KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.02.2019 - 02:42
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.090.557
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.852.528
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
37.081
Bankalardan Alınan Gelirler
0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
136.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
136.942
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
54.581
Diğer Kar Payı Gelirleri
9.425
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.319.723
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.099.243
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-195.671
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-24.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
-8
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
770.834
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
60.727
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.273
Gayri Nakdi Kredilerden
66.607
Diğer
17.666
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.546
Gayri Nakdi Kredilere
-42
Diğer
-23.504
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-123.973
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 57.781
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-2.396
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
61.368
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.191
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 80.212
FAALİYET BRÜT KÂRI
845.758
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -256.021
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -175.188
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
414.549
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 414.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -91.884
Cari Vergi Karşılığı
-113.918
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-626
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 322.665
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 322.665
Grubun Karı (Zararı)
322.665
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,24320000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-262.408
Alınan Kar Payları
1.946.489
Ödenen Kar Payları
-1.218.373
Alınan Temettüler
177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.273
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.519
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
19.317
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-135.031
Ödenen Vergiler
-83.458
Diğer
-891.321
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
647.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-435
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-322.369
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.637.051
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-137.402
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
40.870
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.013.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
78.626
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.612.179
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
385.239
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-800.717
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-43.950
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-756.767
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
655.818
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.454.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.777.402
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-26.612
Diğer
5.832
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
303.391
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
543.731
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 601.801
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 1.145.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
322.665
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-23.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-30.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
299.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 471 -15.383 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 471 -15.383 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.002 -24.424 322.665 299.243 299.243
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 500.000 500.000
Kar Dağıtımı
148.902 -158.902 -10.000 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000 -10.000
Diğer
148.902 -148.902
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 25.660 322.665 2.218.584 2.218.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.520.928 2.577.299 4.098.227
Nakit ve Nakit Benzerleri
338.745 2.456.239 2.794.984
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 333.810 1.673.503 2.007.313
Bankalar
(2) 4.935 782.736 787.671
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 1.183.345 121.017 1.304.362
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 0 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
1.178.448 121.017 1.299.465
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(4) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -1.175 0 -1.175
KREDİLER (Net)
(7) 12.565.543 5.173.882 17.739.425
Krediler
12.034.001 4.969.829 17.003.830
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
12.034.001 4.969.829 17.003.830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
499.781 204.053 703.834
Finansal Kiralama Alacakları
607.877 236.153 844.030
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-108.096 -32.100 -140.196
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
240.160 0 240.160
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-208.399 0 -208.399
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-32.984 0 -32.984
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-51.637 0 -51.637
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-123.778 0 -123.778
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 4.259 0 4.259
Satış Amaçlı
4.259 0 4.259
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 100 0 100
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 52.116 0 52.116
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 80.396 0 80.396
Şerefiye
0 0 0
Diğer
80.396 0 80.396
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 49.870 49.870
DİĞER AKTİFLER
(15) 161.719 2.691 164.410
VARLIKLAR TOPLAMI
14.434.931 7.753.872 22.188.803
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 8.248.548 6.902.550 15.151.098
ALINAN KREDİLER
(2) 1.391.745 1.970.129 3.361.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 864.414 0 864.414
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 415 415
Finansal Kiralama
0 422 422
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -7 -7
KARŞILIKLAR
(8) 117.948 14.016 131.964
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
21.640 0 21.640
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6664 Değişim: 0,02%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1805 Değişim: 0,19%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,55 Değişim: -0,01%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.