KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

06.05.2021 - 17:27
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
207.760 142.850
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-82.100 -69.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayaca 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-58.887
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.311 -5.986
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.578 39.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 207.760 142.850
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 207.760 142.850
Grubun Karı (Zararı)
207.760 142.850
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr (Zarar) 0,00051000 0,00079000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.919.853 20.894.451 25.814.304 4.947.158 17.869.991 22.817.149
Nakit ve Nakit Benzerleri
317.566 11.516.215 11.833.781 390.309 9.653.845 10.044.154
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 309.148 10.605.002 10.914.150 379.930 8.977.860 9.357.790
Bankalar
I-3 8.518 913.416 921.934 10.515 676.513 687.028
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-100 -2.203 -2.303 -136 -528 -664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.265.058 6.200.578 10.465.636 4.457.591 5.540.616 9.998.207
Devlet Borçlanma Senetleri
4.120.633 6.061.554 10.182.187 4.030.589 5.531.941 9.562.530
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
144.425 139.024 283.449 427.002 8.675 435.677
Türev Finansal Varlıklar
337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.132.654 14.419.187 32.551.841 18.249.279 11.089.880 29.339.159
Krediler
I-5 18.753.456 13.618.600 32.372.056 18.766.423 10.341.184 29.107.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 169.809 170.306 340.115 176.821 139.365 316.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 851.170 851.170 0 775.777 775.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 851.170 851.170 0 775.777 775.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-790.611 -220.889 -1.011.500 -693.965 -166.446 -860.411
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 7.574 0 7.574
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 471.699 0 471.699 478.296 0 478.296
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 23.095 0 23.095 24.965 0 24.965
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
23.095 0 23.095 24.965 0 24.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 146.471 0 146.471 123.465 0 123.465
DİĞER AKTİFLER
I-17 352.192 33.770 385.962 339.112 27.908 367.020
VARLIKLAR TOPLAMI
24.053.538 35.347.408 59.400.946 24.169.849 28.987.779 53.157.628
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 14.083.743 27.748.835 41.832.578 12.549.368 27.017.103 39.566.471
ALINAN KREDİLER
II-3 4.063.581 2.872.159 6.935.740 3.146.138 2.662.162 5.808.300
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
284.881 0 284.881 537.043 0 537.043
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
229.183 390.938 620.121 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 229.183 390.938 620.121 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 171.748 87 171.835 173.858 193 174.051
KARŞILIKLAR
II-7 158.587 106.090 264.677 220.793 81.725 302.518
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.316 0 43.316 55.629 0 55.629
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
115.271 106.090 221.361 165.164 81.725 246.889
CARİ VERGİ BORCU
II-8 192.371 0 192.371 130.528 0 130.528
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 839.641 839.641 0 764.430 764.430
Krediler
0 839.641 839.641 0 764.430 764.430
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 630.244 204.632 834.876 534.669 148.501 683.170
ÖZKAYNAKLAR
II-11 7.371.091 53.135 7.424.226 4.729.719 68.847 4.798.566
Ödenmiş Sermaye
5.720.000 0 5.720.000 3.220.000 0 3.220.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.217 0 -4.217 -4.217 0 -4.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-83.960 53.135 -30.825 -17.572 68.847 51.275
Kar Yedekleri
953.138 0 953.138 853.138 0 853.138
Yasal Yedekler
81.276 0 81.276 81.276 0 81.276
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
650.269 0 650.269 650.269 0 650.269
Diğer Kar Yedekleri
221.593 0 221.593 121.593 0 121.593
Kar veya Zarar
774.626 0 774.626 666.866 0 666.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
566.866 0 566.866 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
207.760 0 207.760 666.866 0 666.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.185.429 32.215.517 59.400.946 22.312.703 30.844.925 53.157.628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 20.173.086 60.850.251 81.023.337 16.992.479 51.998.310 68.990.789
GARANTİ VE KEFALETLER
8.586.570 7.931.643 16.518.213 7.567.945 6.120.825 13.688.770
Teminat Mektupları
8.563.884 5.669.499 14.233.383 7.533.825 4.827.797 12.361.622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
119.334 1.478 120.812 93.795 1.369 95.164
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 714.894 715.144 250 646.338 646.588
Diğer Teminat Mektupları
8.444.300 4.953.127 13.397.427 7.439.780 4.180.090 11.619.870
Banka Kredileri
5.306 876.855 882.161 7.330 329.133 336.463
İthalat Kabul Kredileri
5.306 876.855 882.161 7.330 329.133 336.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
17.380 1.385.289 1.402.669 26.790 958.544 985.334
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
17.380 1.385.289 1.402.669 26.790 958.544 985.334
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5569 Değişim: 1,04%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3790 Değişim: 1,09%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
510,92 Değişim: 0,54%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.