KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

14.02.2020 - 18:31
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca bir politika bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746716
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 23
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Şirketimizde sadece, toplam 9 adet yönetim kurulu üyelerinin 6 adedinin aday gösterilmesi açısından A Grubu pay sahiplerine imtiyaz tanınmıştır. Bunun haricinde Şirketimizde pay sahiplerine ayrıcalık tanıyan herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Söz konusu imtiyaza sahip A Grubu pay sahiplerinin toplam oy oranı %51'dir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 30,45
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik Kurallar/ Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündem Madde 7: Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 8.464.917,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise, 865.417,01 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2018 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 865.417,01 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 8.464.917,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.295.871,98-TL’lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746716
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların u ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11/03/2019 0 % 53,24 % 0 % 53,24 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/ Genel Kurul Bilgilendirmesi - - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri ile Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Bölümlerinde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Bölümünde ve Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi Bölümünde
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik Kurallar altında Ücret Politikası kısmı
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
İdari Faaliyetler ve Sonuç, Personelimizle ilgili diğer idari hususlar kısmı
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 8 7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1 (İç kontrol birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak denetim komitesine sunum yapılmaktadır.)
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Gökhan Erün
İcra başkanı / genel müdürün adı
A. Okay Karaata
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Gökhan Erün İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Erhan Adalı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/02/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Orhun Kartal İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/12/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Selim Koray İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/12/1996 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ahmet Ashaboğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2011 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Vehbi Ergin Öztürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/03/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kutsan Çelebican İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Özgür Mungan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
M.Sait Tosyalı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket yazılı bir tazminat politikası belirlememiş olup, uygulamada ilgili mevzuat gerekleri yerine getirilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite’ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
ykk@yapikredikoray.com e-posta adresinden ve/veya +90 212 380 16 80 telefon numarasından
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına yapılan atamalar için yapılan değerlendirmeler, onay süreçleri, yedekleme mekanizmaları ve bu kişilerin eğitimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunularak değerlendirmeleri alınmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal İnternet sitemizde İnsan Kaynakları Politikası ayrıca verilmemekle beraber, Faaliyet Raporunda Şirket ile Çalışan İlişkileri kısmında söz konusu uygulamalara ait açıklamalar yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal İnternet sitemizde İnsan Kaynakları Politikası ayrıca verilmemekle beraber, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim altında sıralanan Politikalar ve Etik Kurallar kısmındaki Etik Davranış Kurallarında Şirket ve Çalışan İlişkileri kısmında ilgili açıklamalar yer almaktadır. Faaliyet Raporumuzda da Şirket ve Çalışan İlişkileri kısmında benzer açıklamalar yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirketimiz, doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla Genel Müdürlük ofisinde Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve dış firma denetimleri sonrası IS0 14001:2015 sertifikasını almıştır. Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Üst Yönetim tarafından Çevre Politikası oluşturulmuş ve Çevre Politikası Yönetim Kurulu tarafından 17.07.2018 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Çevre Yönetim Sistemi etkinliğinin sağlanması, performansın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ÇYS Ekibi belirlenerek, çevre hedefleri oluşturulmuş, çalışanlara çevre ve ISO 14001 bilgilendirme eğitimi verilerek, standarda uygun dokümantasyon yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu Çevre Politikası Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar altında verilmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Konu ile ilgili esaslar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızda yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal/ Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yöneticilerinin Özgeçmişleri bölümünde Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler verilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlığı altında ise ilgili beyanlar yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Komiteleri Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevzuatındaki Değişiklikler Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Portföyde Yer Alan Varlıklara İlişkin Bilgiler Bölümünde Ankara Çankaya Projesi ve Ankara Ankara Projesi kısımları ile Ortaklık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Diğer Hususlar Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İdari Faaliyetler ve Sonuç, Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız, Şirket ile Çalışan İlişkileri


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 86
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Bölümlerinde
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199059 bağlantısında Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin duyuru yer alırken, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/225364 bağlantısında ise Risk Yönetim Komitesi'ne ilişkin duyuru yer almaktadır. 2019 yılında söz konusu çalışma esaslarının güncellenmesine ilişkin bilgilendirme https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748675 bağlantısında yer alan duyuru ile yapılmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Kutsan Çelebican Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Özgür Mungan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Kutsan Çelebican Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Vehbi Ergin Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zafer Barış Dikmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Özgür Mungan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - M.Sait Tosyalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819208


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.