KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2020 - 18:20
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescil ve İlan Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.06.2020
Genel Kurul Tarihi 11.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri
8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2020 yılında yapilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması
16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması
19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
20 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yükselen Çelik A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2020 tarihinde saat 10:00'da Osmangazi Mah. 2647 Sok. No:34/1 Kıraç, Esenyurt / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 09.07.2020 tarih ve 55723784 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 05.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2020 tarih 581 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 05.06.2020 tarihinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 43.310.000.-TL sermayesine tekabül eden 43.310.000 adet paydan 30.719.620-TL'lik sermayeye karşılık 30.719.620 adet payın asaleten katıldığı, vekâleten veya elektronik ortamda temsilin bulunmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yatırımcıların haklarının elektronik ortamda temsil olunduğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk tarafından açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündem maddelerinin görüşülme sırasına bir değişiklik önerisi teklif edilmediğinden gündem maddelerine geçildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Barış Göktürk'ün seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Amir Hajili'yi, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Alican Sancak'ı, Tutanak Yazmanlığına Kamuran Öztürk'ü görevlendirdi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 17.02.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2019 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tablolarının 17.02.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Bir önceki gündem maddesi ile yine aynı sebeplerden dolayı 2019 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tablolarının 17.02.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle okumuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibralarında kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Elektronik ortamda katılım olmamıştır. Üyeler kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Ana sözleşmenin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre
T.C. Uyruklu Sayın Yüksel Göktürk'ün, T.C. Uyruklu Sayın Barış Göktürk'ün, T.C. Uyruklu Sayın Burak Göktürk'ün yönetim kurulu üyesi olarak, T.C. Uyruklu Sayın Hacı Demir'in ve T.C. Uyruklu Sayın Dr. Hayrullah Doğan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üç (3) yıl süreyle seçilmelerine katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin 16.10.2019 tarihli 2019/15 sayılı yönetim kurulu kararıyla yazılı hale getirdiği kar dağıtım politikası okundu ve katılanların birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Buna göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 01.02.2020-31.12.2020 döneminde aylık azami net 3.000 TL ve 01.01.2021-31.12.2021 döneminde aylık azami net 3.500 TL ve 01.01.2022-31.12.2022 döneminde aylık azami net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk'e ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'e 01.01.2020-31.12.2020 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 26.000 TL, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde aylık azami net 40.000 TL, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 50.000 TL huzur hakkı ödenmesi,
Şirkette İcracı görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Göktürk'e 01.01.2020 tarihi itibariyle herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Kararı uyarınca 2019 yılı kar dağıtım teklifi üzerine KAP'ta ve Şirket İnternet Sitesinde açıkladığı üzere Genel Kurul'a yaptığı teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. 25.02.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurula sunulan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Bağış ve Yardım Politikamızın ayrıntılı bilgisinin, 17.01.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Bağış ve Yardım Politikası'nda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bilgi verilmiştir.
Şirket yönetimi tarafından 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 2020 yılında yapılacak bağışların azamı olarak son açıklanan yıllık aktif toplamının binde 5'ini geçmemek üzere 1.000.000 TL tutarında olması hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının adı ile yazılı hale getirdiği politikaları 17.01.2020 tarihinde KAP'ta ve şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde yer aldığından okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif onaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
15. Ana sözleşmede yer alan Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadili ortaklar onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
16. Şirketin 28.02.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yazılı şekle getirdiği Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verildi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ' inin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 Nolu Dipnot'unda yer aldığı, teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilerin detaylı olarak Şirket internet sitesi ve KAP ‘ta ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. İşbu sebepten okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif onaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Bilgi verildi.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ayrıntılı bilgisinin, 17.01.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi paylaşıldı ve ortakların onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğin' in 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
20. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Barış Göktürk söz alarak şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.07.2020 tarihinde saat 10:00'da "Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul" adresinde gerçekleşmiştir. Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarih 10121 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861009


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0899 Değişim: -0,19%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6930 Değişim: -0,04%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,26 Değişim: -0,80%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.