KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

16.10.2018 - 09:10
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
1-17.08.2018 2-17.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
1-20.04.2011 2-23.03.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
1-09.05.2011 2-04.04.2011
Davanın Konusu
1-Alacak, Tazminat 2-Alacak, tazminat
Karşı Taraf(lar)
1-Sn. Eray Yay 2-Sn. Nilgün Altuniç
Davanın Tutarı
1-600.000,00 TL 2-660.273,62 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1-%0,70 2-%0,77
İlgili Mahkeme ve Dosya No
1-Ankara 7. Tüketici Mahkemesi- 2011/515 2-Ankara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/347)
Davanın Duruşma Tarihi
1-30.05.2017 2-14.03.2018
Alınan Karar
1-Ek açıklamalarda belirtilmiştir. 2-Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
1-- 2--
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
1-Yoktur. 2-Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
1-Bulunmamaktadır. 2-Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

1-14.05.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Eray Yay (C blok, 13 no.lu daire sahibi) tarafından açılmış, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nde görülmekte olan 2011/515 esas sayılı dava dosyasına, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı davasında verilen dava red kararının düzeltilerek onanmasına ilişkin Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin karar örneğinin 14.05.2015 tarihinde sunulduğu ile Şirketimiz lehine davanın reddi kararı verilen Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesinin beklenmesine karar verildiği ve davanın bir sonraki duruşmasının ise 13.10.2015 tarihinde yapılacağı duyurulmuş 15.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda da Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 13.10.2015 tarihli duruşmasında ilgili mahkemenin, Şirketimiz lehine red kararı ile sonuçlanarak kesinleşen 2011/516 esas sayılı dava dosyasının tetkiki ve bir sonraki duruşmanın 16.02.2016 tarihinde yapılması yönündeki kararının tarafımıza tebliği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. 23.02.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile hakim değişikliği nedeniyle duruşma dosyasının tevzi edildiği söz konusu davanın 16.02.2016 tarihli duruşmasında, taraf vekilleri tarafından sunulan mazeret dilekçesinin kabul edildiği ve bir sonraki duruşmanın 22.09.2016 tarihinde yapılması yönünde karar alındığı bilgisinin tarafımıza tebliğ edilmiş olduğu paylaşılmıştı. 22.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili davanın aynı tarihli duruşmasında Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin, hakim değişikliği nedeni ile dosyanın incelemeye alınmasına ve bir sonraki duruşmanın 17.01.2017 tarihinde yapılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 18.01.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de söz konusu davanın 17.01.2017 tarihinde görülen duruşmasında Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına ve bu nedenle duruşmanın 30.05.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği duyurulmuştu. 31.05.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 30.05.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine davanın reddine karar verdiği ve verilen karar için 6100 Sayılı HMK'nın 341.maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'ne, Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili Dairesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile iki haftalık süre içinde istinaf yolunun açık olduğu açıklanmıştı. 04.07.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Sn. Eray Yay'ın istinaf yoluna başvurmuş olduğu bilgisinin 03.07.2017 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği açıklanmış ve 09.04.2018  tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile  de  i stinaf incelemesi neticesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından Şirketimiz lehine Sn.Eray Yay'ın istinaf talebinin reddine karar verildiği, kararın 06.4.2018 tarihinde tebliğ alındığı açıklanmış ve karara karşı temyiz yolunun kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay'a yapılacak başvuru ile mümkün olduğu hususu paylaşılmıştır. En son 25.04.2018  tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile  Sn. Eray Yay tarafından temyiz yoluna başvurulduğu bilgisinin 24.04.2018 tarihinde  Şirketimize bildirildiği duyurulmuş olup söz konusu dava ile ilgili yeni bir gelişme olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
2-Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Nilgün Altuniç (C blok, 6 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/347 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak 21.11.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davada Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildiği ve 01.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 30.09.2015 tarihli duruşmasında, yargılamaya devam edildiği ve bir sonraki duruşmanın 15.04.2016 tarihinde yapılmasına karar verildiği bilgisi duyurulmuştu. 15.04.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, davacıya celsede aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin 2005/920 sayılı karar ile 01.02.2016 tarihli Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşma tarihini 07.10.2016 olarak belirlediği açıklanmıştı. 07.10.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, aynı gün görülen ilgili davada, 2011/464 esas sayılı dosyasında verdiği kısmen kabul kısmen red kararının bekletici mesele yapılması ve duruşma gününün 10.03.2017 tarihine bırakılması yönünde karar verdiği duyurulmuştu. 13.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin 10.03.2017 tarihinde görülen duruşmada, mahkemenin aynı konudaki 2011/464 sayılı dosyasının istinaftan dönüşünün beklenilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 20.09.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 22.09.2017 tarihli Özel Durun Açıklaması ile de 20.09.2017 tarihli duruşmada hakim değişikliği nedeni ile eski zabıtların okunmuş olduğu, ilgili dosya için davacı taraf ve Şirketimiz tarafından mazeret dilekçesi ibraz edildiği ve Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, her iki tarafın da sundukları mazeretlerin kabulüne ve duruşmanın 01.12.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği duyurulmuştu. 04.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de 01.12.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 4.Tüketici Mahkemesi tarafından, Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının akibetinin, gönderildiği ilgili istinaf dairesinden sorulmasına, temyiz incelemesine konu edilip edilmediğinin bildirilmesinin istenilmesine ve Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasında verilen karardan bir örneğin ve sunulan emsal karar olduğu belirtilen Ankara 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/485 esas 2015/2061 karar sayılı kararından ve 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/1915 esas 2015/1143 karar sayılı kararından ve ilgili Yargıtay onama ilamlarından birer suretin mahkemelerinden ayrı ayrı celbine karar verilmiş olduğu ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 14.03.2018 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 15.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile, Ankara 4. Tüketici Mahkeme'sinin 14.03.2018 tarihli duruşmada, 2011/464 esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasının gerekmediğine, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verdiği ve gerekçeli kararın tebliği ile 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurunun açık bırakıldığu hususu duyurulmuştu. En son 30.04.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Davacının istinaf yoluna başvuru dilekçesinin 27.04.2018 tarihinde tebellüğ olunduğu açıklanmış olup, söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4122 Değişim: 0,03%
Düşük 7,3975 25.01.2021 Yüksek 7,4238
Açılış: 7,4103
9,0347 Değişim: 0,13%
Düşük 8,9911 25.01.2021 Yüksek 9,0412
Açılış: 9,0228
442,85 Değişim: 0,23%
Düşük 441,13 25.01.2021 Yüksek 443,81
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.