KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2020 - 17:34
KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul toplantı kararlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 13.02.2020
Genel Kurul Tarihi 13.03.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Banka'nın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Bankanın kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
6 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Banka'nın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
- 01.06.2019 tarihinde Francesco Giordano'nun istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu murahhas üyeliğine Marco Iannaccone'nin, 05.02.2020 tarihinde Carlo Vivaldi, Mirko D. G. Bianchi, Gianfranco Bisagni, Giovanna Villa (Bağımsız Üye) ve Marco Iannaccone (Murahhas Üye)'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinden birine Nevin İpek'in Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları onaylanmıştır.
- Banka Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemleri onaylanmış ve Banka Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmiştir.
- Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2020 yılı sonunda dolacak olan Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üye dahil 10 olarak tespit edilmiş ve 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Yıldırım Ali KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Aykut Ümit TAFTALI, Sn. Ahmet ÇİMENOĞLU, Sn. Nevin İPEK, Sn. Niccolò UBERTALLI ve Sn. Wolfgang Mag. SCHILK ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sn. Virma SÖKMEN seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek son olarak 18.03.2019 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan Bankanın ücretlendirme politikası ve 2019 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 76.528 Bin TL tutarında yapılan ödeme Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
- Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 540.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına karar verilmiştir.
- Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 180.002.988,58 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve 2.551.492,96 TL'nin ise gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde ayrılması sonrasında ulaşılan 3.417.505.290,05 TL TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2019 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- 2019 yılı içinde Banka tarafından vakıf ve derneklere toplam 14.416.703,84 TL tutarında bağış yapıldığı ve bu bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının BDDK tarafından belirlenen yasal sınırlara uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan özkaynak tutarının %0,1'i (binde bir) olmasına karar verilmiştir.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızın 13.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4690 Değişim: -0,02%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5153
Açılış: 13,4717
15,2724 Değişim: 0,01%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
796,17 Değişim: 0,32%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,98
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.