KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.07.2021 - 17:16
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı kararları 28.07.2021 tarihinde İstanbul ticaret müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.06.2021
Genel Kurul Tarihi 14.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018, 2019 ve 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin seçilmesinin görüşülmesi,
10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yeşil Yapı 2018-2019-2020 Yılları 2.GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yeşil Yapı 2018_2019_2020 Yılları 2. GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 14.07.2021 TARİHİNDE SAAT 11.00'DA YAPILAN 2018-2019-2020 DÖNEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 16.06.2021 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Şirket Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 14.07.2021 Çarşamba günü saat 11.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.07.2021 tarih ve 65580198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21.06.2021 tarihli ve 10353 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 55.841 adet payın asaleten, 2.635.595,50 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.691.437,50 karşılığı 2.691.436,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ( 21.886 adet payın elektronik ortamda katıldığının tespitiyle) ilk toplantının 16.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığa ve MKK nezdinde İsmail Suna'yı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 21.886 adet payın katıldığının bilgisini verdi.
MADDE 2. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018-2019-2020 yıllarına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 3. Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısımları, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018,2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tabloları, 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.
MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları 2018, 2019 ve 2020 faaliyet dönemleri için ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylamada
Kamil Engin Yeşil 21.886 red oyuna karşılık 55.841 olumlu oy
Alaittin Sılaydin 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy
Yaşar Altıparmak, 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy
Resul Kurt 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy
Metin Başer 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy
İle oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
- ………………T. C. Kimlik No' lu Kurtuluş Akyüz,
- ………………T. C. Kimlik No' lu Yaşar Altıparmak,
- ………………T. C. Kimlik No'lu Alaittin Sılaydın
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da
- ………………T. C. Kimlik No' lu Ufuk Oltulu ve
- ………………T. C. Kimlik No' lu Erman Kendibaşına,
Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde seçilmelerine oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE 7. Şirketimizin 2018, 2019 yıllarındaki zarar nedeniyle kar dağıtılmamasına ve 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp geçmiş yıl zararları hesabına mahsup edilmesine , oybirliği ile kabul edilmiştir.
MADDE 8. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri Yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE 10. Şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018,2019 ve 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 12. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018-2019 ve 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE 13.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018- 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 14. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.
İşbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 14.07.2021- saat 12:00'da Zeytinburnu- İstanbul
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Yazman
Nevin Oktay Ersin Bengül Erhan Demirtaş İsmail Suna


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YYAPI 2018 2019 2020 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 YYAPI 2018 2019 2020 GK HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı kararları 28.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2649 Değişim: 0,04%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2715
Açılış: 9,2611
10,7512 Değişim: 0,04%
Düşük 10,7227 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
527,24 Değişim: 0,16%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 528,02
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.