KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2020 - 14:46
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlügü tarafınan 30.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YATIRIM 2019 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 YEŞİL YATIRIM 2019 YILI GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR
Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2020 tarih ve 56059943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.06.2020 tarihli 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 68.929 adet payın asaleten, 2.463.112 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.532.041 TL karşılığı 2.532.041 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi İlker EKE bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanmıştır. MKK tarafından alyapı sorununun çözülememesi ve elektronik ortamda katılımcı olması nedeniyle toplantıya aynı anda fiziki katılımla birlikte, toplantı 11.20'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 11:20'de gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa da İsmail Suna'yı görevlendirmiştir.
MADDE 2) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2019 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 3) Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, MGI Bağımsız Denetim A.Ş.. temsilcisi Ilker EKE tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5) Toplantı Başkanı söz aldı TTK 363. Maddesi çerçevesinde 28.11.2019 yılında yapılan genel kurul sonucunda Fermani Özgür Altun'un yerine Erman Kendibaşına'nın atamasının onaylanmış ve tescil edilmesi nedeniyle ve başkaca bir değişiklik olmadığı için bu maddenin görüşülmeden geçilmesini oylamaya sundu, yapılan oylama neticesinde 1 adet red oyuna karşılık 2.532.040 ile oyçokluğu ile karar verildi.
Elektronik ortamda katılan Yatırımcı Seva Alkan'ın muhalefet şerhi okundu, işbu tutanağın eki olarak ek:1 olarak eklenmiştir.Yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ersin Bengül verilen muhalefet şerhine karşın bu konuya ileri günlerde değerlendireceğini belirtmiştir.
MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Alaittin Sılaydın'ın, Ersin Bengül'ün, Resul Kurt'un, Onur Akçay'ın ve Erman Kendibaşına'nın ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.
MADDE 8) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 9) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Şirketin 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 10) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 11). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 12) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2019 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre 2020 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL olması oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 13) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 14) Dilekler maddesinde söz alan Hamza İnan söz alarak Şirketin yönetim kuruluna başarılar dileyerek hayırlı olmasını diledi. Toplantı başkanı Toplantıya saat 11.48'de son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 23.07.2020 saat 12.00
Zeytinburnu, İstanbul.
Bakanlık Temsilcisi T oplantı Başkanı
Mustafa Kendi Ersin Bengül
Oy Toplama Memuru Yazman
Erhan Demirtaş İsmail Suna


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YAT.HOL. 2019 GK.TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 YEŞİL YAT. HOL. 2019 GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23.07.2020 Perşembe günü saat 10.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
2019 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,35% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4720 Değişim: 0,80%
Düşük 8,3721 04.08.2021 Yüksek 8,4930
Açılış: 8,4049
10,0408 Değişim: 0,61%
Düşük 9,9509 04.08.2021 Yüksek 10,0676
Açılış: 9,9796
493,61 Değişim: 0,93%
Düşük 488,26 04.08.2021 Yüksek 496,71
Açılış: 489,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.