KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.11.2020 - 15:57
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018-2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 06.11.2020 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.10.2020
Genel Kurul Tarihi 06.11.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 ve 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi
3 - 2018 ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması
4 - 2018 ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 ve 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 ve 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018-2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018-2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018-2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yeşil Yapı 2018_2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yeşilyapı 2018_2019 Olağan GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 06.11.2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN 2018-2019 DÖNEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 09.10.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen 2018-2019 yıllarına ait Şirket Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 06.11.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.11.2020 tarih ve 58787543sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15.10.2020 tarihli ve 10182 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 127.328 adet payın asaleten, 1.571.656 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 1.698.983,5TL karşılığı 1.698.983,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ilk toplantının 09.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:
1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığa ve MKK nezdinde İsmail Suna'yı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda katılım olmadığının bilgisini verdi.
2. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018-2019 yıllarına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2018 ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
Şirketin 2018 ve 2019 yılı hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısımları, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018 ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda 2018 ve 2019 yılı finansal tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları 2018 ve 2019 faaliyet dönemleri için ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
- .…………….. T. C. Kimlik No' lu Kamil Engin Yeşil,
- …………….. T. C. Kimlik No' lu Yaşar Altıparmak,
- …………….. T. C. Kimlik No'lu Alaittin Sılaydın
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da
- ……………..T. C. Kimlik No' lu Resul Kurt ve
- ……………..T. C. Kimlik No' lu Metin Başer,
Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylamada oybirliği seçildiler.
7. Şirketimizin 2018 ve 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2018 ve 2019 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 ve 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018-2019 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2020 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
12.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018- 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13.Dilekler bölümünde Söz alan Hamza İnan faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna teşekkür etti, başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 14:24
İşbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 06.11.2020- saat 14:50, Zeytinburnu- İstanbul
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Yazman
Mustafa Kendi Ersin Bengül Erhan Demirtaş İsmail Suna


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YAPI TUTANAK 06.11.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 YEŞİL YAPI HAZİRUN 06.11.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2020 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen şirketin 2018-2019 yıllarına ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı 06.11.2020, tarihinde saat 14:00 Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılacaktır.
2018 ve 2019 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları, Kar Dağıtımına ilişkin teklifler ile Faaliyet Raporları ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporları ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886648


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3211 Değişim: 1,53%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,4540
Açılış: 16,0758
17,4536 Değişim: 0,91%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,5870
Açılış: 17,2966
973,72 Değişim: 0,77%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 979,18
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.