KAP ***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:12
KAP ***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 32.590 12.654 70.244
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-355 -355
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-355 -355
Yeni Bakiye
25.000 32.590 -355 12.654 69.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.825 -10.825
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.654 12.654 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 45.244 -355 -10.854 59.064
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 45.244 -355 -10.825 59.064
Yeni Bakiye
25.000 45.244 -355 -10.825 59.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.029 -3.029
Kar Dağıtımı
-10.825 10.825
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-10.825 10.825
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.5) 25.000 45.244 -11.180 -3.029 56.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.948 1.948 2.054 2.054
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
(2) 1.948 1.948 2.054 2.054
Cayılamaz Taahhütler
1.948 1.948 2.054 2.054
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.948 1.948 2.054 2.054
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
88 88 2.100 2.100
EMANET KIYMETLER
88 88 2.100 2.100
Tahsile Alınan Çekler
88 88 2.100 2.100
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.036 2.036 4.154 4.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.981 13.377
Alınan Faizler
4.344 27.460
Ödenen Faizler
-15.906 -33.107
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-131 -204
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 1.344
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
24.642 10.971
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-691 -978
Ödenen Vergiler
-2.922 -1.546
Diğer
-6.355 9.437
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
82.475 -68.854
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-21.154 -22.784
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.519 175.110
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-12.200 -120.358
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
155.348 -100.822
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
85.456 -55.477
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.196 29.958
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.569 -22
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
373 29.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-84.207 5.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
55.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-84.207 -50.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-947 -20.519
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.034 21.553
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
87 1.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.029 -10.825
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.029 -10.825


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
87 87 1.034 1.034
Nakit ve Nakit Benzerleri
87 87 1.034 1.034
Bankalar
(2) 87 87 1.034 1.034
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
151.097 151.097 134.445 134.445
Krediler
(3) 191.791 191.791 175.309 175.309
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-40.694 -40.694 -40.864 -40.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.661 18.661 19.034 0 19.034
Satış Amaçlı
(7) 18.661 18.661 19.034 19.034
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 100 100 100
İştirakler (Net)
(8) 100 100 100 100
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 2.381 2.381 432 432
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 0 12 12
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(6) 2.912 2.912 2.333 2.333
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(9) 83.839 3.192 87.031 41.303 3.866 45.169
VARLIKLAR TOPLAMI
259.077 3.192 262.269 198.693 3.866 202.559
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 4.200 4.200 16.400 16.400
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 25.718 25.718 109.925 109.925
Tahviller
25.718 25.718 109.925 109.925
FONLAR
0
Müstakrizlerin Fonları
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0
KARŞILIKLAR
(4) 3.276 3.276 3.084 3.084
Çalışan Hakları Karşılığı
85 85 84 84
Diğer Karşılıklar
3.191 3.191 3.000 3.000
CARİ VERGİ BORCU
(5) 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5) 13.420 13.420 9.622 9.622
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 154.096 5.524 159.620 4.464 4.464
ÖZKAYNAKLAR
(6) 56.035 56.035 59.064 59.064
Ödenmiş Sermaye
25.000 25.000 25.000 25.000
Kar Yedekleri
45.244 45.244 45.244 45.244
Yasal Yedekler
3.384 3.384 3.384 3.384
Olağanüstü Yedekler
41.860 41.860 41.860 41.860
Kar veya Zarar
-14.209 -14.209 -11.180 -11.180
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-11.180 -11.180 -355 -355
Dönem Net Kâr veya Zararı
-3.029 -3.029 -10.825 -10.825
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
256.745 5.524 262.269 202.559 202.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 25.431 28.413
Kredilerden Alınan Faizler
(1.1) 20.561 20.899
Bankalardan Alınan Faizler
(1.2) 448 5.479
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.422 2.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
(1.3) 4.422 2.035
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -16.853 -39.318
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(2.2) -3.132 -14.180
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(2.1) -13.721 -25.138
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.578 -10.905
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -131 -204
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-131 -204
Diğer
-131 -204
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -1.049 503
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-956 -1.169
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -173
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-93 1.845
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.460 1.344
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.858 -9.262
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) 170 -197
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -691 -952
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.568 -7.552
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
769 -17.963
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
769 -17.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -3.798 7.138
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.798 -1.698
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 8.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-3.029 -10.825
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-3.029 -10.825
Grubun Karı (Zararı)
-3.029 -10.825
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823406


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.