KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

11.03.2022 - 23:47
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X Şirketimizin konu ile ilgili işlemi bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X Genel kurul toplantısında yıl içerisinde yapılan bağışların toplam tutarı ile bunlardan yararlananlar tek tek okunmaktadır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Şirket Genel Kurul çağrısında medyaya yapılmış açık bir davet bulunmamaktıdır. Ancak, Medyanın Şirket yetkililerini bilgilendirmek kaydı ile Genel Kurul toplantılarına katılımı mümkündür.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X Şirket 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin 20 Nisan 2021 tarhinde yapılan genel kurulda kar dağıtımı yapılması konusunda gündem önersine yer verilmiştir ve öneri kabul edilmiştir.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X Kurumsal internet sitesindeki bilgilerin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da paylaşılması için çalışmalara başlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Etik Politikası,Şirket Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücret Politikası bunlara örnek teşkil etmektedir. Tüm politika ve süreçler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X Etik kuralları ile ilgili detaylar şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümünde sunulmuştur. Şirketimizin üst yönetimi açık iletişim politikası ile bu süreci yönetmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Esas Sözleşmede veya Şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Ancak açık iletişim politikası ve ilgili bölümlerde çalışanlar ile yapılan görüş alışverişi aracılığı ile yönetime katılımları teşvik edilmektedir. Bu yollarla alınan geri bildirimler yönetimimiz tarafından değerlendirilmektedir. Şirketimiz mavi yaka çalışanları Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’na üyedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikadan görüş alınır
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X Menfaat sahipleri açısından sonuç doğurabilecek önemli bir karar bulunmadığı için anket/konsültasyon yapılmasına gerek görülmemiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Vakko Grubunda seçme ve yerleştirme, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinde eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlanır. Kilit yöneticiler ile ilgili planlamalar İnsan Kaynakları ve Üst Yönetim ile birlikte yapılır. Şirketin strateji ve hedefleri, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi taahhüt eder.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X Tüm görevlerden beklenen deneyim ve sorumluluklar görev tanımlarında yazılıdır. Her görev tanımı için gereken nitelik ve profiler ptanımlıdır. Merkez işe alım sürecinde Müdür altı pozisyonlarda yetkinlik envanteri, müdür ve üzeri seviye pozisyonlarda değerlendirme merkezi gibi ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmaktadır.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Çalışanların bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için sürdürülebilir eğitim programları düzenlenmekte ve gelişimleri takip edilmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X İşe alım sürecinde İK politikaları ile ilgili çalışanlar bilgilendirilmektedir. Mevcut çalışanlarımız da yeni ik uygulamaları hakkında bilgilendirilmetedir. Kariyer Yönetim Sistemi ile ilgili 2021 yılında çalışmalar yapılmış olup 2022 yılında hayata geçirilecektir. Yan Haklar yönetimi yazılı olarak mevcut olup çalışanların ulaşabilecekleri platformda mevcuttur. İşe alım, ücret yönetim sistemine ilişkin detaylar da yazılı olarak mevcut olup çalışanların ulaşabilecekleri platformda mevcuttur.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararların içerğine göre yazılı ve/veya yöneticileri aracılığı ile çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Mavi yakalı tüm çalışanların hakları toplu iş sözleşmesi ile çerçevelendirilmiştir. Günlük işleyişte çalışanları etkileyebilecek konularda da Sendika temsilcisi aracılığı ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X Tüm görevler için çalışanların görev tanımları yazılı olarak mevcuttur. Işe girişlerde de çalışanlara görev tanımları imzalatılmaktadır. Mağazacılık ekiplerinde performans kriterleri belli olup, 6 aylık periyodlarda çalışanların performansları değerlendirilmektedir. Merkez ekiplerde tüm görevler için kurumsal performans kpı’ları belirlenmş olup, 2022 yılında kurumsal performans sistemi uygulanacaktır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X Çalışanlara eşitlik ilkesi doğrultusunda yaklaşımlar sergilenmesi, kişisel, manevi ve yasal haklarının korunmasını sağlamak için Etik Kurul işleyiş kitapçığı oluşturulmuş olup, içeriğinde çalışanların, yönetimin ve insan kaynaklarının sorumlulukları ile etik kurallar ilkeleri ve etik kurul işleyişi tanımlanmıştır. Etik Kurul işleyişi 2022’de hayata geçirilecektir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Üretim ve lojistik operasyonlarında sendikalı çalışanlar mevcuttur. Sendikalı çalışanlarımızın tüm işçilik hakları toplu iş sözleşmesi ile çerçevelendirilmiştir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X Çalışanlarımıza ISG kurallarına uygun bir çalışma ortamı sunulmaktadır. ISG uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimiz ile birlikte çalışılarak çalışanların sağlıkları ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmaları sağlanmaktadır.
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile birlikte tartışarak beş yıllık stratejik hedefleri belirler. Bu hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşilaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında bire bir bilgi sahibidir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Konu ile ilgili bir politikamız bulunmamakla birlikte, yönetim kurulumuzda 1 kadın üyemiz bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X Şirket Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Dolayısıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.4.2. numaralı maddesine uyum sağlanmamaktadır Ancak, Yönetim Kurulu üyelerimizin inceleme yapmaları için uygun bir süre öncesinde gündeme göre bilgilendirme yapılmasına dikkat edilmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Faaliyet dönemi içerisinde toplantıya katılamayan ancak yazılı olarak Yönetim Kurulu’na görüşlerini bildiren üyemiz bulunmamaktadır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantıları Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 11. Maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında TTK ve SPK mevzuatına uygun hareket edilmektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul’da izin verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgilere yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. Dolayısıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.4.7. numaralı maddesine kısmi uyum sağlanmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Şirket’in mevcut yönetim kurulu yapısı değerlendirildiğinde, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 3 farklı komitenin oluşturulması zorunluluğu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almak durumunda kalmıştır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5.5. numaralı maddesine uyum sağlanmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret Genel Kurul’da belirlenmekte ve KAP’da genel kurul tutanakları yayımlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin genel uygulamaya paralel şekilde Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunda kamuya kişi bazında değil toplu olarak açıklanması sebebiyle ilgili maddeye kısmi uyum sağlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010122


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.415 Değişim: 1,02% Hacim : 26.317 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,7528 Değişim: 1,36%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6197 Değişim: 2,34%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
924,59 Değişim: 1,49%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.