KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2018 - 18:15

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 0 0 618 0 -258 0 0 -18.379 0 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 0 0 618 0 -258 0 0 -18.379 0 40.769 21.521 177.947 1.255.803 0 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -35.267 0 0 0 236.167 200.900 0 200.900
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 147.374 0 -177.947 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.947 -177.947 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 -30.573 177.947 -177.947 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 0 0 31.191 0 -258 0 0 -53.646 0 188.143 21.521 236.167 1.456.703 0 1.456.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.504.945 4.386.589 17.891.534
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 484.748 907.094 1.391.842
Teminat Mektupları
356.678 778.966 1.135.644
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
356.678 778.966 1.135.644
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 58.623 58.623
Belgeli Akreditifler
0 58.623 58.623
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
128.070 69.505 197.575
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 10.524.898 126.316 10.651.214
Cayılamaz Taahhütler
599.999 126.316 726.315
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
54.101 112.539 166.640
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.074 0 2.074
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
291.020 0 291.020
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
252.804 13.777 266.581
Cayılabilir Taahhütler
9.924.899 0 9.924.899
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.924.899 0 9.924.899
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.495.299 3.353.179 5.848.478
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.495.299 3.353.179 5.848.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
474.222 850.641 1.324.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
283.994 375.482 659.476
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
190.228 475.159 665.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.343.008 1.652.331 2.995.339
Swap Para Alım İşlemleri
715.383 768.797 1.484.180
Swap Para Satım İşlemleri
627.625 883.534 1.511.159
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
678.069 850.207 1.528.276
Para Alım Opsiyonları
322.081 443.088 765.169
Para Satım Opsiyonları
355.988 407.119 763.107
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
35.065.544 27.437.671 62.503.215
EMANET KIYMETLER
5.388.718 1.567.292 6.956.010
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
64.607 0 64.607
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.321.145 1.362.306 6.683.451
Tahsile Alınan Çekler
1.063 0 1.063
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.576 1.319 2.895
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
327 203.667 203.994
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
29.674.945 25.870.379 55.545.324
Menkul Kıymetler
1.142.347 688.594 1.830.941
Teminat Senetleri
3.028.595 16.270.893 19.299.488
Emtia
120.000 0 120.000
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
15.871.745 1.600.720 17.472.465
Diğer Rehinli Kıymetler
9.512.258 7.310.172 16.822.430
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.881 0 1.881
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
48.570.489 31.824.260 80.394.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
236.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-35.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-35.267
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-45.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
200.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 952.716 359.775
Kredilerden Alınan Faizler
762.006 277.937
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.570 6.864
Bankalardan Alınan Faizler
13.233 8.317
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
157.189 65.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.735 1.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
134.042 54.283
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.412 10.082
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.718 1.077
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -575.449 -248.247
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-131.263 -54.942
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-95.491 -40.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-339.927 -149.656
Diğer Faiz Giderleri
-8.768 -2.848
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
377.267 111.528
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
60.092 18.174
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.994 48.530
Gayri Nakdi Kredilerden
12.877 4.833
Diğer
(12) 120.117 43.697
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-72.902 -30.356
Gayri Nakdi Kredilere
-1.395 -471
Diğer
-71.507 -29.885
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -87.662 -33.699
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 45.000 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 35.657 32.793
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.633 6.507
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
78.881 66.073
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-47.857 -39.787
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 76.720 -2.065
FAALİYET BRÜT KÂRI
507.074 126.731
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -47.661 -17.080
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -161.969 -64.018
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
297.444 45.633
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 297.444 45.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -61.277 -9.871
Cari Vergi Karşılığı
-44.766 -16.900
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-30.858 519
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.347 6.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 236.167 35.762
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 236.167 35.762
Grubun Karı (Zararı)
236.167 35.762
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.241.974 2.508.694 4.750.668
Nakit ve Nakit Benzerleri
571.114 1.499.005 2.070.119
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 387.120 949.319 1.336.439
Bankalar
(4) 183.994 549.686 733.680
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 99.835 0 99.835
Devlet Borçlanma Senetleri
20.775 0 20.775
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
79.060 0 79.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 1.104.290 660.320 1.764.610
Devlet Borçlanma Senetleri
664.552 105.730 770.282
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 4.943 6.461
Diğer Finansal Varlıklar
438.220 549.647 987.867
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) 298.946 346.318 645.264
Devlet Borçlanma Senetleri
233.832 0 233.832
Diğer Finansal Varlıklar
65.114 346.318 411.432
Türev Finansal Varlıklar
(3) 168.402 3.051 171.453
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
168.402 3.051 171.453
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-613 0 -613
KREDİLER (Net)
(6) 4.161.706 3.378.598 7.540.304
Krediler
4.097.263 3.378.598 7.475.861
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.097.263 3.378.598 7.475.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
235.487 0 235.487
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-171.044 0 -171.044
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-21.657 0 -21.657
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-18.980 0 -18.980
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-130.407 0 -130.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 70.983 0 70.983
Satış Amaçlı
70.983 0 70.983
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
346.220 11.488 357.708
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 339.820 0 339.820
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 0 278.220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 266.794 0 266.794
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 55.711 0 55.711
Şerefiye
0 0 0
Diğer
55.711 0 55.711
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 6.732 0 6.732
DİĞER AKTİFLER
(17) 434.707 87.284 521.991
VARLIKLAR TOPLAMI
7.584.827 5.986.064 13.570.891
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 334.417 3.529.603 3.864.020
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
753.107 1.094.064 1.847.171
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 3.463.351 462.745 3.926.096
Bonolar
411.255 0 411.255
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
3.052.096 462.745 3.514.841
FONLAR
80.500 1.361.955 1.442.455
Müstakrizlerin Fonları
16.411 10.975 27.386
Diğer
64.089 1.350.980 1.415.069
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 189.742 17.990 207.732
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189.742 17.990 207.732
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 224.126 0 224.126
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.053 0 45.053
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
179.073 0 179.073
CARİ VERGİ BORCU
(8) 39.131 0 39.131
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 278.289 285.168 563.457
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.460.456 -3.753 1.456.703
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 0 1.033.585
Sermaye Yedekleri
31.191 0 31.191
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
31.191 0 31.191
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-258 0 -258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-49.893 -3.753 -53.646
Kar Yedekleri
188.143 0 188.143
Yasal Yedekler
38.267 0 38.267
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
149.876 0 149.876
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
257.688 0 257.688
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
236.167 0 236.167
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.823.119 6.747.772 13.570.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-443.236
Alınan Faizler
936.133
Ödenen Faizler
-522.476
Alınan Temettüler
45.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.885
Elde Edilen Diğer Kazançlar
73.796
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
89.429
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-73.029
Ödenen Vergiler
-60.364
Diğer
-1.064.610
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
963.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-48.637
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
330.560
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
563.068
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-334.903
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-358.785
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
812.675
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
520.742
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-974.573
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.189
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.405.062
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.854.345
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-388.591
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
15.117
Diğer
-17.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.110.062
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.913.327
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.799.563
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.702
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.418
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
667.649
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.380.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720016


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7282 Değişim: 0,25%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7294
Açılış: 5,7138
6,3603 Değişim: 0,34%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3618
Açılış: 6,3387
276,63 Değişim: 0,24%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,97
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.