KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2018 - 15:44
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 12.03.2018
Genel Kurul Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres KALE MAH. ATATÜRK CAD. NO:196 DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kulanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2018 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL ‘den 16.800.000 TL ‘ye arttırılmasını teminen 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifi yapılması,
12 - Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM Y.K. KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
06/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2018 tarihinde saat 11.00'de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2018 tarih ve 33290445 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal Temel gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 15.03.2018 tarih ve 9537 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 210.000-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 12.374,355 adet hissenin asaleten, 2.520,000 adet hissenin temsilen ve 1.324,455 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.218.810 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali KARAMİL teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli CİNGÖZ seçilmiştir.
2- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Müdür Gökhan Sertdemir tarafından okundu Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan Yaşar Yılmaz 2018 yılı üç aylık dönemdeki kar zarar durumunu sordu. Sn. Mehmet Bekir Şasa, 2017 yılındaki zararın sendika ile anlaşmazlık sonucunda işçilerdeki motivasyon sorunundan, İlgiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkmak istemesi ile Pound değerindeki düşüklükten kaynaklandığını, 2018 yılı birinci çeyreğindeki kar durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki dönemlerde finansman giderlerinin de azaltığında karın daha da artacağını ifade etti. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
4- 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2017 yılına ait Bağımsız denetim rapor özeti okundu. Görüşüldü.
5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2017 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan hisseleri adedi kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.
7- Yönetim Kurulu, şirket 2017 yılını zararla kapatmış olduğundan kar dağıtımının yapılamayacağı genel kurulun bilgisine sundu. Yaşar Yılmaz yedek akçelerden 21.000 TL. kar dağıtımı yapılmasını teklif etti. Mehmet Bekir Şasa, şirketin şu anda kredi kullandığını, bu dönemde kar dağıtımı yapılmaması gerektiğini, önceki yıllarda hep kar dağıtmaya çalışıldığını ama bu yıl için bunun mümkün olmadığını ifade etti. Yönetim kurulunun teklifi olan kar dağıtılmaması önerisi,16.207.425 hissenin olumlu, 11.385 hissenin olumsuz oy kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 2.100,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
9- Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Report Bağımsız Denetim A.Ş." ‘nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10- 6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
11- Şirket sermayesinin 210.000 TL. den 16.800.000 TL,ye artırılması ve ana sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.2116 sayılı, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.03.03-E.2116 sayılı yazıları ile ön izin alınan değişiklik metni görüşülmüş. Aşağıdaki yeni şekli genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.
YENİ METİN
MADDE 6- SERMAYE
Şirketin sermayesi 16.800.000,00.-TL. Bu sermayenin her biri 1,00.-TL kıymetinde 16.800.000 adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 16.590.000,00.-TL'nin 2.085.818,18 TL. kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarından, geri kalan 14.504.181,82 TL. kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır.
Artırılan sermaye için pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.
Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Genel kurul saat 12.30 itibari ile kapatıldı.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
DİVAN BAŞKANI
KATİP

CEMAL TEMEL
ALİ KARAMİL
VELİ CİNGÖZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674286


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1799 Değişim: 0,31%
Düşük 8,1569 12.04.2021 Yüksek 8,1829
Açılış: 8,1569
9,7375 Değişim: 0,35%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7447
Açılış: 9,7032
458,58 Değişim: 0,28%
Düşük 457,30 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.