KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.08.2020 - 21:12
KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Tarihi 21.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT OTEL ANKARA - 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya - ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2 - 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi
6 - Bağımsız Denetçi Seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
8 - 2019 yılı Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yibitaş_Genel_Kurul_21072020.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
21.07.2020 TARİHLİ 2019 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2019 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 21 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da, POINT OTEL ANKARA - 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.07.2020 tarih ve 94566553/431.03 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.06.2020 tarih ve 10104 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.297.544,9 adet hissenin vekaleten, 2857 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.300.401,9 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Özgür ŞAHAN tarafından saat 14:10'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Özgür ŞAHAN'a verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Özgür ŞAHAN, Yazman Üye olarak Alper ERDEM ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Özgür ŞAHAN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.
2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2019 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Özgür ŞAHAN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakere edildi. Söz alan olmadı.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2019 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince 2019 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.
4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince, kurula bu süreçte değişen Yönetim Kurulu üyesi olmadığı hususunda bilgi verildi.
5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2019 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2019 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
6) Gündemin altıncı maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2020 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, BANDEN Bağımzsız Denetim Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, BANDEN Bağımzsız Denetim Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8) Gündemin yedinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
9) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10)Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11)Gündemin onuncu maddesi gereğince Divan Başkanı Sayın Özgür ŞAHAN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Kamil Ocak söz alarak lot altı hisselerin birbirlerine satışı/devri yapılarak satışa konu olabileceğini söyledi. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 15:50'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı. 21/07/2020 Çankaya/ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870501


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.