KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.10.2023 - 16:57
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama DANIŞMA KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
1. DANIŞMA KOMİTESİNE İLİŞKİN ESASLAR
A. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CO-INVESTMENT 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' nun "Fon" Katılım Esasları Alanında Danışmanlık Hizmeti Aldığı Müesseseye İlişkin Bilgiler
İSFA Katılım Finans Danışmanlık LDT.ŞTİ'dir.

Merkez adresi ve internet sitesi:
Kaymakam Sokak No :11/1 Küçük Çamlıca 34696 Üsküdar İstanbul/TÜRKİYE
https://www.isfaislamifinans.com/

Telefon numarası:
(553) 212 67 39

B. NEO Portföy Yönetim A.Ş. CO-INVESTMENT 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' nun Katılım Esasları Alanında Danışmanlık Hizmeti Aldığı Danışma Komitesi'ne İlişkin Bilgiler
Danışma Komitesi

Adı Soyadı
Görevi
İş Tecrübesi (Son 5 Yıl)
İş Tecrübesi (Yıl)

Prof. Dr. Osman GÜMAN
Danışma Komitesi Üyesi
İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti.
Danışma Komitesi Üyesi
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
23

Yaşar YALÇIN
Danışma Komitesi Üyesi
İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti.
Danışma Komitesi Üyesi
35

Abdullah KÖKER
Danışma Komitesi Üyesi
İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti.
Danışma Komitesi Üyesi
3

* Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
2. YATIRIM YAPILACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN HUSUSLAR
A. Fon Tarafından Yatırım Yapılacak Şirketlerin Faaliyet Alanına ilişkin Kriterler
Yatırım yapılan şirketler aşağıda yer alan alanlarda ("Katılım Finans İlke ve Esasları Açısından Uygun Olmayan Faaliyet") faaliyet göstermemeli ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak bu faaliyetlerden gelir elde etmemelidir:
1. Alkollü içki üretim, ticaret ve lojistiği,
2. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
3. Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler ile bu amaçla geliştirilen tüm web tabanlı veya mobil yazılımlar, uygulamalar ve oyunlar,
4. Domuz ve mamullerinin üretim ticaret ve lojistiği,
5. Faizli finans ve geleneksel sigortacılık ile faktöring işlemleri,
6. Kamu ve özel sektör tahvilleri ve diğer faizli borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri, hazine bonoları dahil her türlü faiz getirili menkul kıymetler,
7. Para ve/veya para hükmündeki varlıklar (altın, gümüş gibi değerli maden) arasında yapılan vadeli işlemler,
8. Toplumsal ahlaka ve Katılım finans ilke ve esaslarına aykırı yayıncılık,
9. Katılım finans ilke ve esaslarıyla bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
10. Çevreye ve canlılara zararı olan faaliyetler,
11. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler ve
12. Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti.
Yatırım yapılacak şirketin faaliyet alanlarının belirlenmesinde, şirketin esas sözleşmesinde yer alan ana faaliyet alanları değerlendirilir. Esas sözleşmesinde Katılım Finans İlke ve Esasları Açısından Uygun Olmayan Faaliyetler yer alan şirkete yatırım yapılmaz.
Esas sözleşmesinde sayılan ana faaliyet alanları doğrudan veya dolaylı olarak Katılım Finans İlke ve Esasları Açısından Uygun Olmayan Faaliyetlere ilişkin olmamakla birlikte, faaliyetlerinin bir kısmı Katılım finans ilke ve esaslarıyla bağdaşmayan alanlarda olduğu değerlendirilen Şirketler'e ancak İSFA Katılım Finans Danışma Komitesi'nin olumlu görüşü alınarak yatırım yapılabilir.
B. Yatırım Yapılacak Şirketler' in Mahzurlu Gelirlerine ilişkin Kriterler
1. Şirketler tarafından (i) faizli kredi, faize dayalı taksitli kredi kartı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi faizli finansman araçlarının kullanılmaması, (ii) faizli mevduat hesaplarında mevduat tutulmaması, (iii) faiz getirili menkul kıymetlere yatırım yapılmaması ve (iv) faizli sigortacılık ürün ve hizmetlerinin kullanılmaması esastır.
2. Şirketlerin finansman, mevduat ve yatırım hesabı, sigorta gibi ihtiyaçlarında katılım bankalarının hizmetlerinin veya diğer faizsiz yöntemlerin tercih edilmesi gerekir. Buna rağmen, katılım bankalarının veya diğer faizsiz yöntemlerin yetersiz kaldığı ve şirketin varlığını devam ettirmedeki operasyonel zorunluluklardan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda, şirketlerin—her biri ayrı ayrı olmak üzere—(a) toplam piyasa değerinin %33'ü oranında faiz getirili mevduat ve menkul kıymetleri elde bulundurması ve (b) toplam piyasa değerinin %33'ü oranında faizli finansman araçlarını kullanması mümkündür. Ancak bu şekilde elde edilen mahzurlu gelirlerin toplamının, her halükârda, ilgili şirketlerin toplam gelirlerinin %5'ini geçmemesi gerekir.
3. Şirketlerin kullanmış olduğu leasing kredileri, Gayrimeşru Faaliyet alanlarına giren bir konudaki varlığın kiralanması amacıyla kullanılmamış olması kaydıyla, anılan faizli finansman aracı oranına dahil edilmez.
4. Şirketlerin bahse konu limitleri aşıp aşmadığına ilişkin yapılacak hesaplamalarda şirketlerin güncel bilançosu ile piyasa değerine ilişkin değerleme rakamları dikkate alınır.
5. Herhangi bir şekilde ilgili limitlerin aşıldığının tespit edilmesi durumunda, İSFA Danışma Komitesi'nin bilgisi dahilinde söz konusu rasyolar üç (3) ay içerisinde müsaade edilen değerlere çekilecektir. Ayrıca limiti aşan mahzurlu gelirlerin, İSFA Katılım Finans Danışma Komitesi'nin görüşü doğrultusunda sosyal amaçlı hayır işlerinde kullanılması istenebilir.
C. Fon Portföyüne Kesinlikle Alınamayacak Para Ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Ana Kriterler
Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayri nakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu'nun pay senetleri ile ilgili standartlarının üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım esaslarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olmayan yönleri şunlardır:
1. Faiz içermesi,
2. Belirsizlik (Garar),
3. Riskin taraflardan birine yüklenmesi,
4. Kumara benzerlik göstermesi,
5. Taraflardan birinin veya her ikisinin mağduriyetine sebep olabilmesi,
6. İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet göstermesi,
7. Sözleşme konusunun net olmaması,
D. Fon Portföyüne Alınmasında Sakınca Olmayacak Ortaklık Paylarına İlişkin Finansal Özellikler
TKBB'nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.
3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.
3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam gelirinin %5'ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.
E. Fon Portföyüne Alınmasında Sakınca Olmayacak Ortaklık Payları Dışında Kalan Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Finansal Özellikler
Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım finans ilke ve esaslarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200128


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9004 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8582 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4784 Değişim: 0,06%
Düşük 31,3915 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.961,13 Değişim: 1,92%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.