;

KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2022 - 17:20
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 16.03.2022
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe MERKEZEFENDİ
Adres Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - 10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - 11. Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 YILI OAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
16/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.03.2022 tarihinde saat 11.30' da, Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'ında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şasa, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Bağımsız Denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Ercan Çalışkan'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 72774061 tarih ve 14.03.2022 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MELİKE ÇINAR PAK gözetiminde başlandı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 22.02.2022 tarih ve 10522 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde toplantıya başlanıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden 8.900.411 adet hissenin asaleten, 424.740 adet hisse vekaleten, 600.000 adet hisse temsilen toplam 9.925.151 adet hissenin toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM 1-Gündemin birinci maddesi gereğince Şirket Pay Sahipleri tarafından Toplantı Başkanlığına olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz ve oy toplayıcı olarak Elvan Ertopçu seçildi.
GÜNDEM 2-Gündemin ikinci maddesi gereğince ,Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporu Katip Üye Veli Cingöz tarafından okundu. Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri oy birliği ile kabul edildi ve görüşüldü.
GÜNDEM 5-Gündemin beşinci maddesi gereğince ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2021 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı, oy kullanmayan Yönetim Kurulunun oyları hariç, oy birliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM 7-Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifi görüşüldü. 2021 yılına ait 22.106.066,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından brüt 4.293.333,00 TL (1 TL Nominal değerdeki bir hisse için Brüt 0,255 TL-Net 0,233 TL ) karın 01.04.2022 tarihinde nakden dağıtılması, kalan 17.467.399,00 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına dair öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 8-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Safiye Aylin Tokuzlu, Sinan Soylu ve Aziz Şasa'nın seçilmelerine oy birliği ile, ve Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 7.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 9-Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 10-6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy kullanmayan Yönetim Kurulu oyları hariç oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 11-Dilek ve temennilerde Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetime teşekkür edildi.
Genel Kurul Toplantısı saat 12: 00 itibari ile kapatıldı.
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
DİVAN BAŞKANI
KATİP

MELİKE ÇINAR PAK
ALİ KARAMİL
VELİ CİNGÖZ

OY TOPLAYICI
ELVAN ERTOPÇU


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI 16032022.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih, üç sayılı kararı gereğince 16.03.2022 Çarşamba günü saat 11.30'da Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı ‘ında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
DİKKAT : Toplantı yeri için Covid tedbirleri kapsamında bir önceki yıl yapılan DENİB toplantı salonu yerine daha büyük bir salon olan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı seçilmiştir.
2021 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı ‘ında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK ‘ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile birlikte gelmeleri yeterlidir.
G Ü N D E M
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum ………..……..….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin …………………. tarihinde Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir yürüyüş yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI' nda saat …….…… yapılacak …..……. yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................'yı vekil tayin ettim.
A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI
Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.
GÜNDEM MADDELERİ
KABUL
RED
MUHALEFET ŞEHRİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

VEKALETİ VEREN
İsim :
İmza :
Tarih :
VEKALETİ VERENİN
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :
NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010893


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.441 Değişim: -0,39% Hacim : 29.459 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 2.437 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,3206 Değişim: -0,17%
Düşük 16,2635 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,5068 Değişim: -0,30%
Düşük 17,4157 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
976,46 Değişim: 0,40%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.