KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.07.2020 - 16:55
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TESCİL İŞLEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 23.06.2020
Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2020 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
23/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2020 tarihinde saat 10.30' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale/Denizli adresindeki Denizli İhracatçılar Birliği toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve 47084183-431.03-55991548 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tayfun Kıroğlu ve Hatice Dağ Topuz gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 01.07.2020 tarih ve 10109 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine tekabül eden 16.800.000 adet hisseden 10.006.350 adet hissenin asaleten, 2.016.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 12.022.350 adet hissenin toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Adil Giray Çelik teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz seçilmiştir.
2- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
3- 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa tarafından okundu. Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
4- 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2019 yılına ait Bağımsız denetim rapor özeti okundu. Görüşüldü.
5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2019 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan hisseleri adedi kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.
7- 2019 yılına ait 1.519.925 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 1.Temettü olarak brüt 379.981,25 TL. net kar dağıtılmasına kalan 1.139.943,75 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemelerinin 28.07.2020 tarihinde başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2019 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve kişi başı aylık brüt %10 arttırılarak huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9- Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Report Bağımsız Denetim A.Ş." ‘nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10- 6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
11- Ortaklarımızdan Ahmet İnesi' nin Yönetim Kurulu Üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir. Başka söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı saat 11: 20 itibari ile kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ KAP YAYINLAMA.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2020 tarih, onbeş sayılı kararı gereğince 23.07.2020 Perşembe günü saat 10.30'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.
2019 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar. Ancak hisselerini MKK ‘ya kaydettirmiş ortaklarımızın Genel Kurul günü toplantıya nüfus kağıtları ile birlikte gelmeleri yeterlidir.
G Ü N D E M
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2020 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ………… tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde saat ……… yapılacak ……… yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...........................................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
İsim :
İmza :
Tarih :
VEKALETİ VERENİN
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862564


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.427 Değişim: 0,52% Hacim : 19.392 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2996 Değişim: -0,17%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0112 Değişim: 0,16%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,81 Değişim: 1,28%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.