KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

01.08.2018 - 21:14
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 792.322
Kredilerden Alınan Kar Payları
706.587
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
15.089
Bankalardan Alınan Gelirler
0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
43.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.618
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
22.814
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.214
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -472.780
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-395.950
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-71.631
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-5.197
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
-2
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
319.542
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
22.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.896
Gayri Nakdi Kredilerden
24.371
Diğer
8.525
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.106
Gayri Nakdi Kredilere
-2
Diğer
-10.104
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-58.594
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 11.905
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-874
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
23.119
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.340
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 36.394
FAALİYET BRÜT KÂRI
332.214
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -64.003
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -79.712
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
188.499
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 188.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -37.193
Cari Vergi Karşılığı
-45.326
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.773
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 151.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 151.306
Grubun Karı (Zararı)
151.306
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,12104000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-78.733
Alınan Kar Payları
771.067
Ödenen Kar Payları
-441.034
Alınan Temettüler
177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.896
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.075
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.834
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-60.692
Ödenen Vergiler
-20.946
Diğer
-381.110
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.165.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.804
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-212.915
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.783.967
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.661
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
35.397
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.345.660
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-256.584
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.053.345
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.086.738
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-346.346
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-17.061
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-329.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-260.222
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
775.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.036.167
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.887
Diğer
5.832
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
145.287
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
625.457
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
601.801
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.227.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
151.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-21.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 -14.912 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.688 151.306 134.618 134.618
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
148.902 -158.902 -10.000 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
148.902 -148.902 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 -31.600 158.593 25.660 151.306 1.553.959 1.553.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.741.480 1.906.073 3.647.553
Nakit ve Nakit Benzerleri
881.184 1.891.063 2.772.247
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
377.862 1.565.490 1.943.352
Bankalar
503.322 325.573 828.895
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
860.912 9.234 870.146
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 0 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
856.015 9.234 865.249
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
42 5.776 5.818
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42 5.776 5.818
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-658 0 -658
KREDİLER (Net)
11.624.645 3.016.786 14.641.431
Krediler
11.156.695 2.940.431 14.097.126
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
11.156.695 2.940.431 14.097.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
495.184 76.355 571.539
Finansal Kiralama Alacakları
613.625 76.369 689.994
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-118.441 -14 -118.455
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
47.291 0 47.291
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.525 0 -74.525
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-29.081 0 -29.081
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-15.343 0 -15.343
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-30.101 0 -30.101
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.259 0 4.259
Satış Amaçlı
4.259 0 4.259
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
47.482 0 47.482
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
69.815 0 69.815
Şerefiye
0 0 0
Diğer
69.815 0 69.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
34.423 0 34.423
DİĞER AKTİFLER
35.720 949 36.669
VARLIKLAR TOPLAMI
13.557.924 4.923.808 18.481.732
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
7.865.457 5.567.585 13.433.042
ALINAN KREDİLER
798.459 1.289.304 2.087.763
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
611.970 0 611.970
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 4.568 4.568
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 4.568 4.568
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 324 324
Finansal Kiralama
0 329 329
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -5 -5
KARŞILIKLAR
96.999 10.916 107.915
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.158 0 13.158
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
83.841 10.916 94.757
CARİ VERGİ BORCU
40.578 0 40.578
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
629.329 12.284 641.613
ÖZKAYNAKLAR
1.553.995 -36 1.553.959
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-31.564 -36 -31.600
Kar Yedekleri
158.593 0 158.593
Yasal Yedekler
9.961 0 9.961
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
138.256 0 138.256
Diğer Kar Yedekleri
10.376 0 10.376
Kar veya Zarar
176.966 0 176.966
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25.660 0 25.660
Dönem Net Kâr veya Zararı
151.306 0 151.306
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.596.787 6.884.945 18.481.732


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.070.207 7.327.834 11.398.041 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
3.911.127 5.004.745 8.915.872
Teminat Mektupları
3.897.279 3.645.413 7.542.692
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
256.746 1.526.112 1.782.858
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.488.515 0 3.488.515
Diğer Teminat Mektupları
152.018 2.119.301 2.271.319
Banka Kredileri
0 1.227 1.227
İthalat Kabul Kredileri
0 1.227 1.227
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
12.558 700.645 713.203
Belgeli Akreditifler
12.558 700.645 713.203
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 651.691 651.691
Diğer Kefaletlerimizden
1.290 5.769 7.059
TAAHHÜTLER
159.080 132.469 291.549 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
159.080 132.469 291.549
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
50.657 132.469 183.126
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
99.601 0 99.601
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.500 0 3.500
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.322 0 5.322
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 2.190.620 2.190.620 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.190.620 2.190.620 0 0 0
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 2.190.620 2.190.620 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 1.096.822 1.096.822 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.093.798 1.093.798 0
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
16.029.848 1.674.675 17.704.523 0 0 0
EMANET KIYMETLER
739.958 488.519 1.228.477 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
274.922 0 274.922 0
Tahsile Alınan Çekler
425.759 11.920 437.679 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
33.374 7.544 40.918 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.903 210.085 215.988 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 258.970 258.970 0
REHİNLİ KIYMETLER
15.289.890 1.186.156 16.476.046 0 0 0
Menkul Kıymetler
1.076.018 393.404 1.469.422 0
Teminat Senetleri
1.178.890 127.079 1.305.969 0
Emtia
1.197.511 226.074 1.423.585 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
10.973.523 0 10.973.523 0
Diğer Rehinli Kıymetler
863.948 439.599 1.303.547 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
20.100.055 9.002.509 29.102.564 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699778


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3593 Değişim: -0,13%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,3937
Açılış: 13,3767
15,1172 Değişim: -0,18%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,1659
Açılış: 15,144
790,17 Değişim: 0,02%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 792,43
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.