -460.758 -356.274
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -873.885 -737.106
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
312.930 263.366
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
4.274 2.552
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (8) 317.204 265.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (9) -51.707 -46.311
Cari Vergi Karşılığı
-76.256 -53.999
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
24.549 7.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (10) 265.497 219.607
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 265.497 219.607
Grubun Karı (Zararı)
250.239 219.607
Azınlık Payları Karı (Zararı)
15.258 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL) 0,27800000 0,24400000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-III (1) 6.252.472 5.192.237 11.444.709 5.229.816 5.721.490 10.951.306
GARANTİ VE KEFALETLER
4.136.465 3.996.159 8.132.624 4.003.878 4.697.315 8.701.193
Teminat Mektupları
4.123.494 2.900.850 7.024.344 3.992.017 3.817.794 7.809.811
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
445.010 43.982 488.992 380.805 33.037 413.842
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.860 677.380 679.240 5.911 875.341 881.252
Diğer Teminat Mektupları
3.676.624 2.179.488 5.856.112 3.605.301 2.909.416 6.514.717
Banka Kredileri
0 21.824 21.824 0 20.711 20.711
İthalat Kabul Kredileri
21.824 21.824 20.711 20.711
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
1.517 1.029.291 1.030.808 2.073 750.606 752.679
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
1.517 1.029.291 1.030.808 2.073 750.606 752.679
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
40.582 40.582 150 101.422 101.572
Diğer Kefaletlerimizden
11.454 3.612 15.066 9.638 6.782 16.420
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.999.439 232.913 2.232.352 1.221.782 9.379 1.231.161
Cayılamaz Taahhütler
1.999.439 232.913 2.232.352 1.221.782 9.379 1.231.161
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
148.149 232.913 381.062 4.020 9.379 13.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
348.871 348.871 111.042 111.042
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
528.094 528.094 588.983 588.983
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.069 4.069 3.029 3.029
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
528.560 528.560 475.270 475.270
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
363 363 963 963
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
441.333 441.333 38.475 38.475
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 116.568 963.165 1.079.733 4.156 1.014.796 1.018.952
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
116.568 963.165 1.079.733 4.156 1.014.796 1.018.952
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
21.884 21.693 43.577 4.156 1.014.796 1.018.952
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.259 16.516 21.775 2.078 539.810 541.888
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.625 5.177 21.802 2.078 474.986 477.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
94.684 941.472 1.036.156 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
59.076.439 9.015.013 68.091.452 46.841.565 7.544.333 54.385.898
EMANET KIYMETLER
2.064.347 1.266.279 3.330.626 1.598.038 1.363.315 2.961.353
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72 72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.590.693 149.772 1.740.465 1.214.349 110.011 1.324.360
Tahsile Alınan Ticari Senetler
442.531 45.071 487.602 351.020 31.674 382.694
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
999 224.453 225.452 2.534 153.793 156.327
Emanet Kıymet Alanlar
29.949 846.983 876.932 29.960 1.067.837 1.097.797
REHİNLİ KIYMETLER
57.012.092 7.748.734 64.760.826 45.243.527 6.181.018 51.424.545
Menkul Kıymetler
7.877.664 3.081.345 10.959.009 2.553.972 1.690.418 4.244.390
Teminat Senetleri
1.476.104 157.116 1.633.220 1.461.797 180.826 1.642.623
Emtia
2.147.323 665.792 2.813.115 1.873.977 956.778 2.830.755
Varant
0 0
Gayrimenkul
43.274.769 2.996.857 46.271.626 37.530.439 1.668.064 39.198.503
Diğer Rehinli Kıymetler
2.072.592 843.336 2.915.928 1.571.336 1.681.591 3.252.927
Rehinli Kıymet Alanlar
163.640 4.288 167.928 252.006 3.341 255.347
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
65.328.911 14.207.250 79.536.161 52.071.381 13.265.823 65.337.204


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.056.272 1.304.121
Alınan Kar Payları
2.507.832 1.989.809
Ödenen Kar Payları
-1.329.989 -1.169.064
Alınan Ücret ve Komisyonlar
114.141 103.259
Elde Edilen Diğer Kazançlar
153.750 76.093
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-5,h2) 260.414 164.013
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-444.841 -417.031
Ödenen Vergiler
-70.091 -88.261
Diğer
(V-VI-3) -134.944 645.303
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-880.583 -1.041.383
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.224 -49
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-301.559 695.562
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.582.313 -3.152.211
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
11.707 72.668
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-322.394 1.239.937
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.752.779 305.562
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) 564.421 -202.852
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
175.689 262.738
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-962.742 -158.396
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.500
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-976.765 -32.488
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
58.407 57.326
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-842.254 -1.022.136
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
623.144 723.577
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(V-I-6) -244.500 -264.055
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(V-I-6) 419.226 383.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
102.644 -777.856
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.257.049 2.997.158
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.110.884 -3.724.614
Temettü Ödemeleri
-43.521 -50.400
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 109.649 329.943
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-574.760 -343.571
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-1-a) 3.464.483 3.808.054
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-1-b) 2.889.723 3.464.483



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666200


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5687 Değişim: 0,32%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3131 Değişim: 0,28%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,45 Değişim: 0,28%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.