KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.08.2020 - 15:44
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Tarihi 21.08.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi
11 - 2018 ve 2019 yılsonu finansal tabloları itibarıyla borçlanma sınırının aşımının Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
12 - 07.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmelerin/değişikliklerin gecikmeli olarak kamuya duyurulması hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
13 - Elexia Tuzla, Elexia Topkapı ve Elexia Levent projelerine ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin şerh edilmemesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 26. Maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
14 - T.C. Bakanlığı tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasına ve söz konusu idari para cezasının iptali ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Şirket tarafından dava açıldığı hususunda kamuya açıklama yapılması gereken tarih itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda herhangi bir özel durum açıklaması yapmamasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-2-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5. Maddesinin birinci fıkrası ve 26. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
15 - Gündemin 16. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 16. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,52 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu - Devamı ekli genel kurul gündem dosyasında yeralmaktadır.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren 354.076.667 TL bedel ile Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından değerlemesi yapılan Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 22.175.293 adet payının 130.862.564 TL bedel ile ilişkili taraftan alacaklı olduğumuz bakiyeyi yatırıma dönüştürmek amacı ile, cari hesaptan mahsup yapılarak Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin paylarının alımının pay sahiplerinin onayına sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Gündemin 16. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 16 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
18 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
20 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
21 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
22 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YGYO ESAS SÖZLEME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 YGYO GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 YGYO 2019 2.OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 YGYO 2019 2.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.08.2020 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 24.07.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 21.08.2020 Cuma günü saat 10.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.08.2020 tarih ve 56751900 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28.07.2020 tarihli ve 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 1.700.000 adet payın asaleten 34.176.619 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 35.876.619 TL karşılığı 35.876.619 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin: ilk toplantının 24.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da İsmail Suna'yı görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığını belirtti.
MADDE 2) Şirketin 2019 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 3) Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Bülent Kayıkçı tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4) Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5)Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan herhangi bir değişikliğin olmaması nedeniyle bu madde görüşülmeden geçilmiştir.
MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyeleri H.Selçuk Tuğrul, Resul Kurt, Metin Başer, Hacı Bayram Gökhan, Günay Yavaş, Yaşar Altıparmak, Cengiz Dilli'nin ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 7) Şirket Ana Sözleşmesinin 6ıncı maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.2020 ve 12233903-340.08-E.6552 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055738402 sayılı izin yazısı doğrultusunda 6ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.
MADDE 9) Ersin Bengül tarafından sözlü olarak teklif olunan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada başka teklif olmadığından aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 11) 2018 ve 2019 yılsonu finansal tabloları itibarıyla borçlanma sınırının aşımının Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 12) 07.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmelerin/değişikliklerin gecikmeli olarak kamuya duyurulması hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 13) Elexia Tuzla, Elexia Topkapı ve Elexia Levent projelerine ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin şerh edilmemesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 26. Maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 14) T.C. Bakanlığı tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasına ve söz konusu idari para cezasının iptali ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Şirket tarafından dava açıldığı hususunda kamuya açıklama yapılması gereken tarih itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda herhangi bir özel durum açıklaması yapmamasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-2-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5. Maddesinin birinci fıkrası ve 26. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 15) Gündemin 16. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu,
a) 16. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,52 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu
b) 16. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 16.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu,
hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı tekraren pay sahiplerine açıklandı.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren 354.076.667 TL bedel ile Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından değerlemesi yapılan Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 22.175.293 adet payının 130.862.564 TL bedel ile ilişkili taraftan alacaklı olduğumuz bakiyeyi yatırıma dönüştürmek amacı ile, cari hesaptan mahsup yapılarak Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin paylarının alımı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.
MADDE 17) Madde 16'da görüşülen günde maddesinin pay sahiplerimiz tarafından oybirliği ile kabul edildiğinden ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır.
MADDE 18) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 19) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 20) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2019 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2020 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olması hususu yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 21) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 22) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya saat 10.55'de son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi. Saat:11.10
Zeytinburnu/İstanbul 21.08.2020
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Yazman
Emrah Gözeller Yaşar Altıparmak Ersin Bengül İsmail Suna
Ek.Tadil Metni


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YGYO 2019 GK HAZİRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 YGYO 2019 GK TUTANAK_KAP.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.07.2020 tarihinde toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21.08.2020 Cuma günü saat 10.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
2019 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yesilgyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yesilgyo.com adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870657


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.440 Değişim: -0,95% Hacim : 10.245 Mio.TL Son veri saati : 15:42
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5628 Değişim: 1,11%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3734 Değişim: 1,03%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
513,66 Değişim: 1,07%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.