KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.12.2020 - 13:23
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Yeni Bakiye
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
244 -32.684 -32.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-428 -428
Kar Dağıtımı
690 -37.664 36.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
690 -37.664 36.974
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -798 15.953 149.022 -32.684 312.611
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Yeni Bakiye
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69 44.926 44.995
Kar Dağıtımı
-52.232 52.232
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -771 15.953 96.790 44.926 338.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
348.763 505.411 0 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10 348.763 505.411 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
10 341.660 490.267
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 7.103 15.144
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-259.790 -529.498 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-231.470 -456.769
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-582 -456
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.666 -58.605
Diğer Faiz Giderleri
-104 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.968 -13.668
BRÜT KAR (ZARAR)
88.973 -24.087 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.440 -78.002 0 0
Personel Giderleri
-10.850 -11.291
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-5.726 -465
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-27.550 -63.326
Diğer
-10.314 -2.920
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
34.533 -102.089 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
194.171 281.839 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
136 4.340
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
173.138 179.111
Diğer
20.897 98.388
KARŞILIK GİDERLERİ
-17.208 -59.840 0 0
Özel Karşılıklar
-17.208 -59.840
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-152.639 -162.391 0 0
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-152.639 -162.391
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
58.857 -42.481 0 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.857 -42.481 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -13.931 9.797 0 0
Cari Vergi Karşılığı
11 0 9.707
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.021 90
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 90
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
44.926 -32.684 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
44.926 -32.684 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.926 -32.684
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
112.564 -48.890
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
303.927 501.499
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-187.611 -582.197
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 7.103 15.144
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.396 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 2.181 64.613
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.950 -18.913
Ödenen Vergiler
11 0 5.221
Diğer
-42.482 -34.257
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-169.461 492.499
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
529.708 1.496.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
25.572 714.548
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-483.342 -1.633.974
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-241.399 -84.469
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-56.897 443.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-770 -4.499
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.186 -637
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.674 -2.813
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.258 -7.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-205.776
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -205.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.828 7.280
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-64.983 237.164
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
241.727 100.089
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
176.744 337.253


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.926 -32.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
69 244 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69 244 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86 305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17 -61
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.995 -32.440 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 160.031 16.713 176.744 200.913 40.814 241.727
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.473.386 212.392 4.685.778 4.942.458 254.548 5.197.006
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
5 4.329.064 212.392 4.541.456 4.742.447 254.459 4.996.906
Tüketici Kredileri
5 1.248.669 0 1.248.669 1.450.113 0 1.450.113
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 3.080.395 212.392 3.292.787 3.292.334 254.459 3.546.793
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8 315.097 0 315.097 355.759 89 355.848
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-170.775 0 -170.775 -155.748 0 -155.748
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.742 0 7.742 8.104 0 8.104
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
58.533 0 58.533 55.292 0 55.292
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
367 0 367 333 0 333
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 32.591 0 32.591 46.539 0 46.539
DİĞER AKTİFLER
12.050 379 12.429 15.403 2.633 18.036
ARA TOPLAM
4.744.700 229.484 4.974.184 5.269.042 297.995 5.567.037
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3 644 0 644 1.488 0 1.488
Satış Amaçlı
644 0 644 1.488 0 1.488
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.745.344 229.484 4.974.828 5.270.530 297.995 5.568.525
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 3.259.581 1.104.015 4.363.596 3.300.486 1.480.241 4.780.727
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.565 0 5.565 5.635 0 5.635
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 181.389 0 181.389 369.744 0 369.744
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
27.537 0 27.537 24.855 0 24.855
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.657 0 7.657 8.811 0 8.811
Genel Karşılıklar
8 12.813 0 12.813 14.992 0 14.992
Diğer Karşılıklar
8 7.067 0 7.067 1.052 0 1.052
CARİ VERGİ BORCU
11 8.485 51 8.536 8.772 61 8.833
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
1 0 1 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
41.407 8.781 50.188 81.484 4.226 85.710
ARA TOPLAM
3.523.965 1.112.847 4.636.812 3.790.976 1.484.528 5.275.504
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 338.016 0 338.016 293.021 0 293.021
Ödenmiş Sermaye
9 180.000 0 180.000 180.000 0 180.000
Sermaye Yedekleri
1.118 0 1.118 1.118 0 1.118
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.118 0 1.118 1.118 0 1.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-771 0 -771 -840 0 -840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Yasal Yedekler
15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
141.716 0 141.716 96.790 0 96.790
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
96.790 0 96.790 149.022 0 149.022
Dönem Net Kâr veya Zararı
44.926 0 44.926 -52.232 0 -52.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.861.981 1.112.847 4.974.828 4.083.997 1.484.528 5.568.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8.2 15.196.838 2.061.145 17.257.983 17.014.815 2.486.757 19.501.572
VERİLEN TEMİNATLAR
8.3 2.267 0 2.267 2.144 2.144
TAAHHÜTLER
8.4 50.578 0 50.578 95.015 465 95.480
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
50.578 0 50.578 95.015 465 95.480
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
50.578 50.578 95.015 465 95.480
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
0 1.236 1.236
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.249.683 2.061.145 17.310.828 17.111.974 2.488.458 19.600.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893635


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4445 Değişim: 0,05%
Düşük 13,4215 18.01.2022 Yüksek 13,4541
Açılış: 13,4375
15,3434 Değişim: 0,06%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3583
Açılış: 15,3342
785,91 Değişim: -0,03%
Düşük 785,42 18.01.2022 Yüksek 786,61
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.