KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.09.2021 - 19:14
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul Tarihi 02.09.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YATIRIM 2020 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 YEŞİL YATIRIM 2020 YILI GK. GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 03.08.2021 tarihinde yapılan ve nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.09.2021 Perşembe günü saat 11:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.09.2021 tarih ve 66817073 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.08.2021 tarihli 10383 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 215.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 215.000.000 adet paydan 19.111.111 adet payın asaleten, 39.220.501,863adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 39.239.612,974 39.239.612,974 TL karşılığı 39.239.612,974 adet payın toplantıda temsil edildiğinin (elektronik ortamda katılım olmamıştır) ilk toplantının 03.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi İlker Eke'nin bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Muhsin Danışman'ı, yazmanlığa da Erhan Demirtaş'ı görevlendirmiştir.
MADDE 2) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2020 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 3) Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, MGI Bağımsız Denetim A.Ş.. temsilcisi Ilker EKE tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5) Toplantı Başkanı söz aldı TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olmadığı için bu maddenin görüşülmeden geçilmesini oylamaya sundu, yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.
MADDE 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu
üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
- ……………. T. C. Kimlik No'lu Alaittin Sılaydın,
- ……………. T.C. Kimlik no'lu Onur Akçay,
- …………….. T.C. Kimlik no'luErsin Bengül,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da
- ……………. T. C. Kimlik No' lu Ufuk Oltulu ve
- ……………. T. C. Kimlik No' lu Erman Kendibaşına,
Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylamada olumlu oy neticesinde seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının görüşülmesine geçildi. Alaittin Sılaydın'ın, Ersin Bengül'ün, Resul Kurt'un, Onur Akçay'ın ve Erman Kendibaşına'nın ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.
MADDE 9) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 10) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Şirketin 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 11) Şirket Ana Sözleşmesinin 7inci maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2021 Tarih ve E-29833736-105.01.01.-9316 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Ek.1)
MADDE 12). Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 13). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 15) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 16) Dilekler maddesinde söz olmadı. Toplantı başkanı Toplantıya saat 11.20'de son verdi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 02.09.2021 saat 11.40
Zeytinburnu, İstanbul.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK-YEŞİL YATIRIM-02.09.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 YEŞİL YATIRIM GENEL KURUL HAZİRUN 02.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961557


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,00% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7806 Değişim: 0,21%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7850
Açılış: 8,7619
10,3158 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
495,02 Değişim: 0,84%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 495,30
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.