KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

13.07.2018 - 09:22
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
1-12.04.2011 2-02.05.2013
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
1-25.04.2011 2-21.06.2013
Davanın Konusu
1-Alacak, tazminat 2- Alacak, tazminat
Karşı Taraf(lar)
1-Sibel Dumanlı 2-Aysel Çağlayan Karasu Benli
Davanın Tutarı
1-500.000,00 TL 2-161.756,19 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1-%0,55 2-%0,18
İlgili Mahkeme ve Dosya No
1-Ankara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/464) 2-Ankara 4. Tüketici Mahkemesi (2013/2626)
Davanın Duruşma Tarihi
1-07.10.2016 2-14.03.2018
Alınan Karar
1- Ek açıklamalarda belirtilmiştir. 2-Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
1-- 2--
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
1-Yoktur. 2-Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
1-Bulunmamaktadır. 2-Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

1) Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Sibel Dumanlı (A blok, 41 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/464 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak 21.11.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davada Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildiği ve 01.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 30.09.2015 tarihli duruşmasında, yargılamaya devam edildiği ve bir sonraki duruşmanın 15.04.2016 tarihinde yapılmasına karar verildiği bilgisi duyurulmuştu. 15.04.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, davacıya celsede aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin 2005/920 sayılı karar ile 01.02.2016 tarihli Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşma tarihini 07.10.2016 olarak belirlediği açıklanmıştı. 07.10.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de davanın aynı gün görülen duruşmasında Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, husumet itirazımızın reddine, davanın kismen kabul kismen reddi ile, taraflar arasındaki gayrimenkul satış sözleşmesinin feshine, satışa konu dairenin rayiç değer olarak taleple bağlı kalınarak 400.000-TL nin Şirketimiz'den alınarak Sn. Sibel Dumanlı'ya verilmesine, Sn. Sibel Dumanlı'nın fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına, maddi tazminat taleplerinin kismen kabulüne, tadilat tapu harcı ve ASKİ abonelik bedellerine ilişkin taleplerinin kabulüne, 26.044,0-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte Şirketimiz'den alınarak Sn. Sibel Dumanlı'ya verilmesine, iadeye konu bedel ile tüketim işlemine konu ayıpsız konuta eş değerli konutun rayiç değeri arasındaki 21.956,00-TL'lik fark bedeline ilişkin talebinin reddine, 2000-TL munzam zarara ilişkin talebin dava koşulu gerçekleşmediğinden (zararın bu kararın infazı sonrasında oluşacağı düşünüldüğünden) reddine, manevi tazminat talebinin reddine, feshine karar verilen gayrimenkul sözleşmesi sonucunda Sn. Sibel Dumanlı adına tapuya kaydedilen Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğü Lodumlu Mahallesi 16140 ada 3 parselde Sn. Sibel Dumanlı adına kayıtlı 153/28456 paylı A Blok 11. Kat 41 no.lu dairenin tapu kaydının (satışa konu dairenin rayiç değer olarak taleple bağlı kalınarak 400.000-TL nin Şirketimizden alınarak Sn. Sibel Dumanlı'ya verilmesi hükmünün infazı anında) iptali ile taşınmazın Şirketimiz adına kayıt ve tesciline, bahsi geçen taşınmazın satış ve devrinin teminatsız olarak karar kesinleşene kadar ihtiyati tedbiren durdurulmasına, tedbir kararının Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirilmesine, hükmedilen 400.000-TL miktara Şirketimize tapu devri yapıldığı tarihten itibaren değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına karar verdiği açıklanmış karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulmasının mümkün olduğu ve yargı sürecinin devam ettiği duyurulmuştu. 21.02.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davaya ilişkin gerekçeli kararın 06.02.2017 tarihinde tarafımıza ulaşması sonrası, Şirket tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne sunulmak üzere hazırlanan istinaf dilekçesinin, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi Hakimliği'ne verildiği açıklanmış ve 24.02.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Sn. Sibel Dumanlı tarafından sunulan istinaf dilekçesinin 23.02.2017 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiş olduğu, Şirket'in söz konusu dilekçeye cevap vermesi için iki haftalık yasal süresinin bulunduğu açıklanmış ve ayrıca, ihbar olunan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından istinaf yoluna başvurulmuşsa da, bu başvurunun ihbar olunan sıfatıyla istinaf yoluna başvurulamayacağı gerekçesiyle reddedildiğine ilişkin kararın da 23.2.2017 tarihinde Şirket'e tebliğ edildiği duyurulmuştu. 13.06.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile, T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi sonucunda, Şirket'in istinaf nedenleri doğrultusunda, davanın kabulü yönündeki kararı kaldırarak davanın reddine karar verdiği, söz konusu istinaf incelemesinin de Şirket'in lehine sonuçlanmış olduğu ve ilgili Hukuk Dairesi'nin aldığı bu karara tebliğinden itibaren bir ay içinde Yargıtay temyiz yolunun açık bulunduğu hususu açıklanmış ve en son 20.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Sn.Sibel Dumanlı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olduğu ve ilgili dilekçenin 18.07.2017 tarihinde tebliğ edildiği hususunun Şirketimizce öğrenildiği açıklanmıştır. Söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
2) Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Aysel Çağlan Karasu Benli (C blok, 10 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2013/2626 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak 21.11.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davada Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildiği ve 01.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 30.09.2015 tarihli duruşmasında, yargılamaya devam edildiği ve bir sonraki duruşmanın 15.04.2016 tarihinde yapılmasına karar verildiği bilgisi duyurulmuştu. 15.04.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, davacıya celsede aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin 2005/920 sayılı karar ile 01.02.2016 tarihli Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşma tarihini 07.10.2016 olarak belirlediği açıklanmıştı. 07.10.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, aynı gün görülen ilgili davada, 2011/464 esas sayılı dosyasında verdiği kısmen kabul kısmen red kararının bekletici mesele yapılması ve duruşma gününün 10.03.2017 tarihine bırakılması yönünde karar verdiği duyurulmuştu. 13.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin 10.03.2017 tarihinde görülen duruşmada, mahkemenin aynı konudaki 2011/464 sayılı dosyasının istinaftan dönüşünün beklenilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 20.09.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 22.09.2017 tarihli Özel Durun Açıklaması ile de 20.09.2017 tarihli duruşmada hakim değişikliği nedeni ile eski zabıtların okunmuş olduğu, ilgili dosya için davacı taraf ve Şirketimiz tarafından mazeret dilekçesi ibraz edildiği ve Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, her iki tarafın da sundukları mazeretlerin kabulüne ve duruşmanın 01.12.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği duyurulmuştu. 04.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 01.12.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 4.Tüketici Mahkemesi tarafından, Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının akibetinin, gönderildiği ilgili istinaf dairesinden sorulmasına, temyiz incelemesine konu edilip edilmediğinin bildirilmesinin istenilmesine ve Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasında verilen karardan bir örneğin ve sunulan emsal karar olduğu belirtilen Ankara 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/485 esas 2015/2061 karar sayılı kararından ve 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/1915 esas 2015/1143 karar sayılı kararından ve ilgili Yargıtay onama ilamlarından birer suretin mahkemelerinden ayrı ayrı celbine karar verilmiş olduğu ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 14.03.2018 olarak belirlendiği açıklanmıştır. En son 15.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 14.3.2018 tarihli duruşmada, Ankara 4. Tüketici Mahkeme'sinin 2011/464 esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasının gerekmediğine, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verdiği ve gerekçeli kararın tebliği ile 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurunun açık bırakıldığı duyurulmuş olup gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir. İlgili davada yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/695727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.466 Değişim: -1,52% Hacim : 13.854 Mio.TL Son veri saati : 14:13
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4184 Değişim: 0,89%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4803
Açılış: 7,3527
8,9891 Değişim: 0,37%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
420,18 Değişim: 0,39%
Düşük 414,65 26.02.2021 Yüksek 424,18
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.