" />

KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:07
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 180.000 -525 12.612 124.065 66.818 382.970
Yeni Bakiye
16 180.000 -525 12.612 124.065 66.818 382.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-517 0 -36.974 -37.491
Kar Dağıtımı
428 3.341 63.049 -66.818
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
428 3.341 63.049 -66.818
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Yeni Bakiye
16 180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
202 -52.232 -52.030
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-428 -428
Kar Dağıtımı
690 -37.664 36.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
690 -37.664 36.974
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 961.062 1.012.950
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 961.062 1.012.950
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 940.694 991.156
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 20.368 21.794
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-906.772 -922.266
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-789.252 -784.045
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-883 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-97.616 -116.152
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-19.021 -22.069
BRÜT KAR (ZARAR)
54.290 90.684
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-172.064 -102.184
Personel Giderleri
20 -23.406 -20.148
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
15 -1.026 -225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
20 -147.472 -80.207
Diğer
21 -160 -1.604
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-117.774 -11.500
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
301.348 791.664
Bankalardan Alınan Faizler
6.167 11.733
Kambiyo İşlemleri Karı
181.148 721.799
Diğer
21 114.033 58.132
KARŞILIK GİDERLERİ
-84.146 -142.628
Özel Karşılıklar
5 -84.146 -142.470
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
21 0 -157
Diğer
0 -1
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-164.270 -684.864
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-164.270 -684.864
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.842 -47.328
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-64.842 -47.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 12.610 10.354
Cari Vergi Karşılığı
22 9.887 -17.202
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 2.723 27.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-52.232 -36.974
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-52.232 -36.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -52.232 -36.974
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,29020000 -0,20540000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-27.363 80.915
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
968.096 993.850
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-948.332 -944.126
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.368 21.794
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,21 78.649 39.172
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.376 -20.617
Ödenen Vergiler
0 -21.868
Diğer
-120.768 12.710
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
635.774 -699.754
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
2.464.684 -265.022
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
820.414 298.416
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.535.482 -883.459
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-113.842 150.311
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
608.411 -618.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.060 -1.220
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.962 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-21.988 -8.859
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-20.086 -10.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
368.960 816.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-817.450 -130.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-448.490 686.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.803 6.313
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
141.638 63.895
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 100.089 36.194
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 241.727 100.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.232 -36.974
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
202 -517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
202 -517
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 253 -646
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -51 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.030 -37.491


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 200.913 40.814 241.727 141.299 679.490 820.789
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 4.942.458 254.548 5.197.006 7.516.332 250.739 7.767.071
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
5 4.742.447 254.459 4.996.906 7.185.092 250.739 7.435.831
Tüketici Kredileri
5 1.450.113 0 1.450.113 2.363.490 0 2.363.490
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 3.292.334 254.459 3.546.793 4.821.602 250.739 5.072.341
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 355.759 89 355.848 557.258 0 557.258
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -155.748 0 -155.748 -226.018 0 -226.018
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 8.104 0 8.104 4.471 0 4.471
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 55.292 0 55.292 46.308 0 46.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
333 0 333 203 0 203
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 46.539 0 46.539 43.867 0 43.867
DİĞER AKTİFLER
10 15.403 2.633 18.036 114.655 1.827 116.482
ARA TOPLAM
5.269.042 297.995 5.567.037 7.867.135 932.056 8.799.191
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 1.488 0 1.488 2.756 0 2.756
Satış Amaçlı
1.488 0 1.488 2.756 0 2.756
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
5.270.530 297.995 5.568.525 7.869.891 932.056 8.801.947
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 3.300.486 1.480.241 4.780.727 4.401.682 2.975.108 7.376.790
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.635 0 5.635 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 369.744 0 369.744 818.234 0 818.234
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
15 24.855 0 24.855 45.592 0 45.592
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.811 0 8.811 9.595 0 9.595
Genel Karşılıklar
14.992 0 14.992 24.564 0 24.564
Diğer Karşılıklar
1.052 0 1.052 11.433 0 11.433
CARİ VERGİ BORCU
13 8.772 61 8.833 16.058 72 16.130
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 81.484 4.226 85.710 191.382 8.340 199.722
ARA TOPLAM
3.790.976 1.484.528 5.275.504 5.472.948 2.983.520 8.456.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 293.021 0 293.021 345.479 0 345.479
Ödenmiş Sermaye
16 180.000 0 180.000 180.000 0 180.000
Sermaye Yedekleri
1.118 0 1.118 428 0 428
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.118 0 1.118 428 0 428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18 -840 0 -840 -1.042 0 -1.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
17 15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Yasal Yedekler
17 15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
17 96.790 0 96.790 150.140 0 150.140
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
17 149.022 0 149.022 187.114 0 187.114
Dönem Net Kâr veya Zararı
17 -52.232 0 -52.232 -36.974 0 -36.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.083.997 1.484.528 5.568.525 5.818.427 2.983.520 8.801.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 17.014.815 2.486.757 19.501.572 24.492.834 3.466.003 27.958.837
VERİLEN TEMİNATLAR
14 2.144 2.144 72.966 72.966
TAAHHÜTLER
14 95.015 465 95.480 70.682 1.666 72.348
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
95.015 465 95.480 70.682 1.666 72.348
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
95.015 465 95.480 70.682 1.666 72.348
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
1.236 1.236 1.094 1.094
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.111.974 2.488.458 19.600.432 24.636.482 3.468.763 28.105.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823614


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8456 Değişim: 0,12%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8621
Açılış: 32,8069
35,6751 Değişim: 0,21%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7175
Açılış: 35,6018
2.532,52 Değişim: 0,13%
Düşük 2.525,51 25.07.2024 Yüksek 2.533,96
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.