KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:09
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.448.426 2.692.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.448.426 2.692.325
BRÜT KAR (ZARAR)
3.448.426 2.692.325
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.740.717 -1.299.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 18.196 18.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.323.939 -535.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
401.966 874.888
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 509.051 498.345
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -162.567 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
748.450 1.373.233
Finansman Giderleri
22 -17.151 -19.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
731.299 1.353.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
268.613 -306.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -470.670 -416.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 739.283 109.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
999.912 1.047.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
999.912 1.047.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
999.912 1.047.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,33330000 0,34910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.363.262 600.054
Dönem Karı (Zararı)
999.912 1.047.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.182.123 855.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 112.499 54.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21 1.319.053 517.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.033 25.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.033 25.570
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.151 19.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 17.151 19.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -268.613 306.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -67.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
556.510 -1.269.768
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.916.706 -998.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -110.942 -144.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.478 324
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -102.373 -6.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 15.864 -12.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.170.856 -111.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.633 2.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.738.545 633.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -375.283 -33.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.908 -35.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 505.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -141.908 -540.917
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.540.046 -694.761
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -62.623 -97.637
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -44.265 12.271
Ödenen Temettüler
16 -1.572.193 -590.000
Ödenen Faiz
12 -10.965 -19.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
681.308 -130.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
681.308 -130.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.664 425.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 760.972 295.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 760.972 79.664
Finansal Yatırımlar
5 10.317.032 12.233.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 10.317.032 12.233.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 10.317.032 12.233.738
Ticari Alacaklar
22.202.901 23.411.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 21.957.813 23.165.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 245.088 245.088
Diğer Alacaklar
7 0 1.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 1.478
Peşin Ödenmiş Giderler
8 179.018 76.645
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 179.018 76.645
ARA TOPLAM
33.459.923 35.802.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.459.923 35.802.537
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.220.140 1.159.983
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 72.460 104.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.818 17.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.311.418 1.282.009
TOPLAM VARLIKLAR
34.771.341 37.084.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.338 142.684
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.338 142.684
Banka Kredileri
12 20.069 10.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 94.269 132.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
366.408 289.109
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
366.408 289.109
Banka Kredileri
12 366.408 289.109
Ticari Borçlar
82.938 67.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 82.938 67.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 126.166 1.297.022
Diğer Borçlar
59.818 53.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 59.818 53.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 470.670 375.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.343 54.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 49.343 54.824
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.269.681 2.279.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.269.681 2.279.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
159.843 159.498
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
159.843 159.498
Banka Kredileri
12 159.843 159.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.843 59.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 62.843 59.634
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.290.527 5.028.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.513.213 5.248.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.782.894 7.527.262
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.988.447 29.557.284
Ödenmiş Sermaye
16 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.288 1.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.288 1.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 5.288 1.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
771.512 629.292
Yasal Yedekler
16 771.512 629.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.211.735 17.262.793
Net Dönem Karı veya Zararı
999.912 8.663.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.988.447 29.557.284
TOPLAM KAYNAKLAR
34.771.341 37.084.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -2.872 318.198 2.566.978 17.064.640 22.946.944 22.946.944
Transferler
147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
959 1.047.236 1.048.195 1.048.195
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-590.000 -590.000 -590.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -1.913 465.894 18.893.922 1.047.236 23.405.139 23.405.139
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.444 999.912 1.003.356 1.003.356
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 5.288 771.512 24.211.735 999.912 28.988.447 28.988.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
999.912 1.047.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.444 959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.305 1.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-861 -240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -861 -240
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.444 959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.003.356 1.048.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.003.356 1.048.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848283


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.