KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2019 - 09:28
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.03.2019
Genel Kurul Tarihi 05.04.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 - 2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vakko Tekstil 2018 olağan genel kurul DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI VAKKO 05042019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Verilen tek önergenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığına Sayın BÜLENT AHMET TURAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın JAKLİN GÜNER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'na verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlknur Zorluer'i görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 9.400 TL itibari değeri olan …9.400.…..payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen tek önerinin oy birliği ile okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
4- 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen tek önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tastik edildi
5- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6- Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 73.145.619,00 TL. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolara göre ise 87.171.375,53 TL. dönem kârı oluşmuştur. SPK'ya göre olan kayıtlarımızdaki net dönem kârımızdan 28.878.596,00 TL. sı geçmiş yıl zararlarının yasal kayıtlarımızdaki net dönem kârımızdan 46.554.003,46 TL. geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince VUK kayıtları dikkate alınarak 1.310.697,33 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan kârdan 8.000.000,00 TL. ortaklara Birinci Kar Payı, 15.366.590,30 TL. ikinci kâr payı, olmak üzere toplam 23.366.590,30 TL. pay sahiplerine brüt kâr payı dağıtılması, 1.536.659,03 TL. % 10 II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, net dağıtılabilir dönem kârı 24.903.249,33 TL'ndan 1.536.659,03 TL. II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe düşülmesinden sonra 23.366.590,30 TL. dağıtılması, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl kârından ortaklara ödenen kâr payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 5.404.631,67 TL.nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını, temettü dağıtımına 16.04.2019 tarihinden itibaren başlanılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
7- 2018 yılı içinde 3.450,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin 9.400 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
9- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi .
10- Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin birinci önergesi gereği katılanların oy birliği ile kabul etmemesi neticesinde GÜRBÜZ BEKTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilememiştir.
Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin ikinci önergesi gereğince, 9.400 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 9.400TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
CEM HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
JEFF HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
ALBER ELHADEF T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
JAKLİN GÜNER T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41815738894)
EROL TEZMAN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:39859541532) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
JEFFİ JOZEF MEDİNA T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.500,00.-TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine 9.400 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2018 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
15- 2018 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
16- Toplantı Başkanı dilekler ve temenniler konusunda söz vermek istediğini ifade etti söz alan olmadı. Başkan toplantıyı kapattı.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754775


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.